Skip to content

Skip to table of contents

Montre Konsiderasion ek Bonte Parey Kouma Zeova

Montre Konsiderasion ek Bonte Parey Kouma Zeova

“Ere sa kikenn ki montre konsiderasion anver enn tipti la.”​—PSOM 41:1NW.

KANTIK: 130, 107

1. Kouma bann adorater Zeova montre ki zot ena lamour ant zot?

BANN adorater Zeova partou lor later form enn sel fami ek zot ena lamour ant zot. (1 Zan 4:16, 21, NW.) Parfwa zot fer bann gran sakrifis pou zot bann frer. Me laplipar ditan, zot montre zot lamour par plizir ti kitsoz ki zot fer pou zot bann frer. Par exanp, zot kapav dir zot bann frer enn ti parol ankourazan ouswa tret zot avek bonte. Kan nou montre konsiderasion anver lezot, nou imit nou Papa ki dan lesiel.​—Efezien 5:1.

2. Kouma Zezi ti imit lamour so Papa?

2 Zezi ti imit so Papa dan enn fason parfe. Li ti touletan tret lezot avek bonte. Li ti dir: “Vinn kot mwa zot tou ki fatige, ki pe sarye enn fardo bien lour, mo pou donn zot repo.” (Matie 11:28, 29) Kan nou imit Zezi ek “montre konsiderasion anver enn tipti,” nou pou fer Zeova kontan ek nou osi nou pou kontan. (Psom 41:1, NW.) Dan sa lartik-la,  nou pou gete kouma nou kapav montre konsiderasion anver bann manb nou fami, nou bann frer ek ser, ek bann ki nou zwenn dan predikasion.

MONTRE KONSIDERASION DAN LAFAMI

3. Kouma enn mari kapav montre konsiderasion anver so madam? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

3 Bann mari bizin donn lexanp ek montre ki zot bien kontan zot fami. (Efezien 5:25, NW; 6:4) Labib dir ki bann mari bizin konpran zot madam ek ena konsiderasion anver zot. (1 Pier 3:7) Enn mari ki konpran so madam kone ki mem si li ek so madam zot diferan dan boukou domenn, sa pa vedir ki li pli meyer ki so madam. (Zenez 2:18) Li pran kont santiman so madam ek li tret li avek dignite ek donn li loner. Enn madam dan Canada dir konsernan so misie: “Zame li pa konsider mo bann santiman kouma enn kitsoz banal ouswa dir: ‘Fode pa to pans koumsa.’ Kan mo koze li ekout mwa bien. Kan li ed mwa pou koriz mo fason panse lor enn kitsoz, li fer sa avek bonte.”

Enn mari res fidel anver so madam parski li kontan li ek li ena laenn pou seki move

4. Kouma enn mari kapav montre ki li ena konsiderasion pou santiman so madam par fason ki li tret lezot madam?

4 Enn mari ki ena konsiderasion pou santiman so madam zame pa pou sedwir lezot madam ouswa get lezot madam avek enn move lintansion, ki li lor bann rezo sosial, lor Internet ouswa an personn. (Zob 31:1) Li pa servi bann rezo sosial pou sedwir bann madam, ek li pa al lor bann sit Internet ki pa bon. Li pou fer tou pou res fidel anver so madam parski li kontan li ek li kontan Zeova ek li ena laenn pou seki move.​—Lir Psom 19:14, NW; 97:10NW.

5. Kouma enn madam kapav montre konsiderasion anver so mari?

5 Kan enn mari imit so sef ki ena boukou lamour, setadir Zezi Kris, li pou pli fasil pou so madam ena enn “profon respe” pou li. (Efezien 5:22-25, 33, NW.) Ek kan madam-la respekte so mari, li pou esey konpran santiman mari-la ek tret li avek bonte kan li okipe avek bann kitsoz kongregasion ouswa kan li ena pou regle bann problem. Enn mari ki res dan Grande-Bretagne dir: “Parfwa, par mo manier, mo madam fini kone ki enn kitsoz pe fatig mwa. Lerla li pou swiv prinsip ki ena dan Proverb 20:5, mem si li bizin atann bon moman avan ki li koz ar mwa. Si se enn kitsoz ki mo kapav koz ar li, lerla mo dir li seki pe fatig mwa.”

6. Kouma nou tou nou kapav ankouraz bann zanfan pou ena konsiderasion pou lezot, ek kouma sa pou ed bann zanfan?

6 Kan bann paran tret zot kamarad avek konsiderasion, zot donn zot bann zanfan enn bon lexanp. Anplis, bann paran ena responsabilite pou ansegn zot bann zanfan linportans pou montre konsiderasion anver lezot. Par exanp,  bann paran kapav explik zot bann zanfan ki fode pa zot galoupe dan Lasal kot fer renion. Kan zot dan enn fet, bann paran kapav demann zot bann zanfan pou les bann gran dimounn servi zot an premie. Ek pena dout ki nou tou dan kongregasion kapav soutenir bann paran. Si enn zanfan fer enn bon kitsoz anver nou, kouma par exanp ouver laport pou nou, pa ezite pou felisit li. Sa pou ankouraz zanfan-la ek pou ed li trouve ki “ena plis benediksion kan done, ki kan resevwar.”​—Zistwar Bann Apot 20:35.

MONTRE KONSIDERASION DAN KONGREGASION

7. Kouma Zezi ti montre konsiderasion anver enn sourd, ek ki nou kapav aprann ar lexanp Zezi?

7 Enn zour, kan Zezi ti dan rezion Dekapol, bann dimounn ti “amenn enn sourd devan li.” Sa sourd-la “ti osi gagn difikilte pou koze.” (Mark 7:31-35) Zezi ti geri li. Me li pa ti fer sa devan lezot. Kifer? Sa misie-la ti sourd, ek kitfwa li pa ti santi li alez dan enn gran lafoul. Zezi ti konpran li, akoz sa li ti “amenn li dan enn kwin” kot pa ti ena okenn dimounn ek li ti geri li laba. Li vre ki nou pa kapav fer bann mirak, me selman li inportan ki nou reflesi ki kitsoz nou bann frer bizin, ki nou pran kont zot bann santiman ek ki nou montre bonte anver zot. Lapot Pol ti ekrir: “Anou panse kouma nou kapav ankouraz nou kamarad pou ena lamour ek pou fer dibien.” (Ebre 10:24) Zezi ti konpran seki sa sourd-la ti resanti ek li ti tret li avek bonte. Se vremem enn bon lexanp pou nou!

Lamour pous nou pou fer tou seki nou kapav pou ed nou bann frer ek ser ki aze ouswa ki andikape

8, 9. Kouma nou kapav montre ki nou gagn traka bann frer ek ser aze ouswa andikape? Donn bann lexanp.

8 Montre konsiderasion anver bann ki aze ek bann ki andikape. Dan kongregasion Kretien seki pli inportan se nou lamour, pa nou efikasite. (Zan 13:34, 35) Lamour pous nou pou fer tou seki nou kapav pou ed nou bann frer ek ser ki aze ouswa ki andikape pou al renion ek pou prese. Nou ed zot mem si sa li pa dan nou lavantaz ek mem si zot pa kapav fer boukou dan zot servis. (Matie 13:23) Michael, ki dan enn fotey roulant, bien apresie led ki li gagne avek so fami ek bann frer ek ser so kongregasion. Li dir: “Gras-a led ki zot tou donn mwa, mo kapav asiste laplipar bann renion ek sorti regilierman dan predikasion. Mo kontan pres sirtou dan bann plas piblik.”

9 Dan boukou Betel, ena bann frer ek ser aze ouswa andikape. Bann frer responsab montre boukou lamour anver zot. Zot fer laranzman pou ki sa bann frer ek ser aze la pres par let ouswa par telefonn. Bill, ki ena 86 an ek ki abitie ekrir bann dimounn ki res dan bann teritwar izole, dir: “Nou kontan privilez ki nou ena pou kapav ekrir bann let.” Nancy, ki ena preske 90 an, fer sa  komanter-la: “Pou mwa, ekrir bann let se pa zis ranpli bann lanvlop. Sa form parti dan predikasion. Bann dimounn bizin konn laverite!” Ethel, ki ti ne an 1921, dir: “Toulezour mo gagn douler. Ena zour, zis pou mo met mo linz lor mwa, se enn lalit.” Malgre sa, sa ser-la kontan prese par telefonn ek li ena bann bon vizit. Barbara, ki ena 85 an, dir: “Parski mo ena bann problem lasante, li bien difisil pou mwa pou sorti regilierman dan predikasion. Me gras-a predikasion par telefonn mo reisi koz avek lezot. Mersi, Zeova!” Dan mwins ki enn an, enn group frer ek ser aze ti pas 1,228 er-tan dan minister. Zot ti ekrir 6,265 let, zot ti fer plis ki 2,000 call telefonn, ek zot ti plas 6,315 piblikasion! Nou kapav sir ki zot bann zefor inn fer Zeova bien kontan!​—Proverb 27:11.

10. Kouma nou kapav ed nou bann frer pou profit bien bann renion?

10 Montre konsiderasion dan nou bann renion. Nou montre konsiderasion, kan nou ed nou bann frer pou profit bien bann renion. Enn fason ki nou fer sa, se kan nou ariv a-ler dan nou bann renion pou ki nou pa distrer zot. Parfwa, ena bann sitiasion ki nou pa atann ki kapav fer nou ariv an retar. Me si souvan nou an retar, nou bizin reflesi kouma sa li afekte nou bann frer ek gete ki bann sanzman nou kapav fer pou montre ki nou ena konsiderasion pou zot. Rapel osi, ki se Zeova ek so Garson ki invit nou pou vinn renion. (Matie 18:20) Alor, nou bizin montre ki nou respekte zot kan nou vinn renion a-ler!

11. Kifer bann frer ki ena enn size dan renion bizin swiv konsey ki ena dan 1 Korintien 14:40?

11 Si nou ena konsiderasion pou nou bann frer, nou pou swiv sa konsey ki ena dan Labib la: “Fer tou kiksoz bien e dan lord.” (1 Korintien 14:40) Bann frer ki ena enn size dan renion swiv sa konsey-la kan zot fini zot size a-ler. Kan zot fer  sa, zot montre ki zot ena konsiderasion pou frer ki pou fer prosin size ek osi pou zot tou dan kongregasion. Esey reflesi ki konsekans sa kapav ena lor lezot si renion fini tar. Sertin frer bizin fer enn long larout avan zot rant kot zot. Sertin bizin pran bis ouswa trin. Ek ena sertin zot konzwin pa Temwin Zeova ek atann ki zot rant lakaz enn sertenn ler.

12. Kifer bann ansien merit gagn nou respe ek nou lamour? (Get lankadre “ Montre Konsiderasion Anver Bann Frer Ki Pe Diriz Nou.”)

12 Bann ansien travay dir dan kongregasion ek predikasion, alor zot merit gagn nou respe ek nou lamour. (Lir 1 Tesalonisien 5:12, 13.) Pena dout ki to ena enn gran rekonesans pou tou seki zot fer pou twa. To kapav montre to rekonesans kan to obeir ek soutenir zot avek tou to leker, parski “bannla pe vey lor [to] lam, zot bann dimoun ki bizin rann kont Bondie.”​—Ebre 13:7, 17.

MONTRE KONSIDERASION DAN PREDIKASION

13. Ki nou aprann ar fason ki Zezi ti tret bann dimounn?

13 Dan enn profesi konsernan Zezi, Izai ti dir: “Li pa pou kas okenn baton rozo ki deza pliye, li pa pou soufle lor enn lames ki deza pe al tengn.” (Izai 42:3) Zezi ti ena konpasion pou bann dimounn parski li ti kontan zot. Li ti konpran bann dimounn ki ti kouma enn “baton rozo ki deza pliye” ouswa enn “lames ki deza pe al tengn,” setadir bann ki ti dekouraze ek feb, ek li ti tret zot avek bonte ek pasians. Mem bann zanfan ti kontan al ver Zezi. (Mark 10:14) Li vre ki nou pa pou kapav konpran bann dimounn ek ansegn zot parey kouma Zezi! Me nou kapav montre ki nou ena konsiderasion anver bann dimounn ki dan nou teritwar par fason ki nou koz ar zot, kantite letan ki nou koz ar zot, ek moman nou al koz ar zot.

Nou ton lavwa ek bann mo ki nou servi bizin montre bann dimounn ki nou trakase pou zot

14. Kifer nou bizin fer atansion ar fason ki nou koz ar bann dimounn?

14 Kouma nou bizin koz ar bann dimounn? Plizir milyon dimounn azordi “pe plegne” ek santi zot “abat” akoz bann komersan, politisien, ek sef relizie koronpi ek san pitie. (Matie 9:36) Akoz sa, boukou dimounn pa fer personn konfians ek pena okenn lesperans. Se enn rezon kifer nou ton lavwa ek bann mo ki nou servi bizin montre zot ki nou trakase pou zot! Boukou dimounn ekout nou mesaz pa zis parski nou servi Labib bien me osi parski nou vremem interese ar zot ek nou respekte zot.

15. Sit sertin fason kot nou kapav montre konsiderasion anver bann dimounn ki dan nou teritwar.

15 Ena plizir fason kot nou kapav montre konsiderasion anver bann dimounn ki dan nou teritwar. Nou bizin poz bann kestion, dan enn fason zanti ek avek respe. Enn pionie ti servi dan enn teritwar kot boukou dimounn ti timid, alor li ti evit poz bann kestion ki ti pou met zot malalez si zot pa ti konn repons-la. Li pa  ti demann zot: “Eski ou kone kouma Bondie apele?” ouswa “Eski ou kone ki ete Rwayom Bondie?” Me olie sa, li ti dir: “Mo finn aprann dan Labib ki Bondie ena enn nom. Eski mo kapav montre ou so nom?” Nou pa pou servi sa metod-la dan tou teritwar, parski bann dimounn zot diferan ek parski ena diferan kiltir. Me touletan nou bizin tret bann dimounn ki dan nou teritwar avek zantiyes ek respe. Pou nou kapav fer sa nou bizin aprann konn zot bien.

16, 17. Kouma nou kapav montre bonte kan nou bizin deside (a) ki ler nou pou al pres kot bann dimounn? (b) ki kantite letan nou pou koz avek zot?

16 Kan eski nou bizin al pres kot bann dimounn? Kan nou pres lakaz-lakaz, bann dimounn pa pe atann nou parski zot pa finn invit nou. Alor, li bien inportan, ki nou al pres kot zot dan enn ler kot zot pli dispoze pou ekoute. (Matie 7:12) Par exanp, eski bann dimounn dan to teritwar kontan lev tar pandan wikenn? Dan sa ka-la, pou koumans to minister kitfwa to kapav al pres dan lari, dan bann plas piblik, ouswa al fer bann vizit ki to kone to kapav zwenn sa ler-la.

17 Ki kantite letan nou bizin koz avek dimounn-la? Boukou dimounn bien okipe, alor li bon ki nou pa pran tro zot letan, sirtou o-koumansman. Olie ki nou res tro lontan kot bann dimounn, li pli bon ki nou fer enn ti konversasion. (1 Korintien 9:20-23, NW.) Kan bann dimounn trouve ki nou konpran ki zot okipe, kitfwa zot pou pli dispoze pou koz avek nou prosenn fwa ki nou zwenn zot. Si nou manifeste bann kalite ki sorti dan frwi lespri, lerla vremem nou pou “travay ansam avek Bondie.” Zeova kapav mem servi nou pou ed enn kikenn konn laverite!​—1 Korintien 3:6, 7, 9.

18. Kan nou montre konsiderasion anver lezot, ki bann benediksion nou kapav atann pou gagne?

18 Alor, anou fer tou seki nou kapav pou montre konsiderasion anver bann manb nou fami, nou bann frer ek ser, ek bann dimounn ki nou zwenn dan predikasion. Lerla, nou pou gagn boukou benediksion asterla ek dan lavenir. Psom 41:1, 2 dir: “Ere sa kikenn ki montre konsiderasion anver enn tipti la; zour ki pou ena maler, Zeova pou fer li sape. Zeova pou protez li ek pou gard li vivan. Li pou ere lor later.”