Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 96

Zezi Reponn enn Zenn Sef Ki Ris

Zezi Reponn enn Zenn Sef Ki Ris

MATIE 19:16-30 MARK 10:17-31 LIK 18:18-30

  • ENN ZOM RIS POZ ZEZI KESTION LOR LAVI POU TOULETAN

Zezi ankor pe travers Pere pou al Zerizalem. Enn zenn zom ris galoupe vinn get li ek tom dan so lipie. Sa zom-la se “enn sef,” kitfwa li prezidan enn sinagog ouswa li enn manb Sanedrin. Li demann Zezi: “Bon Met, ki mo bizin fer pou gagn lavi eternel?”​—Lik 8:41; 18:18; 24:20.

Zezi reponn li: “Kifer to apel mwa bon? Personn pa bon, zis Bondie tousel ki bon.” Kitfwa sa zenn zom-la pe servi sa mo “bon” la kouma enn tit, parey kouma bann sef relizie Zwif abitie fer. Mem si Zezi li enn bon ansegnan, li fer zom-la kone ki sa tit “Bon” la, li zis pou Bondie.

Zezi donn li sa konsey-la: “Si to anvi rant dan lavi, [“kontign,” NW] swiv bann komannman.” Alor, zom-la demann Zezi: “Ki sa bann komannman la?” Zezi mansionn sink parmi bann Dis Komannman: krim, adilter, kokin, fos temwaniaz, ek donn loner bann paran. Apre sa, li azout enn komannman pli inportan ankor: “Kontan to prosin parey kouma tomem.”​—Matie 19:17-19.

Zom-la reponn: “Tousala mo finn swiv, ki mo manke ankor?” (Matie 19:20) Kitfwa li panse ki li bizin fer enn bon aksion ouswa enn gran kitsoz pou ki li gagn lavi pou touletan. Zezi santi ki so kestion bien sinser ek li “resanti lamour” pou sa zom-la. (Mark 10:21NW.) Selman, ena enn kitsoz ki pe anpes sa zom-la avanse.

Sa zom-la kontan so bann dibien materyel. Alor, Zezi dir li: “To mank enn sel kiksoz: ale, vann tou to dibien, donn dimoun mizer, lerla to pou gagn enn gran trezor dan lesiel, apre sa vini, swiv mwa.” Sa zom-la ti kapav partaz so larzan ar bann dimounn mizer, ki pa ti pou kapav  rann li, ek vinn enn disip Zezi. Sirman Zezi bien sagrin kan li trouv sa zom-la leve, vir so ledo, ek ale bien tris. Lamour ki sa zom-la ena pou larzan, pou “boukou dibien” ki li ena, anpes li trouv bann vre trezor. (Mark 10:21, 22) Zezi dir: “Pa fasil pou bann ris rant dan Rwayom Bondie!”​—Lik 18:24.

Bann disip etone par bann parol Zezi ek osi par seki li dir apre. Li dir: “Li pli fasil pou enn samo pas par trou zegwi ki enn ris rant dan Rwayom Bondie.” Lerla, bann disip demande: “Abe kisannla kapav sove?” Eski sa telman difisil ki personn pa pou kapav sove? Zezi get zot ek dir: “Seki inposib pou bann imin, li posib pou Bondie.”​—Lik 18:25-27.

Pier montre ki li ek bann lezot disip pa finn fer parey kouma sa zom ris la. Li dir: “Get nou, nou finn kit tou pou swiv twa. Alor ki pou ariv nou?” Zezi explik zot dernie rekonpans ki zot pou gagne parski zot inn fer sa bon swa-la. Li dir: “Dan sa nouvo lemonn la [“nouvo kreasion,” NW], kan Garson Limanite pou asiz lor so tronn dan laglwar, zot ki finn swiv mwa, zot osi zot pou asiz lor douz tronn pou ziz douz tribi Izrael.”​—Matie 19:27, 28.

Li kler ki Zezi pe koz lor lemond nouvo ki pou ena dan lavenir, kan later pou revinn parey kouma li ti ete dan zardin Edenn. Pier ek bann lezot disip pou diriz later ki’nn transforme an enn paradi, ansam avek Zezi. Se enn rekonpans ki vo ninport ki sakrifis, pa vre?

Me pa zis dan lavenir ki pou gagn bann rekonpans. Bann disip Zezi pe deza gagn bann rekonpans depi asterla mem. Zezi explike: “Si pou Rwayom Bondie enn dimoun kit so lakaz, so fam, so bann frer, so fami, so zanfan, li pou gagn boukou plis dan sa lavi la, [“ek dan lepok ki pou vini,” NW] . . . li pou gagn lavi eternel.”​—Lik 18:29, 30.

An realite, dan ninport ki landrwa ki bann disip Zezi ale, zot kapav fer kamarad avek bann lezot adorater Zeova, ek sa lamitie-la ena plis valer ek li pli for ki seki enn kikenn kapav resanti pou bann manb so fami. Sa zenn zom ris la kitfwa pa pou gagn sa benediksion-la, ni rekonpans pou form parti dan Rwayom Bondie ki dan lesiel, ek sa li bien tris!

Zezi azoute: “Boukou premie pou vinn dernie, e bann dernie pou vinn premie.” (Matie 19:30) Ki li pe rod dir?

Sa zenn zom ris la, li parmi bann “premie,” parski li enn parmi bann sef Zwif. Ek akoz li swiv bann lalwa Bondie, li ti kapav gagn enn zoli lavenir spiritiel. Me selman, li fer larises ek bann kitsoz materyel pas an premie dan so lavi. Parkont, bann ti-dimounn konsider lansegnman Zezi kouma laverite ek sime ki amenn ver lavi. Dan enn sertenn fason, zot ti bann “dernie,” me asterla zot pe vinn bann “premie.” Dan lavenir, zot pou asiz lor bann tronn dan lesiel ansam avek Zezi ek zot pou diriz later ki pou’nn vinn enn paradi.