Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 85

Zwaye Parski enn Peser Inn Repanti

Zwaye Parski enn Peser Inn Repanti

LIK 15:1-10

  • LEXANP ENN MOUTON KI’NN PERDI EK LEXANP ENN DRACHME

  • BANN ANZ DAN LESIEL ZWAYE

Pandan so minister, plizir fwa Zezi inn montre linportans limilite. (Lik 14:8-11) Li pe rod bann zom ek bann fam ki anvi servi Bondie avek limilite ek ziska ler, kitfwa sertin parmi zot ankor pe fer pese ek zot ena sa repitasion-la.

Bann Farizien ek bann skrib konsider sa bann dimounn-la kouma bann nanye ditou. Me zot remarke ki sa bann dimounn-la atire par Zezi ek so mesaz. Alor, zot plegne ek dir: “Li frekant bann peser, li manze-bwar ar zot.” (Lik 15:2) Bann Farizien ek bann skrib panse ki zot pli bon ki lezot, ek zot tret bann ti-dimounn kouma salte ki anba zot lipie. Kan zot koz sa bann dimounn-la, zot servi lexpresion Ebre ‛am-ha’arèts, ki vedir “bann dimounn later.” Sa montre kouma zot deteste bann ti-dimounn.

Parkont, Zezi li, li tret tou dimounn ar dignite, bonte, ek konpasion. Se pou sa rezon-la ki boukou dimounn ki ena limilite, parmi ena bann dimounn ki ena repitasion pou fer pese, zot kontan ekout Zezi. Me ki santiman Zezi ena, ek kouma li pou reazir ar bann kritik li pe gagne parski li pe ed sa bann dimounn-la?

Zezi reponn par enn lexanp bien for, enn lexanp parey kouma seki li ti servi kan li ti dan Kafarnaom. (Matie 18:12-14) Dan so lexanp, bann Farizien zot kouma bann mouton ki zis ek drwat ek ki an sekirite dan troupo Bondie. Parkont, bann dimounn ki ena limilite, zot kouma bann mouton ki’nn perdi. Zezi dir:

“Kisannla parmi zot, si li ena san mouton, e ki li perdi enn ladan, li pa pou kit katrovin-diznef la dan dezer, pou al rod sa sel mouton ki finn perdi la, ziska ki li retrouv li? E kan li finn trouv li, li met li lor so zepol avek enn gran kontantman. E letan li rant lakaz li apel tou so bann kamarad e so bann vwazin, li dir zot, ‘Vinn partaz mo lazwa parski mo finn retrouv mo mouton ki ti perdi.’”​—Lik 15:4-6.

Ki leson Zezi pe ansegne? Li explike: “Mo dir zot, pou ena boukou plis lazwa dan lesiel pou enn sel peser ki finn repanti, ki pou katrovin-diznef dimoun ki zis, ki pa bizin repantir.”​—Lik 15:7.

Bann Farizien etone kan Zezi koz lor repantans. Zot panse ki zot bann dimounn ki zis ek ki pa bizin repantans. Apepre de-z-an avan, kan sertin parmi zot ti kritik Zezi parski li ti pe manz ansam avek bann dimounn ki ramas tax ek bann ki fer pese, Zezi ti dir zot: “Mo pa finn vini pou dimoun korek [“zis,” NW] me pou  bann peser.” (Mark 2:15-17) Sa bann Farizien-la panse ki zot zis ek ki zot pa bizin repanti. Akoz sa, pena lazwa dan lesiel pou zot. Me kan bann peser vremem repanti, ena boukou lazwa dan lesiel.

Pou montre ki ena boukou lazwa dan lesiel kan enn peser repanti, Zezi donn enn lot lexanp: “Si enn madam ki ena dis pies larzan (drachme) perdi enn, eski li pa pou alim enn lalanp, balye lakaz e rode, rode mem, ziska ki li retrouv sa pies la? Kan li finn retrouv li, li apel so bann kamarad ek bann vwazin, e li dir zot, ‘Vinn partaz mo lazwa parski mo finn retrouv pies ki mo ti finn perdi.’”​—Lik 15:8, 9.

Zezi tir mem leson ki li ti tire pou lexanp lor enn mouton ki’nn perdi. Li dir: “Li pou parey pou bann anz Bondie ki pou dan lazwa akoz enn peser ki finn repanti.”​—Lik 15:10.

Reflesi lor la: bann anz extra interese ar bann peser ki repanti! Sa lide-la interesan, parski bann peser ki repanti ek ki gagn enn plas dan Rwayom Bondie ki dan lesiel pou ena enn pozision pli inportan ki bann anz! (1 Korintien 6:2, 3) Ek kanmem sa, bann anz pa zalou. Alor, ki santiman nou bizin ena kan enn peser repanti ek retourn ar Bondie?