Skip to content

Skip to table of contents

Ere Bann Ki Servi “Bondie Ere”

Ere Bann Ki Servi “Bondie Ere”

“Bienere pep ki ena LESEGNER [“Zeova,” NW] pou Bondie!”​—PSOM 144:15.

KANTIK: 44, 125

1. Kifer bann Temwin Zeova ere? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

BANN Temwin Zeova se bann dimounn ere. Kan zot ansam, ki li dan renion, lasanble, ouswa dan enn ti program, zot touletan pe koze riye ansam. Kifer zot ere koumsa? Se sirtou parski zot konn Zeova, “Bondie ere.” Zot servi Li ek zot esey imit Li. (1 Timote 1:11, NW; Psom 16:11) Zeova Limem Lasours lazwa, alor Li anvi ki nou ere, ek Li donn nou boukou rezon pou nou zwaye.​—Deteronom 12:7; Ekleziast 3:12, 13.

2, 3. (a) Ki savedir ena enn lavi ere? (b) Kifer parfwa li difisil pou nou ere?

2 Ek twa? Eski to ere? Ere vedir ki nou santi nou bien, nou satisfe ar nou lavi ouswa nou bien zwaye. Labib montre ki bann ki gagn benediksion Zeova ki kapav vremem ere. Me kifer azordi li difisil pou nou ere dan sa lemond-la?

3 Li kapav difisil pou nou ere si nou pe viv bann sitiasion stresan, kouma par exanp si enn kikenn ki nou  kontan inn mor ouswa exkli, nou maryaz inn kase par enn divors, ouswa nou’nn perdi nou travay. Li kapav osi difisil pou nou ere si pena lape dan lakaz akoz souvan ena lager, si nou bann koleg travay ouswa kamarad lekol boufonn nou, ouswa si nou gagn persekision ouswa met nou dan prizon parski nou pe servi Zeova. Ouswa, nou lasante kapav deteryore, nou kapav soufer akoz enn maladi kronik ouswa nou kapav soufer akoz depresion. Me rapel ki Zezi Kris, “sel Souverin [ouswa Dirizan] ki ere,” ti kontan rekonfort bann dimounn ek rann zot ere. (1 Timote 6:15, NW; Matie 11:28-30) Dan Sermon lor Montagn, Zezi ti mansionn sertin kalite ki kapav ed nou pou nou ere mem si nou ena boukou problem parski nou pe viv dan lemond Satan.

NOU PA KAPAV ERE SAN ZEOVA

4, 5. Ki nou kapav fer pou ki nou ere ek kontign res ere?

4 Premie kitsoz ki Zezi ti mansione li bien inportan. Li ti dir: “Ere bann ki rekonet ki zot bizin direksion Bondie, parski Rwayom ki dan lesiel pou zot.” (Matie 5:3, NW.) Si nou rekonet ki nou bizin direksion Bondie, ofet nou pe rekonet ki nou bizin konn Bondie ek nou bizin so led. Kouma nou montre sa? Se kan nou etidie Labib, obeir Bondie, ek fer nou ladorasion pou Li vinn kitsoz ki pli inportan dan nou lavi. Kan nou fer sa bann kitsoz-la sa pou ed nou pou nou ere. Nou lafwa ki bann promes Bondie pou realize biento pou vinn pli for. Ek “lesperans” ki donn boukou lazwa ki nou trouve dan Labib pou ankouraz nou.​—Tit 2:13.

5 Si nou anvi ere malgre seki arive dan nou lavi, nou bizin kontign fer nou lamitie avek Zeova vinn pli for. Lapot Pol ti ekrir: “Rezwir zot toultan dan Lesegner. Mo repete; rezwir zot.” (Filipien 4:4) Pou ki nou ena sa kalite lamitie-la avek Zeova, nou bizin ena sazes Bondie. Parol Bondie dir: “Ere enn kikenn ki trouv lasazes, ek enn kikenn ki gagn disernman. Li enn pie ki donn lavi pou bann ki trap li, ek bann ki tini li ferm pou ere.”​—Proverb 3:13, 18.

Pou ki nou kontign res ere, li inportan ki nou kontign met an pratik seki nou aprann

6. Ki kitsoz ankor nou bizin fer pou ki nou kontign res ere?

Me pou ki nou kontign res ere, li inportan ki nou kontign met an pratik seki nou aprann dan Labib. Zezi ti montre ki kantite sa inportan kan li ti dir: “Si aster zot inn konn tousala, zot pou bienere si zot met sa anpratik.” (Zan 13:17; lir Zak 1:25.) Sa li bien inportan si nou anvi gagn direksion Bondie ek kontign res ere. Me kouma nou kapav ere kan ena boukou kitsoz ki kapav fer nou perdi nou lazwa? Anou gete seki Zezi ti dir apre dan so Sermon lor Montagn.

 BANN KALITE KI RANN NOU ERE

7. Kouma bann ki an dey kapav ere?

7 “Bienere zot ki andey, zot pou gagn konsolasion.” (Matie 5:4) Kitfwa nou pe demann noumem: ‘Kouma bann ki an dey kapav ere?’ Zezi pa ti pe koz lor tou bann dimounn ki an dey. Boukou move dimounn an dey, ouswa sagrin, parski zot pe konn bann problem ki fer zot soufer dan sa bann “dernie tan” kot “ena bann moman difisil” pou siporte. (2 Timote 3:1, NW.) Me zot pe pans zis zotmem, pa Zeova, akoz sa zot pena enn bon relasion avek Li, ek zot pa kapav ere. Zezi ti pe koz lor bann ki rekonet ki zot bizin direksion Bondie. Zot an dey parski zot trouv boukou dimounn finn rezet Bondie ouswa pa pe viv dan fason ki Bondie anvi. Zot osi rekonet ki zot fer pese, ek zot trouv bann move kitsoz ki pe arive dan lemond. Zeova remark sa bann dimounn sinser la, Li rekonfort zot atraver so Parol, ek Li donn zot lazwa ek lavi.​—Lir Ezekiel 5:11 *; 9:4. *

8. Kouma kan nou ena douser ek ranpli avek limilite sa ed nou pou nou ere?

8 “Bienere zot ki dou e ranpli avek imilite, zot pou erit later.” (Matie 5:5) Kouma kan nou ena douser ek ranpli avek limilite sa ed nou pou nou ere? Boukou dimounn grosie ek agresif, ek sa amenn boukou problem. Me kan zot aprann laverite, zot sanze ek zot met “nouvo personalite lor zot.” Asterla zot montre “enn gran konpasion, bonte, limilite, douser, ek pasians.” (Kolosien 3:9-12, NW.) Ki rezilta sa ena? Zot ena lape, zot ena enn bon relasion avek lezot ek zot ere. Anplis, Parol Bondie promet ki zot pou “posed later.”​—Psom 37:8-10, 29.

9. (a) Ki Zezi ti pe rod fer konpran kan li ti dir ki bann ki ena douser ek ranpli ar limilite pou “posed later”? (b) Kifer bann ki “fin ek swaf lazistis” kapav ere?

9 Ki Zezi ti pe rod fer konpran kan li ti dir ki bann ki ena douser ek ranpli ar limilite pou “posed later”? Bann ki ena lesperans pou al viv dan lesiel pou posed later kan zot pou diriz later kouma bann lerwa ek bann pret. (Revelasion 20:6) Bann milyon lezot dimounn ki pena lesperans pou viv dan lesiel pou posed later kan zot pou kapav viv lor la pou touletan. Zot pou vinn parfe ek zot pou gagn lape ek lazwa. Zezi ti dir osi konsernan sa bann dimounn-la: “Bienere zot ki fin ek swaf lazistis.” (Matie 5:6) Sa dezir ki zot ena pou ki ena lazistis la, Zeova pou satisfer li kan Li pou tir tou bann move kitsoz. (2 Pier 3:13) Dan lemond nouvo, bann dimounn ki kontan lazistis pou ere ek zame zot pa pou an dey ankor akoz bann move kitsoz ki bann dimounn fer.​—Psom 37:17NW.

10. Ki savedir ena mizerikord?

10 “Ere bann ki ena mizerikord, parski pou montre mizerikord anver  zot.” (Matie 5:7, NW.) Ena mizerikord vedir ena lafeksion, tandres, ek konpasion, setadir, ena pitie pou bann ki pe soufer. Selman, mizerikord li plis ki zis enn santiman konpasion. Labib ansegn nou ki enn dimounn ki ena mizerikord li fer kitsoz pou ed lezot.

11. Ki lexanp bon Samariten ansegn nou?

11 Lir Lik 10:30-37. Lexanp Zezi lor bon Samariten montre bien seki vedir ena mizerikord. Sa Samariten-la ti ena konpasion ek pitie pou sa misie ki ti pe soufer la, ek sa ti pous li pou ed sa misie-la. Apre ki Zezi ti donn sa lexanp-la, li ti dir: “Ale, al fer parey.” Alor nou kapav demann noumem: ‘Eski mo pe fer parey? Eski mo pe fer seki sa bon Samariten-la ti fer? Kan lezot soufer, eski mo kapav fer kitsoz pou ed zot? Par exanp, eski mo kapav ed bann aze dan kongregasion, bann vev, ouswa bann zanfan ki zot paran pa pe servi Zeova? Eski mo kapav “ankouraz bann ki deprime” par bann parol ki rekonfort zot?’​—1 Tesalonisien 5:14, NW; Zak 1:27.

Fer premie pa pou ed lezot, ek to pou trouve kouma zot tou pou ere (Get paragraf 12)

12. Kifer nou ere kan nou montre mizerikord anver lezot?

12 Kifer nou ere kan nou montre mizerikord? Kan nou montre mizerikord anver lezot, nou pe done, ek Zezi ti dir ki kan nou done sa rann nou ere. Enn lot rezon se ki nou kone ki nou pe fer Zeova plezir. (Zistwar Bann Apot 20:35, NW; lir Ebre 13:16.) Lerwa David ti dir konsernan enn kikenn ki montre mizerikord: “Zeova pou protez li ek pou gard li vivan. Li pou ere lor later.” (Psom 41:1, 2, NW.) Si nou montre mizerikord ek konpasion anver lezot, nou pou osi gagn mizerikord Zeova ek nou kapav ere pou touletan.​—Zak 2:13.

KIFER BANN KI ENA ENN “LEKER SAN TAS” ZOT ERE?

13, 14. Kifer li inportan ki nou ena enn “leker san tas”?

13 Zezi ti dir: “Ere bann ki ena enn leker san tas, parski zot pou trouv Bondie.” (Matie 5:8, NW.) Pou ki nou ena enn leker san tas, nou bizin gard nou bann panse ek nou bann dezir san tas, ouswa prop. Sa li bien inportan  si nou anvi ki Zeova aksepte nou ladorasion.​—Lir 2 Korintien 4:2; 1 Timote 1:5.

14 Bann ki zot leker san tas kapav ena enn bon relasion avek Zeova, ki ti dir: “Bienere dimoun ki lav so rob.” (Revelasion 22:14) Ki savedir “lav so rob”? Pou bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel, savedir ki Zeova konsider zot kouma bann dimounn ki san tas. Li pou donn zot enn lavi imortel dan lesiel, ek zot pou ere pou touletan. Pou gran lafoul, setadir bann ki ena lesperans pou viv lor later, savedir ki Zeova aksepte ki zot vinn so bann kamarad parski Li konsider zot kouma bann ki kontan lazistis. Labib dir ki “zot finn lav zot rob e finn fer zot vinn blan dan disan Annyo.”​—Revelasion 7:9, 13, 14.

15, 16. Kouma bann ki ena enn leker san tas kapav “trouv Bondie”?

15 Zeova ti dir: “Personn pa kapav trouv mwa ek kontign viv.” (Exod 33:20) Me, kouma bann ki ena enn leker san tas kapav “trouv Bondie”? Mo Grek ki’nn servi pou tradir “trouv” kapav vedir imazine, konpran, ouswa kone. Alor bann ki “trouv Bondie” avek “lizie zot leker,” se bann ki vremem konn Bondie ek kontan so bann kalite. (Efezien 1:18, NW.) Zezi ti imit Bondie so bann kalite dan enn fason parfe, akoz sa li ti kapav dir: “Seki finn trouv mwa finn trouv mo Papa.”​—Zan 14:7-9.

16 Anplis, nou “trouv Bondie” kan nou trouve kouma Li ed nou dan nou lavi. (Zob 42:5) Nou kapav osi “trouv,” ouswa fixe nou latansion lor bann kitsoz extraordiner ki Zeova inn promet bann ki zot leker san tas ek ki servi Li avek fidelite. Ek bann ki ena lesperans pou al viv dan lesiel pou trouv Zeova literalman kan zot pou resisite ek zot pou al dan lesiel.​—1 Zan 3:2.

NOU KAPAV ERE MEM SI NOU ENA BANN PROBLEM

17. Kifer bann ki fer lape zot ere?

17 Apre sa Zezi ti dir: “Ere bann ki fer lape.” (Matie 5:9, NW.) Kan nou fer premie pa pou fer lape avek lezot, sa kapav rann nou ere. Disip Zak ti ekrir: “Lagrin frwi lazistis li seme dan lape pou bann ki fer lape.” (Zak 3:18) Alor si to pe fer boukou zefor pou fer lape avek enn kikenn dan kongregasion ouswa dan to fami, sipliy Zeova pou ed twa. Lerla, Zeova pou donn twa so lespri sin, ki pou ed twa pou manifeste bann kalite Kretien, ek to pou pli ere. Zezi ti montre bien ki kantite li inportan ki nou fer premie pa pou fer lape. Li ti dir: “Akoz samem si to vinn devan lotel pou ofer enn sakrifis e to rapel ki to pa bien ar to frer [“ki to frer ena kitsoz kont twa,” NW], les to ofrand lamem, rekonsilie ar to frer, apre to va prezant to ofrand Bondie.”​—Matie 5:23, 24.

Lespri sin Zeova pou ed twa pou manifeste bann kalite Kretien, ek to pou pli ere

18, 19. Kifer bann Kretien kapav dan lazwa mem kan zot gagn persekision?

 18 “Bienere kan dimoun insilte zot, persekit zot ek malparl zot parski zot krwar dan mwa.” Ki Zezi ti pe rod dir? Li ti azoute: “Zot bizin dan lazwa e santi zot ere parski zot ena enn rekonpans dan lesiel; koumsamem zot ti persekit bann ansien profet.” (Matie 5:11, 12) Letan bann zapot ti fek gagn bate ek ti donn zot lord pou aret prese, zot “ti kit lasal konsey leker kontan.” Zot pa ti kontan ki zot inn gagn bate. Me zot ti kontan “parski ti konsider zot dign pou gagn maltrete akoz nom Zezi.”​—Zistwar Bann Apot 5:41.

19 Azordi, pep Zeova osi andire avek lazwa kan zot gagn persekision akoz nom Zezi. (Lir Zak 1:2-4.) Parey kouma bann zapot, nou pa kontan kan nou soufer ouswa kan nou gagn persekision. Me si nou res fidel ar Zeova, Li pou donn nou kouraz ki nou bizin pou andire. Anou get seki ti ariv Henryk Dornik ek so frer. An Out 1944, ti avoy zot dan enn kan konsantrasion. Bann ki ti persekit zot ti dir: “Li inposib pou konvink zot pou fer ninport ki kitsoz. Zot kontign res zwaye mem si zot pe pas enn martir.” Henryk ti explike: “Mem si mo pa ti anvi vinn enn martir, me lefe mo’nn soufer avek kouraz ek dignite akoz mo fidelite anver Zeova, sa finn donn mwa boukou lazwa.” Li ti azoute: “Bann lapriyer bien profon, finn fer mwa vinn pli pros avek Zeova, ek Li’nn montre ki mo kapav fer Li konfians kan mo bizin led.”

20. Kifer nou ere pou servi “Bondie ere”?

20 Kan nou fer Zeova, “Bondie ere,” plezir, nou kapav ere mem si nou gagn persekision, si nou gagn lopozision dan lafami, si nou tom malad, ouswa si nou pe vinn vie. (1 Timote 1:11, NW.) Enn lot rezon kifer nou ere se parski nou Bondie, ki “zame koz manti,” finn promet nou bann zoli kitsoz. (Tit 1:2) Kan Zeova pou realiz so bann promes, nou pa pou mem rapel bann problem ki nou ena asterla. An realite, nou pa kapav mem imazine ki kantite lavi pou extraordiner dan Paradi, ek ki kantite nou pou ere! Wi, nou “pou dan enn gran lazwa parski pou ena lape an-abondans.”​—Psom 37:11.

^ par. 7 Ezekiel 5:11: “‘Akoz sa, tanki mo vivan,’ ala seki Souverin Segner Zeova pe dir, ‘parski to finn fer mo plas ki sakre vinn inpir avek tou to bann zidol degoutan ek avek tou to bann pratik detestab, mwa osi mo pou rezet twa; mo pa pou ena pitie pou twa, ek mo pa pou montre konpasion anver twa.’”

^ par. 7 Ezekiel 9:4: “Zeova ti dir li: ‘Pas dan lavil, dan Zerizalem, ek met enn mark lor fron bann zom ki pe pous bann soupir ek ki pe plengne akoz tou bann kitsoz detestab ki pe fer dan sa lavil-la.’”