Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 89

Zezi Ansegn dan Pere kan Li Pe Al Zide

Zezi Ansegn dan Pere kan Li Pe Al Zide

LIK 17:1-10 ZAN 11:1-16

  • LI BIEN GRAV KAN FER KIKENN TONBE

  • LINPORTANS PARDON EK LAFWA

Sa fer inpe letan ki Zezi dan rezion Pere, lot kote “larivier Zourdin.” (Zan 10:40) Asterla, li pran direksion lesid, ver Zerizalem.

Zezi pa tousel, so bann disip pe vwayaz ansam avek li. Enn “gran lafoul” osi ansam ar zot, ek parmi zot ena bann dimounn ki ramas tax ek bann dimounn ki fer pese. (Lik 14:25; 15:1) Ena osi bann Farizien ek bann skrib. Zot touletan kritik seki Zezi dir ek seki li fer. Zot ena boukou kitsoz pou reflesi apre ki zot inn tann bann lexanp Zezi lor mouton ki’nn perdi, garson ki ti perdi, ek zom ris ek Lazar.​—Lik 15:2; 16:14.

Kitfwa bann kritik ek bann repros ki so bann opozan inn fer, li ankor fre dan so lespri, kan Zezi repet sertin pwin ki li ti deza ansegn so bann disip dan Galile.

Par exanp, li dir ki pa kapav evite ki ena bann “obstak ki fer dimoun tonbe, me li bien malere [“maler,” NW] pou sa dimoun ki fer lezot tonbe la! . . . Alor, fer bien atansion. Si to frer fer pese, koriz li, e si li repanti, pardonn li. Si set fwa dan enn zourne, li finn fer pese kont twa e set fwa li revinn get twa, e li dir twa, ‘Mo rekonet mo tor [“Mo repanti,” NW],’ to bizin pardonn li.” (Lik 17:1-4) Kitfwa sa dernie fraz-la fer Pier rapel kestion ki li ti poz Zezi lor kantite fwa ki bizin pardonn enn kikenn.​—Matie 18:21.

Eski bann disip pou kapav azir an-akor ar bann parol Zezi? Kan zot dir Zezi, “Ogmant nou lafwa,” li dir zot: “Si zot ena lafwa groser enn lagrin moutard, zot nek ena pou dir sa pie [“mirt nwar,” NW] la, ‘Bouze, al plant twa dan lamer,’ li pou obeir zot.” (Lik 17:5, 6) Wi, mem enn tigit lafwa kapav fer bann gran kitsoz.

Asterla, Zezi ansegn linportans pou ena enn latitid inb ek ekilibre lor noumem. Li dir so bann disip: “Si enn parmi zot ena enn serviter ki pe travay dan karo oubien ki pe gardien troupo, eski kan li sorti dan karo li revini, zot pou dir li, ‘Degaze vinn atab’? Plito zot pou dir li, ‘Prepar kiksoz pou mo manze, sanz to linz, vinn servi mwa ziska ki mo fini manze; apre sa, twa, to ava manze.’ Eski nou pou remersie enn serviter parski li finn fer seki li bizin fer? Zot osi parey. Letan zot fini fer seki finn komann zot, dir, ‘Nou bann sinp serviter, nou nek finn fer seki [“nou,” NW] ti bizin fer.’”​—Lik 17:7-10.

Sak serviter Bondie bizin konpran linportans pou fer travay Bondie pas avan tou lezot kitsoz. Anplis, nou bizin rapel ki se enn privilez pou ador Bondie antan ki enn manb so lakaz.

Li posib ki inpe letan apre, enn mesaze, ki Mari ek Mart inn avoye, arive. Zot bann ser Lazar ek zot res dan Betani, dan Zide. Mesaze-la dir: “Segner, dimoun ki to kontan la malad.”​—Zan 11:1-3.

Mem si li’nn aprann ki so kamarad Lazar bien malad, Zezi sagrin, me pa sa kantite-la. Okontrer, li explike ki lobzektif “sa maladi-la pa pou donn lamor, me pou glorifie Bondie ek pou glorifie Garson Bondie.” Li res ankor de zour dan landrwa kot li ete ek apre sa, li dir so bann disip: “Anou retourn Zide ankor.” Me zot pa dakor ek zot dir: “Rabi, bann Zwif ti pe rod bat twa kout ros laba, be to pou retourn laba ankor?”​—Zan 11:4NW; 11:7, 8.

Zezi reponn zot: “Eski pena douzer-tan dan enn zour [“zourne,” NW]? Si kikenn mars anplin lizour, li pa pou kogne, parski li pe trouv lalimier ki ekler lemonn. Si kikenn mars dan  nwar, li tonbe, parski pena lalimier dan li.” (Zan 11:9, 10) Sirman Zezi pe explike ki letan ki Bondie inn donn li pou akonpli so minister pankor fini. Alor, li bizin servi letan ki li reste afon.

Zezi azoute: “Nou kamarad Lazar pe dormi, me mo pe al lev li.” Kitfwa bann disip ti pe panse ki Lazar ti pe repoze ek ki li pou refer. Zot dir: “Segner, si li pe dormi, li pou bien.” Lerla, Zezi dir zot dan enn fason bien kler: “Lazar finn mor. . . . Anou al get li.”​—Zan 11:11-15.

Toma kone ki Zezi kapav perdi lavi dan Zide, me pou soutenir li, li dir bann lezot disip: “Nou al avek li, pou nou mor avek li.”​—Zan 11:16.