Skip to content

Skip to table of contents

To Pou Ere si To Fer Sa Bann Kitsoz-La

To Pou Ere si To Fer Sa Bann Kitsoz-La

“Mo manze, se fer volonte ek fini travay Sa-Enn ki finn avoy mwa la.”​—ZAN 4:34.

KANTIK: 80, 35

1. Kouma latitid egois ki ena dan lemond kapav afekte nou limilite?

KIFER li difisil pou nou aplik seki nou aprann dan Parol Bondie? Enn rezon se parski nou bizin ena limilite pou fer seki drwat. Dan sa bann ‘dernie tan-la,’ li difisil pou kontign ena limilite parski boukou dimounn otour nou kontan zis zotmem ek larzan, vantar, ena lorgey, ek zot pena “kontrol” lor zotmem. (2 Timote 3:1-3) Nou, bann serviter Bondie, nou kone ki sa bann konportman-la pa bon, me kitfwa li paret ki bann ki azir dan sa fason-la zot pe reisi ek zot pe vremem profit lavi. (Psom 37:1; 73:3) Kitfwa nou demann noumem: ‘Eski li vremem vo lapenn ki mo fer zefor pou pas lintere lezot avan seki pou mwa? Eski bann dimounn pou kontign respekte mwa si mo azir avek limilite?’ (Lik 9:48) Si nou les latitid egois ki ena dan lemond inflians nou, nou kapav gat bon relasion ki nou ena avek nou bann frer ek li pou difisil pou lezot rekonet ki nou bann Kretien. Me kan nou etidie lexanp bann serviter Bondie ki ti ena limilite ek nou imit zot, nou pou gagn bann bon rezilta.

2. Ki nou kapav aprann ar bann fidel serviter Bondie dan lepase?

2 Ki ti ed bann fidel serviter Bondie dan lepase pou vinn so bann kamarad? Kouma zot ti fer Li plezir? Kot zot ti gagn lafors pou fer seki drwat? Kan nou lir lor zot lexanp dan  Labib ek kan nou medit lor seki nou lir, nou lafwa vinn pli for.

SEKI GARD NOU LAFWA FOR

3, 4. (a) Kouma Zeova ansegn nou? (b) Pou gard nou lafwa for, kifer li pa ase ki nou ena zis lakonesans?

3 Zeova donn nou seki nou bizin pou gard nou lafwa for. Nou gagn bann bon konsey ek enn formasion ki sorti dan Labib, nou bann piblikasion, nou sit Internet, Program Televizion JW, bann renion, ek bann lasanble. Me Zezi ti explike ki li pa ase ki nou ena zis lakonesans. Li ti dir: “Mo manze, se fer volonte ek fini travay Sa-Enn ki finn avoy mwa la.”​—Zan 4:34.

4 Fer volonte Bondie ti koumadir enn manze pou Zezi. Kan nou manz bann manze ki bon pou nou lasante nou santi nou bien ek nou lekor bien nouri. Li parey, kan nou fer volonte Bondie sa fer nou santi nou bien ek sa nouri nou lafwa. Par exanp, eski to’nn deza al enn renion predikasion kot to ti santi twa fatige me apre predikasion to ti rant kot twa to ti ere ek santi twa bien?

5. Ki bann bon rezilta nou gagne kan nou ena sazes?

5 Nou montre ki nou ena sazes kan nou fer seki Zeova demann nou. (Psom 107:43) Ek boukou bon kitsoz ariv bann ki ena sazes. “Pa kapav konpar li ar okenn lezot kitsoz ki to anvi gagne. . . . Li enn pie ki donn lavi pou bann ki trap li, ek bann ki tini li ferm pou ere.” (Proverb 3:13-18) Zezi ti dir: “Si aster zot inn konn tousala, zot pou bien-ere si zot met sa an pratik.” (Zan 13:17) Bann disip Zezi ti pou ere tanki zot ti kontign fer seki Zezi ti dir zot. Zot fason viv ti montre ki zot pe swiv so lansegnman ek so lexanp.

6. Kifer nou bizin kontign met an pratik seki nou aprann?

6 Azordi, nou osi nou bizin kontign met an pratik seki nou aprann. Reflesi lor enn mekanisien ki ena bann zouti, pies resanz, ek konesans. Sa bann kitsoz-la pou ed li vinn enn bon mekanisien akondision ki li servi zot. Kitfwa li ena boukou lane lexperyans, me si li anvi res enn bon mekanisien li bizin kontign servi seki li’nn aprann. Dan mem fason, kan nou ti fek konn laverite, nou ti kontan parski nou ti met an pratik seki nou ti lir dan Labib. Me pou ki nou gard nou lazwa, toulezour nou bizin kontign met an pratik seki Zeova ansegn nou.

7. Ki nou bizin fer pou aprann ar bann lexanp ki ena dan Labib?

7 Dan sa lartik-la, nou pou examinn sertin sitiasion kot li kapav difisil pou nou kontign ena limilite. Nou pou aprann kouma bann fidel dan lepase ti ena limilite. Me fode pa nou zis lir sa bann linformasion-la. Nou bizin reflesi lor la ek apre aplik sa dan nou lavi.

KONSIDER LEZOT PAREY KOUMA NOU

8, 9. Ki nou aprann lor limilite Pol dan Zistwar Bann Apot 14:8-15? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

8 Bondie “anvi ki tou sort kalite dimounn gagn lavi sov ek gagn enn konesans exakt lor laverite.” (1 Timote 2:4, NW.) Kouma to konsider tou bann dimounn ki pankor konn laverite? Lapot Pol ti pres avek bann Zwif ki ti deza konn sertin kitsoz lor Zeova. Me li ti osi pres ar bann dimounn ki ti ador bann fos bondie. Sa ti teste limilite Pol kan li ti bizin pres ar zot. Kouma?

9 Lor so premie vwayaz misioner, Pol avek Barnabe ti al dan lavil List. Bann dimounn  ki ti res dan sa lavil-la ti tret Pol ek Barnabe kouma bann siper ero ek ti donn zot nom bann fos bondie Zeis ek Ermes. Eski Pol ek Barnabe ti santi zot flate? Eski zot ti trouv sa kouma enn sanzman extraordiner parski zot ti gagn persekision dan sa de dernie lavil ki zot ti vizite la? Eski zot ti panse ki tou sa latansion-la ti pou ed plis dimounn pou tann bonn nouvel? Non! Zot pa ti kontan ek zot ti kriye: “Kifer zot pe fer sa? Nou osi nou imin, parey kouma zot.”​—Zistwar Bann Apot 14:8-15.

10. Kifer Pol ek Barnabe pa ti santi zot pli siperyer ki bann Likaonien?

10 Kan Pol ek Barnabe ti dir ki zot osi zot bann imin, zot ti pe rod dir ki zot inparfe. Zot pa ti pe rod dir ki zot fason adore ti parey kouma bann Likaonien. Se Bondie ki ti avoy Pol ek Barnabe kouma bann misioner. (Zistwar Bann Apot 13:2) Lespri sin ti swazir zot pou al viv dan lesiel ek sa ti enn zoli lesperans. Me zot pa ti santi zot pli siperyer akoz sa. Zot ti kone ki sa bann dimounn-la osi ti kapav gagn lesperans pou al viv dan lesiel si zot ti aksepte bonn nouvel.

11. Kouma nou kapav ena limilite parey kouma Pol kan nou prese?

11 Sa se enn fason kot nou montre ki nou ena limilite parey kouma Pol. Zame nou pa pou panse ki responsabilite ki nou ena pou prese ouswa bann kitsoz ki Zeova ed nou pou akonpli, rann nou pli spesial. Nou kapav demann noumem: ‘Ki mo panse lor bann dimounn dan mo teritwar? Eski mo ena bann prezize lor sertin group dimounn?’ Partou atraver lemond, bann Temwin Zeova pe esey rod tou bann dimounn ki pou ekout bonn nouvel. Ena mem ki fer bann zefor pou aprann lang ouswa koutim sertin dimounn ki lezot konsider kouma inferyer. Me zame zot pa panse ki zot pli siperyer ki bann dimounn ar ki zot prese. Okontrer, zot esey konpran sak dimounn pou zot kapav ed plis dimounn ki posib pou aksepte mesaz lor Rwayom Bondie.

MANSIONN NOM LEZOT KAN TO PRIYE POU ZOT

12. Kouma Epafras ti montre ki li vremem gagn traka lezot?

12 Enn lot fason ki nou montre ki nou ena limilite se kan nou priye pou nou bann frer ek ser, ki finn deza “resevwar don presie lafwa kouma nou.” (2 Pier 1:1) Se seki Epafras ti fer. Labib mansionn li zis trwa fwa. Kan Pol ti anprizone dan enn lakaz dan Rom, li ti ekrir bann Kretien dan Kolos, ek li ti dir sa konsernan Epafras: “Li touzour priy pou zot avek tou so leker.” (Kolosien 4:12) Epafras ti bien konn so bann frer, ek li ti vremem gagn zot traka. Pol ti apel li “mo kamarad ki dan prizon avek mwa,” alor sa montre nou ki Epafras osi ti ena so prop problem. (Filemon 23, NW.) Kanmem sa, li ti gagn traka lezot, ek li ti fer kitsoz pou ed zot. Epafras ti priye pou so bann frer ek ser, ek nou osi nou kapav fer parey, nou kapav mem mansionn zot nom. Bann lapriyer koumsa ena enn gran lefe.​—2 Korintien 1:11; Zak 5:16.

13. Kouma to kapav imit Epafras kan to priye?

13 Reflesi lor enn kikenn ki to kapav mansionn so nom dan to lapriyer. Kitfwa to ena bann kamarad dan kongregasion ouswa bann fami ki pe fer fas ar bann difikilte. Kitfwa zot ena bann desizion difisil pou pran ouswa bann tantasion ki zot bizin reziste. To kapav osi priye pou  bann frer ki zot nom paret dan lartik « Témoins de Jéhovah emprisonnés en raison de leur foi » lor jw.org. (Get anba soutit SALLE DE PRESSE > VEILLE JURIDIQUE.) To kapav osi priye pou bann ki finn perdi bann dimounn ki zot kontan dan lamor, bann ki finn fek sape dan bann katastrof ouswa lager, ek bann ki ena bann problem finans. Ena telman boukou frer ek ser ki bizin nou bann lapriyer! Kan nou priye pou zot, nou montre ki nou pa pe zis pans noumem me nou pe pans lezot osi. (Filipien 2:4) Zeova tann sa bann kalite lapriyer-la.

“RAPID POU EKOUTE”

14. Kifer Zeova finn les nou pli bon lexanp ki ena dan fason ki Li ekoute?

14 Enn lot fason kot nou montre ki nou ena limilite se kan nou ekout bien. Zak 1:19 dir nou ki nou bizin “rapid pou ekoute.” Zeova finn les pli bon lexanp ki ena dan sa domenn-la. (Zenez 18:32; Zozwe 10:14) Par exanp, lir konversasion ki ena dan Exod 32:11-14. (Lir. *) Mem si li pa ti bizin lopinion Moiz, Zeova ti les Moiz exprim seki li ti resanti. Eski to ti pou ena pasians pou ekout enn dimounn ki ti ena tor dan lepase ek apre swiv so bann sigzesion? Pourtan, Zeova ekout avek pasians tou bann dimounn ki priye Li avek lafwa.

15. Kouma nou kapav imit Zeova kan nou donn lezot loner?

15 Demann tomem: ‘Si Zeova ena sa kantite limilite-la ki Li kapav ekout bann dimounn parey kouma Li ti fer avek Abraam, Rashel, Moiz, Zozwe, Manoa, Eli, ek Ezekias, eski mwa osi mo pa bizin esey fer parey? Eski mo kapav donn mo  bann frer plis loner kan mo ekout zot bann sigzesion ek met zot an pratik kan li posib? Eski ena enn kikenn dan mo kongregasion ouswa dan mo fami ki mo kapav donn plis latansion? Ki mo kapav fer pou li?’​—Zenez 30:6; Ziz 13:9; 1 Lerwa 17:22; 2 Kronik 30:20.

“KITFWA ZEOVA POU TROUV MO SOUFRANS”

David ti dir: “Les li trankil!” Ki twa to ti pou fer? (Get paragraf 16, 17)

16. Kouma Lerwa David ti reazir kan Shimei pa ti tret li bien?

16 Limilite ed nou osi pou ena kontrol lor noumem kan lezot pa tret nou bien. (Efezien 4:2) Nou ena enn bon lexanp dan 2 Samiel 16:5-13. (Lir. *) Shimei, enn fami Lerwa Sail, ti insilte ek ti atak David ek so bann serviter. David ti kapav aret Shimei, me olie sa, avek pasians li’nn andire kan Shimei ti tret li dan enn move fason. Kouma David finn reisi ena kontrol lor limem? Nou pou gagn sa repons-la kan nou examinn trwaziem Psom.

17. Ki ti ed David pou ena kontrol lor limem, ek kouma nou kapav imit li?

17 David ti konpoz trwaziem Psom kan so garson Absalom ti pe rod touy li. Se pandan sa moman-la ki Shimei ti atak David, me David ti gagn kouraz pou gard so kalm. Kouma? Dan Psom 3:4, nou lir bann parol David: “Mo kriye osekour for for mem ver LESEGNER [“Zeova,” NW] e li reponn mwa depi so montagn sakre.” Kan lezot pa tret nou bien, nou bizin priye parey kouma David ti fer. Lerla Zeova pou donn nou so lespri sin pou ki nou kapav andire. Eski to kapav ena plis kontrol lor tomem ouswa pardonn ankor plis kan lezot pa tret twa bien? Eski to ena konfians ki Zeova konn to soufrans ek ki Li pou ed twa ek beni twa?

“LASAZES, SAMEM KI PLI INPORTAN”

18. Ki bann benediksion nou gagne kan nou aplik bann linstriksion ki Zeova done?

18 Kan nou fer seki nou kone drwat, nou pou ena sazes ek Zeova pou beni nou. Dan Proverb 4:7, Labib dir: “Lasazes, samem ki pli inportan.” Mem si lasazes li baze lor konesans, sa inplik plis ki zis konpran bann linformasion. Nou trouv lasazes dan bann desizion ki nou pran. Mem bann fourmi montre ki zot ena sazes kan zot ramas manze pou liver. (Proverb 30:24, 25) Zezi Kris, ki Labib apel “sazes Bondie,” touletan obeir so Papa ek fer Li plezir. (1 Korintien 1:24; Zan 8:29) Bondie pou rekonpans nou si nou osi nou montre ki nou ena sazes kan nou swazir pou fer seki nou kone drwat ek nou ena limilite. (Lir Matie 7:21-23.) Alor kontign fer zefor pou ki dan kongregasion nou tou nou kapav servi Zeova avek limilite. Sa demann letan ek pasians pou met an pratik seki nou kone drwat. Me kan nou fer sa nou montre ki nou ena limilite, ek limilite pou rann nou zwaye asterla ek pou touletan.

^ par. 14 Exod 32:11-14: 11 Lerla, Moiz ti sipliy Zeova so Bondie ek ti dir: ‘Kifer, A Zeova, to koler bizin anflame kont to pep apre ki to’nn fer zot sorti depi pei Lezip avek enn gran pwisans ek avek enn lame for? 12 Kifer bann Ezipsien pou bizin dir: “Se avek bann move lintansion ki Li’nn fer zot sorti. Li ti anvi touy zot dan bann montagn ek detrir zot net lor later”? Apez to koler ek sanz to desizion. Pa amenn maler lor to pep parey kouma to ti anvi. 13 Rapel Abraam, Izaak ek Izrael, to bann serviter, ar ki to finn fer serman kan to ti dir: “Mo pou miltipliye zot desandans parey kouma bann zetwal ki dan lesiel, ek tou sa pei ki mo ti montre la, mo pou donn sa zot desandans, pou ki vremem zot pran sa pou zot, pou touletan.”’ 14 Alor Zeova ti sanz so desizion ek Li pa ti amenn maler ki Li ti dir lor so pep.”

^ par. 16 2 Samiel 16:5-13: Kan Lerwa David ti ariv Baourim, enn misie ki ti fami avek Sail ti pe donn David bann malediksion amezir ki li ti pe apros ar David. Li ti apel Shimei ek li ti garson Gera. Li ti pe avoy ros lor David ek lor tou bann serviter Lerwa David, ek osi lor tou bann dimounn ek bann zom for ki ti dan so drwat ek dan so gos. Shimei ti dir sa kan li ti pe donn bann malediksion: ‘Sorti la ale, sorti la ale, kriminel! To pa vo nanye! Zeova pe pini twa parski to finn fer touy fami Sail ek to pe regne dan so plas. Me Zeova pe donn to Rwayom to garson Absalon. Asterla to pe konn maler parski to enn kriminel!’ Lerla Abishay garson Zerouya dir lerwa: ‘Kifer sa lisien mor la bizin donn malediksion mo segner lerwa? Silteple, les mo ale, ek koup so latet.’ 10 Me lerwa ti dir: ‘Eski sa konsern zot sa, bann garson Zerouya? Les li modi mwa, si Zeova finn dir li: “Modi David!” Alor kisannla gagn drwa dir li: “Kifer to pe fer sa?”’ 11 Lerla David ti dir Abishay ek tou so bann serviter: ‘Mo prop garson, ki mo’nn donn lavi, pe rod touy mwa, alor li pa etonan ki enn Binzaminit pou rod fer parey! Les li trankil, les li modi mwa si Zeova finn dir li fer sa! 12 Kitfwa Zeova pou trouv mo soufrans. Azordi mo pe gagn malediksion, me kitfwa Zeova pou beni mwa an retour.’ 13 Lerla David ek so bann zom ti kontign zot semin alor ki Shimei ti pe marse lor flan montagn akote David. Li ti pe modi David ek li pe avoy ros ek enn kantite lapousier lor li.”