Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 90

Rezireksion ek Lavi

Rezireksion ek Lavi

ZAN 11:17-37

  • ZEZI ARIVE APRE LAMOR LAZAR

  • REZIREKSION EK LAVI

Zezi inn kit Pere ek ariv pre ar vilaz Betani, ki trouv apepre trwa kilomet dan les Zerizalem. Lazar fek mor, ek Mari ek Mart, bann ser Lazar, pe plor so lamor. Boukou dimounn inn vinn konsol zot.

Lerla, enn kikenn dir Mart ki Zezi pe vini, ek Mart galoupe pou al zwenn li. Mart dir Zezi seki kitfwa li ek so ser pe panse depi kat zour: “Segner, si to ti la, mo frer pa ti pou mor.” Me sa pa vedir ki li pena okenn lespwar. Mart azoute: “Mo kone ki tou seki to demann Bondie, Bondie pou donn twa.” (Zan 11:21, 22) Kitfwa li panse ki Zezi ankor kapav ed so frer.

Zezi dir li: “To frer pou resisite.” Mart panse ki Zezi pe koz lor rezireksion ki pou ena dan lavenir lor later, lesperans ki Abraam ek lezot osi ti ena. Mart montre ki li ena lafwa dan rezireksion kan li dir: “Mo kone ki li pou resisite kan pou ena rezireksion dan dernie zour.”​—Zan 11:23, 24.

Me eski Zezi kapav donn zot enn soulazman deswit? Zezi rapel Mart ki Bondie inn donn li pouvwar lor lamor. Li dir: “Sa kikenn ki montre ki li ena lafwa an mwa la pou regagn lavi mem si li mor; tou dimounn vivan ki ena lafwa an mwa zame pa pou mor.”​—Zan 11:25, 26NW.

Zezi pa pe rod dir ki so bann disip ki ankor vivan zame pa pou mor. Mem li, kouma li ti explik so bann disip, li pou bizin mor. (Matie 16:21; 17:22, 23) An realite, Zezi pe explike ki enn kikenn ki ena lafwa an li kapav gagn lavi pou touletan. Boukou dimounn pou kapav gagn sa kan zot pou resisite. Selman, bann dimounn ki fidel ek ki viv dan bann dernie zour sa lemond-la, kitfwa zame zot pou mor. Antouka, tou dimounn ki ena lafwa an Zezi kapav sir ki zot pa pou res dan lamor pou touletan.

Zezi fek dir: “Momem larezireksion, momem lavi.” Me eski Zezi kapav ed Lazar ki’nn mor depi kat zour? Zezi demann Mart: “Eski to krwar dan seki mo pe dir?” Li reponn: “Wi Segner, mo krwar ki twa, to Lekris, Garson Bondie ki pe vinn dan lemonn.” Mart ena lafwa ki Zezi kapav fer kitsoz sa zour-la mem, alor li retourn lakaz vit-vit ek li dir so ser dousman: “Lemet lamem, li pe apel twa.” (Zan 11:25-28) Kan li tann sa, Mari kit lakaz. Bann dimounn ti krwar ki Mari ti pe al kot tonbo Lazar, alor zot swiv li.

Me Mari al get Zezi, li tom dan so lipie ek li plore. Li repet mem parol ki so ser ti dir: “Segner, si to ti la, mo frer pa ti pou mor.” Kan Zezi trouv Mari ek bann dimounn ki dan lafoul plore, li boulverse, so leker sere, ek li koumans plore. Kan bann dimounn trouv Zezi plore, sa tous zot leker. Me sertin demande: ‘Si Zezi finn kapav ouver lizie enn aveg, eski li pa ti kapav anpes Lazar mor?’​—Zan 11:32, 37.