Skip to content

Skip to table of contents

Semin, Laverite, ek Lavi

Semin, Laverite, ek Lavi

Sirman ou kontan kan ou gagn bann bon nouvel, pa vre? Eski ou kone ki Kreater liniver, Bondie Zeova, ena bann bon nouvel pou ou ek pou bann dimounn ki ou kontan?

Sa bann bon nouvel la trouv dan Labib, enn liv ki Bondie Zeova finn fer ekrir ena bien lontan. Dan sa liv-la, nou pou get kat liv Labib ki ena bann bon nouvel pou tou dimounn. Sa bann liv-la port nom bann zom ki Bondie inn servi pou ekrir zot​—Matie, Mark, Lik, ek Zan.

Boukou dimounn apel sa bann liv-la, bann kat Levanzil. Sa mo “levanzil” la vedir “bon nouvel,” ek sa kat liv-la vremem ena bann bon nouvel lor Zezi. Ki sa bann bon nouvel la? Zezi limem mwayin ki Bondie servi pou sov bann dimounn. Antan ki Lerwa dan Rwayom Bondie ki trouv dan lesiel, Zezi pou donn bann dimounn ki ena lafwa an li, bann benediksion ki pou dire pou touletan.​—Mark 10:17, 30; 13:13.

KIFER KAT LEVANZIL?

Kitfwa ou demann oumem kifer Bondie inn fer ekrir kat zistwar ki rakont lavi Zezi ek so bann lansegnman.

Ena bann lavantaz kifer ena kat diferan zistwar ki rakont seki Zezi inn dir ek fer. Anou pran enn lexanp: Mazine ki ena kat zom ki pe debout akote enn gran ansegnan. Zom ki pe debout devan ansegnan-la, li enn kikenn ki ramas tax. Zom dan kote drwat ansegnan-la, li enn dokter. Zom ki dan kote gos ansegnan-la, li enn peser ek li bon kamarad ansegnan-la. Katriem zom-la, li pli zenn ki lezot. Li pe debout par deryer ek li pe get seki pe arive. Sa kat zom-la, zot bann dimounn onet, ek sakenn ena enn kitsoz ki interes li an partikilie. Si sakenn ekrir enn zistwar lor seki ansegnan-la inn dir ek lor so bann laktivite, dan sak zistwar pou ena bann detay ouswa bann sitiasion diferan. Kan nou pou examinn sa kat zistwar-la,  ek ki nou rapel ki sak ekrivin ena so prop fason panse, nou pou konpran pli bien seki ansegnan-la inn dir ek fer. Sa lexanp-la montre lavantaz ki ena pou lir kat diferan zistwar ki rakont lavi Zezi, Gran Ansegnan.

Anou retourn dan nou lexanp. Sa zom ki ramas tax la, li’nn ekrir pou bann Zwif an partikilie. Alor, li finn rasanble bann lansegnman ek bann levennman ki pou ed bann Zwif an partikilie. Zom ki dokter la, atir latansion lor gerizon bann malad ek bann andikape. Alor, li pa finn rakont bann mem kitsoz ki sa zom ki ramas tax la, ek li pa rakont li dan mem lord. Bon kamarad ansegnan-la, li met laksan lor bann santiman ek bann kalite ansegnan-la. Zom pli zenn la, so zistwar pli kourt ek ena mwins detay. Me selman, zot tou zot zistwar exakt. Alor, sa lexanp-la montre ki, gras-a sa kat Levanzil-la, nou konpran pli bien personalite, lansegnman, ek bann laktivite Zezi.

Bann dimounn kitfwa koz lor ‘Levanzil Matie’ ouswa ‘Levanzil Zan,’ ek sa li pa fos, parski sak Levanzil koz lor “Bonn Nouvel Zezi Kris.” (Mark 1:1) Selman, an realite, ena zis enn sel Levanzil, ouswa bon nouvel, lor Zezi. Sa bon nouvel-la, nou trouv li dan toule kat Levanzil.

Boukou dimounn ki’nn etidie Parol Bondie inn konpar ek inn rasanble bann levennman ki mansione dan Matie, Mark, Lik, ek Zan. Se seki Tatien, enn ekrivin Sirien, inn sey fer ver lane 170 Nou Lepok. Pou li, sa kat liv-la ti exakt ek ti inspire par Bondie. Lerla, li ti ekrir Diatessaron, enn liv lor lavi ek minister Zezi, kot li ti met bann levennman ki ena dan toule kat Levanzil an-ord.

Liv Zezi​—Limem Semin, Laverite, ek Lavi, li parey sof ki li pli exakt ek ena plis detay. Kifer? Parski azordi, nou konpran pli bien bann lexanp Zezi ek lakonplisman plizir parmi so bann profesi. Gras-a sa, bann kitsoz ki li ti dir ek fer, ek lord ki bann levennman inn arive, inn vinn pli kler. Ek seki bann arkeolog inn dekouver, inn ede pou konpran sertin detay ek konpran fason panse bann ekrivin. Biensir, nou pa kapav dir ki nou sir ki sa bann levennman-la, inn ariv dan sa lord-la. Me liv Zezi​—Limem Semin, Laverite, ek Lavi rakont bann levennman dan enn fason lozik ek rezonab.

SEMIN, LAVERITE, EK LAVI

Pandan ki ou pe lir ek apresie sa liv-la, mazinn mesaz inportan ki li ena pou ou ek bann dimounn ki ou kontan. Pa bliye seki Zezi limem li’nn dir Toma: “Momem sime, laverite, lavi; personn pa kapav al kot mo Papa si li pa pas par mwa.”​—Zan 14:6.

Liv Zezi​—Limem Semin, Laverite, ek Lavi pou ed ou konpran ki Zezi, li vremem “semin.” Se zis par Zezi ki nou kapav priye Bondie Zeova ek se zis par Zezi ki nou kapav ena enn bon relasion avek Bondie.​—Zan 16:23; Romin 5:8.

Zezi li “laverite.” Zezi ti touletan koz ek viv an-akor avek laverite. Li ti akonpli boukou profesi. Zot ti vinn “‘wi’ gras-a li.” (2 Korintien 1:20, NW; Zan 1:14) Sa bann profesi-la ed nou pou konpran rol inportan ki Zezi ena dan realizasion proze Bondie.​—Revelasion 19:10.

Ek Zezi Kris li “lavi.” Gras-a laranson, setadir kan Zezi inn sakrifie so lavi parfe, li’nn donn nou posibilite pou gagn “vre lavi,” setadir, “lavi eternel.” (1 Timote 6:12, 19; Efezien 1:7; 1 Zan 1:7) Li’nn osi montre ki li “lavi” pou bann milyon dimounn ki’nn mor, me ki pou resisite ek gagn lespwar pou viv pou touletan dan Paradi.​—Zan 5:28, 29.

Nou tou nou bizin konpran ek apresie rol ki Zezi ena dan proze Bondie. Alor, nou swete ki ou pran plezir pou aprann plis lor Zezi, Limem ki “semin, laverite, ek lavi.”