Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Zezi—Limem Semin, Laverite, ek Lavi

 SAPIT 98

Bann Zapot Rod Grander Ankor enn Fwa

Bann Zapot Rod Grander Ankor enn Fwa

MATIE 20:17-28 MARK 10:32-45 LIK 18:31-34

  • ZEZI KOZ LOR SO LAMOR ANKOR ENN FWA

  • ZEZI AVERTI BANN ZAPOT KONT ZOT DEZIR POU ROD GRANDER

Zezi ek so bann disip pe kontign zot larout ver Zerizalem. Zot inn ariv dan lesid Pere, ek zot travers Larivier Zourdin, pre kot lavil Zeriko. Bann lezot dimounn osi pe vwayaz ansam avek zot pou al fet Pak lane 33 Nou Lepok.

Zezi pe mars devan so bann disip. Li anvi rant atan dan lavil pou fet Pak. Me bann disip pe gagn per. Inpe avan, kan Lazar ti mor ek ki Zezi ti pe kit Pere pou al dan Zide, Toma ti dir bann lezot disip: “Nou al avek li, pou nou mor avek li.” (Zan 11:16, 47-53) Alor, li bien danzere ki zot al Zerizalem, ek nou konpran kifer zot pe gagn per.

Pou prepar zot pou fer fas ar seki pou arive, Zezi pran so bann zapot apar ek dir zot: “Nou pe mont Zerizalem, ek Garson limanite pou livre dan lame bann sef pret ek bann skrib. Zot pou kondann li amor ek pou livre li dan lame bann zom lezot nasion pou ki zot boufonn li, fwet li, ek touy li lor enn poto; ek trwaziem zour li pou resisite.”​—Matie 20:18, 19NW.

Se trwaziem fwa ki Zezi koz lor so lamor ek so rezireksion ar so bann disip. (Matie 16:21; 17:22, 23) Selman, sa fwa-la, li dir zot ki li pou mor lor enn poto. Zot pe ekout li, selman zot pa konpran seki li pe dir. Kitfwa zot pe atann ki rwayom Izrael retabli lor later, kot zot pou kapav gagn laglwar ek loner dan sa rwayom-la ansam avek Lekris.

Salome, ki kitfwa mama zapot Zak ek Zan, pe vwayaz ansam avek zot. Zezi inn donn sa de zapot-la enn nom ki vedir “Garson Loraz,” sirman akoz zot karakter so. (Mark 3:17NW; Lik 9:54) Sa fer inpe letan ki sa de-la ena lanbision pou gagn grander dan Rwayom Lekris. Ek zot mama konn sa bien. Asterla, li koste ar Zezi, tom azenou devan li, ek demann li enn faver.  Zezi dir li: “Ki to oule?” Li reponn: “Promet mwa [“donn lord,” NW] ki mo de garson ki la, zot pou asiz enn dan to kote drwat e lot dan to kote gos dan to Rwayom.”​—Matie 20:20, 21.

An realite, se Zak ek Zan ki’nn avoy zot mama demann sa Zezi. Zezi fek explik zot kouma bann dimounn pou imilie li ek fer li gagn onte, alor li dir zot: “Zot pa kone ki zot pe dimande. Eski zot kapav bwar koup ki mo pe al bwar?” Zot reponn: “Wi, nou kapav.” (Matie 20:22) Mem si zot reponn wi, li posib ki zot pa pe konpran seki sa pou inplike pou zot.

Me kanmem sa, Zezi dir zot: “Koup ki mo pou bwar, zot pou bwar, me pou kone kisannla pou asiz dan mo kote drwat ek gos, sa li pa depann lor mwa. Bondie, mo papa finn rezerv sa bann plas la pou . . . dimoun ki li anvi.”​—Matie 20:23.

Kan zot aprann seki Zak ek Zan inn demande, dis lezot zapot-la bien ankoler. Avan sa, kan bann zapot ti diskite pou kone kisannla parmi zot ti pli gran, kitfwa Zak ek Zan ti dir fran-fran seki zot panse. (Lik 9:46-48) Antouka, seki’nn arive montre ki toule 12 zapot pa finn met an pratik konsey ki Zezi inn done lor limilite ek kouma zot bizin azir kouma enn kikenn ki pli tipti. Zot dezir pou rod grander ankor bien for.

Zezi desid pou regle sa sitiasion-la parski sa pe kree bann problem parmi so bann zapot. Li apel so 12 zapot ek li konsey zot avek boukou lamour. Li dir: “Zot kone tou seki finn gagn pozision otorite dan bann nasion, zot fer dominer e zot bann dirizan montre zot pouvwar. Li pa parey koumsa parmi zot. Seki anvi pran grander parmi zot, li bizin okip plas serviter. Seki anvi vinn premie, li bizin vinn esklav tou dimoun.”​—Mark 10:42-44.

Zezi fer zot konpran ki zot bizin imit so lexanp. Li dir: “Garson Limanite pa finn vini pouki dimoun servi li, me pou servi dimoun e donn so lavi kouma enn ranson pou boukou dimoun.” (Matie 20:28) Pandan apepre trwa-z-an, Zezi inn servi lezot. Ek li pou kontign servi lezot ziska ki li mem donn so lavi pou bann dimounn! Bann disip bizin ena mem latitid ki Zezi, setadir zot bizin ena dezir pou servi lezot olie ki lezot servi zot, ek osi konsider zotmem kouma pli tipti olie ki zot rod grander.