Skip to content

Skip to table of contents

Kontign Manifeste Lamour Parski sa Fortifie Lezot

Kontign Manifeste Lamour Parski sa Fortifie Lezot

“Lamour fer . . . vinn pli for.”​—1 KORINTIEN 8:1.

KANTIK: 109, 121

1. Lor ki kitsoz Zezi ti koze pandan dernie lanwit ki li ti pase avek so bann disip?

PANDAN dernie lanwit ki li ti pase avek so bann disip, avan so lamor, Zezi ti mansionn lamour anviron 30 fwa. Li ti dir so bann disip ki zot bizin “kontan zot prosin.” (Zan 15:12, 17) Lamour ki zot ti pou ena ant zot ti pou telman extraordiner ki lezot ti pou remark sa ek ti pou kone ki zot bann vre disip Zezi. (Zan 13:34, 35) Sa lamour lor ki Zezi ti koze la, li pa inplik zis bann santiman; se enn lamour bien for ki pa egois. Zezi ti dir: “Pena pli gran lamour ki existe ler kikenn donn so lavi pou so bann kamarad. Zot mo bann kamarad si zot fer tou seki mo komann zot.”​—Zan 15:13, 14.

2. (a) Azordi pou ki kitsoz bann dimounn konn bann serviter Bondie? (b) Ki bann kestion nou pou reponn dan sa lartik-la?

2 Azordi, bann dimounn konn bann serviter Zeova pou zot lamour sinser ki pa egois, ek pou zot gran linite. (1 Zan 3:10, 11) Mem si zot sorti dan diferan nasion ouswa  tribi, koz diferan lang, ouswa inn gagn diferan ledikasion, partou atraver later, bann Temwin Zeova vremem kontan zot kamarad. Kifer lamour li bien inportan azordi? Kouma eski Zeova ek Zezi fortifie nou avek lamour? Ek kouma nou kapav montre sa lamour-la pou rekonfort ek fortifie lezot?​—1 Korintien 8:1.

KIFER LAMOUR LI BIEN INPORTAN AZORDI?

3. Kouma “bann moman difisil” afekte bann dimounn?

3 Nou pe viv dan “bann moman difisil,” ek lavi ranpli ar “traka ek sagrin.” (2 Timote 3:1-5; Psom 90:10) Boukou dimounn pe telman soufer ki zot nepli anvi viv. Plis ki 800,000 dimounn komet swisid sak lane. Sa reprezant enn dimounn toule 40 segonn. Malerezman, mem sertin nou bann frer finn ena sa bann santiman-la ek finn swisid zot.

4. Sit lexanp bann serviter fidel dan lepok Biblik ki enn moman dan zot lavi ti anvi mor?

4 Dan lepok Biblik, sertin fidel serviter Bondie ti telman soufer akoz zot bann problem ki zot ti anvi mor. Par exanp, Zob ti pe telman soufer ki li ti dir: “Mo’nn degout mo lavi; mo pa anvi kontign viv.” (Zob 7:16; 14:13) Zonas ti telman dekouraze ki li ti dir: “Asterla, A Zeova, silteple, pran mo lavi. Vomie mo mor ki mo kontign viv.” (Zonas 4:3) Profet Eli ti telman dezespere ki li ti dir: “Mo nepli kapav! A Zeova, tir mo lavi.” (1 Lerwa 19:4) Me Zeova ti kontan sa bann serviter fidel la ek Li ti anvi ki zot viv. Li pa ti repros zot parski zot ti ena sa bann santiman-la. Okontrer, Li ti ed zot pou regagn sa lanvi pou viv la pou ki zot kapav kontign servi Li avek fidelite.

5. Kifer azordi nou bann frer ek ser bien bizin nou lamour?

5 Azordi, boukou nou bann frer ek ser pe konn bann sitiasion stresan ek zot bizin nou lamour. Bann dimounn boufonn ek persekit sertin parmi zot. Ena ki dan zot travay, bizin kontign andire parski zot bann koleg met presion ouswa fer palab lor zot. Ouswa ena sertin ki extra fatige parski zot bizin travay ziska bien tar ouswa zot ena enn travay ki bien stresan. Ena sertin ki ena bann problem familial bien grav. Kitfwa zot inn marye avek enn kikenn ki pa servi Zeova ek ki touletan pe kritik zot. Akoz sa bann sitiasion-la ek lezot presion ankor, boukou santi zot fatige moralman ek fizikman ek koumans demann zotmem si zot vremem ena valer. Kisannla kapav ed zot?

LAMOUR ZEOVA FORTIFIE NOU

6. Kouma Zeova so lamour fortifie so bann serviter?

6 Zeova rasir so bann serviter ki Li kontan zot asterla ek ki Li pou kontan zot pou touletan. Esey mazine ki bann Izraelit ti resanti kan Zeova ti dir zot: “To finn gagn valer devan mo lizie, to finn gagn loner, ek mo finn kontan twa,” ek “Pa per, parski mo avek twa”! (Izai 43:4, 5) Nou kone ki devan lizie Zeova sakenn parmi nou ena valer. *  (Get not.) Labib fer sa promes-la: “Antan ki enn Bondie ki for, Li pou sov twa. Li pou dan enn gran lazwa pou twa.”​—Sofoni 3:16, 17.

7. Kouma eski lamour Zeova li parey kouma lamour ki enn mama ena pou so tibaba? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

7 Zeova promet ki Li pou fortifie ek rekonfort so pep dan tou zot bann problem. Li ti dir: “Pou donn zot tete ek pou sarye zot lor laans, ek pou bers zot lor zenou. Parey kouma enn mama rekonfort so garson, koumsa mem mo kontign rekonfort zot.” (Izai 66:12, 13) Reflesi kouma enn tibaba santi li an sekirite kan so mama pe sarye li ouswa pe zwe ar li! Zeova bien kontan twa ek Li anvi ki twa osi to santi twa an sekirite. Zame pa doute ki to ena enn gran valer pou Zeova.​—Zeremi 31:3.

8, 9. Kouma lamour ki Zezi ena pou nou kapav fortifie nou?

8 Get enn lot rezon kifer nou kone ki Zeova kontan nou: “Bondie finn telman kontan lemonn, ki li finn donn so Sel Garson pouki tou dimoun ki krwar dan Li, pa mor me gagn lavi eternel.” (Zan 3:16) Sakrifis ki Zezi inn fer, se enn prev ki li osi li kontan nou, ek sa lamour-la fortifie nou. Labib dir ki ni “lasoufrans” ni “langwas” pa “kapav separ nou ar lamour Lekris.”​—Romin 8:35, 38, 39.

9 Parfwa, nou ena bann problem ki afebli nou lor plan fizik ouswa moral ouswa ki fer nou perdi nou lazwa dan servis Zeova. Me kan nou rapel ki kantite Zezi Kris kontan nou, sa kapav donn nou lafors pou andire. (Lir 2 Korintien 5:14, 15, NW.) Zezi so lamour  donn nou lanvi pou kontign viv ek pou kontign servi Zeova. Sa lamour-la kapav ed nou pou kontign andire, mem si nou pe fer fas ar bann katastrof, persekision, desepsion, ouswa traka.

NOU BANN FRER BIZIN NOU LAMOUR

Kan to examinn lexanp Zezi, sa kapav pous twa pou rekonfort lezot (Get paragraf 10, 11)

10, 11. Kisannla ki ena responsabilite pou fortifie bann frer ek ser ki dekouraze? Explike.

10 Zeova servi osi kongregasion pou fortifie nou avek so lamour. Kan nou kontan nou bann frer ek ser, nou montre Zeova ki nou kontan Li. Nou fer tou seki nou kapav pou ed nou bann frer santi ki zot ena valer ek ki Zeova kontan zot. (1 Zan 4:19-21) Lapot Pol ti ekrir: “Ankouraz zotmem e fortifie zot bien, parey kouma zot deza pe fer.” (1 Tesalonisien 5:11) Se pa zis bann ansien ki kapav fer sa. Sakenn parmi nou kapav imit Zeova ek Zezi kan nou osi nou rekonfort nou bann frer ek ser.​—Lir Romin 15:1, 2.

11 Sertin dan kongregasion ki pe soufer akoz enn gran depresion ouswa enn kriz langwas kitfwa bizin led enn dokter ouswa swiv enn tretman. (Lik 5:31) Bann ansien ek lezot dan kongregasion kone ki mem si zot pa bann dokter, led ek rekonfor ki zot donn sa bann frer ek ser-la bien inportan. Nou tou dan kongregasion kapav “koz dan enn fason ki pou ankouraz bann ki deprime, soutenir bann ki feb, ena pasians avek tou dimounn.” (1 Tesalonisien 5:14, NW.) Nou anvi fer zefor pou konpran seki nou bann frer resanti. Nou bizin ena pasians avek zot ek koz dan enn fason ki pou rekonfort zot kan zot dekouraze. Eski to esey fortifie lezot? Ki to  kapav fer pou to vinn pli rekonfortan ek ankourazan?

12. Donn lexanp enn kikenn ki’nn gagn lankourazman gras-a lamour bann frer ek ser ki dan so kongregasion.

12 Enn ser dan l’Europe dir: “Parfwa, mo pans pou swisid mwa, me mo ena bann bon soutien. Bann frer ek ser ki dan mo kongregasion finn sov mo lavi. Zot touletan bien ankouraz mwa ek montre mwa ki zot kontan mwa. Mem si bien tigit ki kone ki mo depresif, mo kongregasion touletan la pou mwa. Ena enn koup ki kouma mo bann paran spiritiel. Zot bien pran mwa swin, ek zot la pou mwa 24 lor 24.” Li vre ki pa nou tou ki kapav ede kouma sa koup-la, me nou tou kapav fer nou maximum pou ed nou bann frer ek ser. * (Get not.)

KOUMA NOU KAPAV FORTIFIE LEZOT AVEK LAMOUR?

13. Ki nou bizin fer pou rekonfort lezot?

13 Ekout bien. (Zak 1:19) Nou montre lamour kan nou ekout avek konpasion. Avek bonte, poz to frer bann kestion ki pou ed twa konpran so bann santiman. Atraver lexpresion to figir li pou kone si to vremem pe gagn so traka. Kan li pe koze, ekout li avek pasians, les li exprim limem san ki to koup so konversasion. Kan to ekout bien enn dimounn ki dekouraze, sa permet twa konpran li pli bien ek sa kapav ed li pou fer twa konfians. Lerla li pou pli fasil pou li pou ekout twa kan to esey ed li. Kan to vremem gagn traka lezot, to pou kapav bien rekonfort zot.

14. Kifer fode pa nou kritik lezot?

14 Pa kritike. Enn dimounn ki deprime pou santi li pli dekouraze si li panse ki nou pe kritik li. Lerla, li pou bien difisil pou nou ed li. “Bann koze san reflesi zot koumadir bann kout lepe, me lalang enn dimounn saz, li enn gerizon.” (Proverb 12:18) Se vre ki zame nou pa pou rod bles enn dimounn deprime par expre, me nou kapav fer boukou ditor si nou pa reflesi avan nou koze. Pou rasir nou frer, nou bizin fer li santi ki nou vremem anvi konpran so sitiasion.​—Matie 7:12.

15. Ki bann zouti nou kapav servi pou rekonfort lezot?

15 Servi Parol Bondie pou rekonfort lezot. (Lir Romin 15:4, 5, NW.) Labib sorti kot “Bondie ki donn landirans ek konsolasion,” alor, sa pa etonn nou ki nou gagn boukou rekonfor dan Labib. Nou ena osi l’Index des publications des Témoins de Jéhovah ek Liv Resers pou Bann Temwin Zeova. Kan nou servi sa bann zouti-la, nou kapav trouv bann verse ek bann piblikasion ki nou kapav servi pou rekonfort ek ankouraz nou bann frer ek ser.

16. Ki bann kalite ki pou ed nou ankouraz enn kikenn ki deprime?

16 Montre tandres ek douser. Zeova Li enn “Papa ki ena mizerikord ek toultan konsol nou,” ek Li ena “tandres” pou so bann serviter. (Lir 2 Korintien 1:3-6; Lik 1:78; Romin 15:13) Pol finn les enn bon lexanp dan sa domenn-la  parski li ti imit Zeova. Li ti ekrir: “Nou finn montre boukou douser kan nou ti avek zot, parey kouma enn mama ki pe fer so bann zanfan bwar ar li ek ki pran zot swin avek boukou tandres. Alor, akoz sa gran lafeksion ki nou ti ena pou zot la, nou ti bien anvi partaz avek zot, pa zis bon nouvel Bondie, me osi nou prop lavi, parski nou ti telman kontan zot.” (1 Tesalonisien 2:7, 8, NW.) Kan nou imit Zeova ek montre tandres anver enn frer, li posib ki nou pe reponn lapriyer ki li’nn fer pou li gagn rekonfor!

17. Kan nou konsian ki nou bann frer zot pa parfe, kouma sa pou ed nou pou ankouraz zot?

17 Pa atann ki to bann frer zot parfe. To bizin realist. Si to atann ki to bann frer zot parfe, to pou gagn bann desepsion. (Ekleziast 7:21, 22) Rapel ki Zeova pa demann nou plis ki seki nou kapav fer. Alor, nou bizin ena pasians anver nou bann frer ek ser. (Efezien 4:2, 32) Fode zame nou donn zot linpresion ki zot pa pe fer ase ouswa nou konpar zot avek lezot. Olie sa, nou ankouraz zot ek felisit zot pou bann bon kitsoz ki zot pe fer. Sa kapav ed zot pou kontign servi Zeova dan lazwa.​—Galat 6:4.

18. Kifer nou anvi fortifie sakenn nou kamarad avek lamour?

18 Sak serviter Zeova ena valer pou Zeova ek Zezi. (Galat 2:20) Nou bien kontan nou bann frer ek ser, alor nou bizin tret zot avek tandres. Nou bizin “kontign fer bann kitsoz ki favoriz lape ek bann kitsoz ki fortifie sakenn nou kamarad.” (Romin 14:19, NW.) Nou pe atann avek inpasians pou viv dan Paradi, kot personn pa pou gagn bann dekourazman! Personn pa pou malad ek pou nepli ena lager. Dimounn pou nepli mor akoz pese, ek pou nepli ena persekision, problem familial, ouswa bann desepsion dan lavi. Alafin mil an, tou bann dimounn pou vinn parfe. Ki pou ariv bann ki res fidel dan leprev final? Zeova pou adopte zot kouma so bann garson lor later ek zot pou ena “laliberte ek laglwar bann zanfan Bondie.” (Romin 8:21) Alor, nou tou anou montre enn lamour ki fortifie ek ed sakenn nou kamarad. Koumsa nou pou kapav rant dan sa lemond extraordiner ki Bondie inn promet nou la.

^ par. 6 Get sapit 24 dan liv Approchez-vous de Jéhovah.

^ par. 12 Pou ed bann dimounn ki souvan pans pou swisid zot, get sa bann lartik Réveillez-vous ! la: « Trois bonnes raisons de s’accrocher à la vie » (Avril 2014) ; « Quand on veut en finir avec la vie » (Zanvie 2012) ; ek « Il vaut la peine de vivre » (22 Oktob 2001).