Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 91

Lazar Inn Resisite

Lazar Inn Resisite

ZAN 11:38-54

  • REZIREKSION LAZAR

  • SANEDRIN FER KONPLO POU TOUY ZEZI

Apre ki Zezi inn zwenn Mart ek Mari pre ar Betani, zot al kot tonbo Lazar. Se enn lakav avek enn ros ki ferm so lantre. Zezi donn sa lord-la: “Tir sa ros la.” Mart pa konpran seki Zezi pe rod fer, alor li dir: “Segner, enn loder pou monte; sa fer kat zour ki li ladan.” Me Zezi dir li: “Mo pa finn dir twa ki si to krwar to pou trouv laglwar Bondie?”​—Zan 11:39, 40.

Bann dimounn tir ros-la. Lerla, Zezi get lesiel ek li priye: “Papa, mo remersie twa ki to’nn tann mwa. Li vre, mo kone ki touletan to tann mwa; me mo’nn dir sa akoz lafoul ki otour mwa; pou ki zot krwar ki se twa ki finn avoy mwa.” Sa lapriyer ki Zezi fer an piblik la montre bann dimounn ki la, ki se gras-a pwisans Bondie ki li pou azir. Lerla, Zezi kriye  bien for: “Lazar, sorti deor!” Ek Lazar sorti, so lame ek so lipie touzour dan bandaz ek enn latwal ki’nn anvlop so figir. Zezi dir zot: “Larg sa bann bandaz-la, ek les li ale.”​—Zan 11:41-44NW.

Boukou Zwif ki’nn vinn konsol Mari ek Mart trouv sa mirak-la ek zot ena lafwa an Zezi. Me sertin al get bann Farizien ek rakont zot seki Zezi inn fer. Bann Farizien ek bann sef parmi bann pret zwenn ansam pou enn renion lakour siprem Zwif, ki apel Sanedrin. Gran Pret Kaif osi form parti Sanedrin. Sertin parmi zot plengne ek dir: “Ki nou pou fer? Li pe fer boukou mirak. Si nou les li kontigne san fer nanye, boukou dimoun pou krwar dan li e bann Romin pou vini e zot pou kraz nou tanp ek zot pou detrir nou pei.” (Zan 11:47, 48) Mem si zot ena temwaniaz bann dimounn ki’nn trouv Zezi “fer boukou mirak,” sa bann zom-la pa montre ki zot kontan seki Bondie pe fer gras-a Zezi. Zot gagn traka zis zot pozision ek zot lotorite.

Pou bann Sadisein, rezireksion Lazar, se koumadir zot finn gagn enn klak. Kifer? Parski zot pa krwar dan rezireksion. Kaif, ki enn Sadisein, dir: “Zot pa konn nanye. Zot pa konpran, li dan zot lavantaz ki enn sel dimoun mor pou lepep plito ki tou dimoun [“enn nasion antie detrir,” NW].”​—Zan 11:49, 50; Zistwar Bann Apot 5:17; 23:8.

Kaif pa dir sa “par limem.” Antan ki gran pret, Bondie inn fer li dir sa bann parol-la. Dapre Kaif, bizin touy Zezi pou anpes li diminie lotorite ek linflians ki bann sef relizie Zwif ena. Me profesi ki Kaif anonse montre ki par so lamor, Zezi ti pou pey enn ranson, pa zis pou bann Zwif, me pou tou “bann zanfan Bondie ki finn disperse.”​—Zan 11:51, 52.

Kaif reisi inflians Sanedrin pou fer konplo pou touy Zezi. Eski li posib ki Nikodem, ki enn manb Sanedrin ek osi kamarad Zezi, fer li konn sa konplo-la? Antouka, Zezi kit Zerizalem, ek Sanedrin pa reisi fer touy li avan ler ki Bondie inn fixe.