Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 86

Garson Ki Ti Perdi Retourne

Garson Ki Ti Perdi Retourne

LIK 15:11-32

  • LEXANP GARSON KI TI PERDI

Kitfwa Zezi ankor dan Pere, dan les Larivier Zourdin. Li fek koz lor lexanp enn mouton ki ti perdi ek lor lexanp enn pies larzan (drachme). Sa de lexanp-la ansegn nou ki nou bizin zwaye kan enn kikenn ki fer pese repanti ek retourn ar Bondie. Bann Farizien ek bann skrib inn bien kritik Zezi parski li akeyir sa bann kalite dimounn-la. Me eski zot finn konpran leson sa de lexanp-la? Eski zot konpran santiman ki nou Papa ki dan lesiel ena pou bann peser ki repanti? Asterla, Zezi donn enn lexanp bien for ki met laksan lor sa leson-la.

Dan sa lexanp-la, ena enn papa ki ena de garson, ek pli zenn garson-la, se personaz prinsipal dan sa lexanp-la. Bann Farizien, bann skrib, ek osi tou bann dimounn ki la, kapav tir bann leson ar seki Zezi dir lor sa zenn garson-la. Ek seki Zezi dir lor papa ek gran frer la osi inportan, parski kapav tir bann leson lor fason ki zot reazir. Alor, anou ekout bien zistwar sa trwa zom-la.

Zezi rakonte: “Enn papa ti ena de garson. Pli zenn la dir ar so papa, ‘Papa, donn mwa mo par leritaz.’ Li partaz so dibien ant zot de.” (Lik 15:11, 12) Remarke ki pli zenn garson-la pa pe rod so leritaz parski so papa inn mor. So papa ankor vivan. Selman, garson-la pe rod so par asterla, pou ki li fer seki li’le ar sa ek pa depann lor personn. Ki arive apre?

De-trwa zour apre, “li ramas tou so bann zafer e li al bien-bien lwin dan enn lot pei. Laba li amenn enn lavi dezord e gaspiy tou so dibien.” (Lik 15:13) Olie ki li res kot li, kot li ti an sekirite avek enn papa ki pran swin so bann zanfan, sa garson-la al dan enn lot pei. Laba, li gaspiy tou so leritaz pou satisfer so bann dezir sexiel. Me bann letan dir arive. Zezi kontign rakonte:

“Letan li finn fini depans tou so kas, enn gran lafaminn tom lor pei la antie. Lerla li koumans santi lamizer. Li al rod travay kot enn abitan  landrwa, ki ti avoy li nouri koson dan park. Li ti anvi manz gous ki bann koson ti pe manze, me . . . personn pa ti donn li” nanye.​—Lik 15:14-16.

Dapre Lalwa Bondie, bann koson se bann zanimo inpir. Pourtan, sa garson-la bizin travay kouma gardien koson. Li gagn telman fin ki li anvi manz manze ki donn bann zanimo, setadir manze bann koson ki li pe veye. Dan so lapenn ek so dezespwar, li “realiz seki li’nn fer.” Ki li desid pou fer? Li dir ar limem: “Ki kantite manze anplis bann travayer mo papa ena, e mwa mo pe mordefin isi! Mo pou leve, mo pou al kot mo papa, mo pou dir li, ‘Papa, mo finn fer pese kont lesiel e kont twa; mo nepli dign ki to apel mwa to garson; tret mwa kouma enn to bann travayer.’” Alor, li leve ek retourn kot so papa.​—Lik 15:17-20.

Kouma eski so papa pou reazir? Eski li pou ankoler ar so garson ek repros li ki li’nn azir kouma enn inbesil kan li’nn kit lakaz li’nn ale? Eski papa-la pou azir koumadir li pa kas latet ar li, ek li pa pran li kont? Si ou ti dan plas sa papa-la, kouma eski ou ti pou reazir? Kouma ou ti pou azir si sa ti ou garson ouswa ou tifi?

 GARSON KI TI PERDI RETOURNE

Zezi explik santiman papa-la ek fason ki li azir: “Letan li ti ankor bien lwin so papa trouv li pe vini. So leker fermal. Li galoupe, li ser so garson dan so lebra e li anbras li.” (Lik 15:20) Mem si papa-la inn tann dir ki so garson ti pe amenn enn move lavi, li akeyir so garson. Bann sef relizie Zwif pretann ki zot konn Bondie ek ador Li. Me eski zot trouve, par sa lexanp-la, ki santiman nou Papa ki dan lesiel ena pou bann peser ki repanti? Eski zot pou rekonet osi ki Zezi pe montre mem latitid?

Kan papa-la trouv tristes ki ena lor figir so garson, li konpran ki so garson inn repanti. Ek fason ki so papa akeyir li ek lamour ki li montre anver li, li pli fasil pou garson-la konfes so bann pese. Zezi kontign rakonte: “Garson la dir li, ‘Papa, mo finn fer pese kont lesiel e kont twa; mo nepli dign ki to apel mwa to garson.’”​—Lik 15:21.

Papa-la donn lord so bann esklav: “Degaze, amenn pli bon kostim, abiy li, met enn bag dan so ledwa, met soulie dan so lipie. Amenn enn ti toro bien gra, touy li; anou manze, anou fer fet, parski mo garson ki ti mor finn regagn lavi; li ti perdi, mo finn retrouv li.” Lerla, “fet koumanse.”​—Lik 15:22-24.

Pandan sa letan-la, papa-la so gran garson pe travay dan karo. Zezi koz lor li ek dir: “Letan li pe retourne e ki li finn ariv pre ar lakaz, li tann lamizik ek danse. Li apel enn serviter pou kone ki pe arive. Serviter la reponn, ‘To frer finn retourne e to papa finn touy sa vo bien gra la, parski li finn retourne anbonn sante.’ Garson la pik enn koler e li refiz rantre. So papa sorti vinn get li, e sipliy li, me li reponn so papa, ‘Get sa, komie banane mo finn servi twa, zame mo finn dezobeir to lord; e zame to finn donn mwa enn tikabri pou mo fer fet ar mo bann kamarad. Me ler to garson retourne, apre ki li finn manz tou to dibien ar bann fam  move lavi, to . . . touy sa vo bien gra la pou li.’”​—Lik 15:25-30.

Parey kouma sa gran garson-la, kisannla ki’nn kritik mizerikord ek latansion ki Zezi donn bann ti-dimounn ek bann ki fer pese? Bann skrib ek bann Farizien. Se akoz zot latitid kritik ki Zezi inn mansionn sa lexanp-la. An realite, sa leson-la li pou tou dimounn ki kritik fason ki Bondie montre mizerikord.

Pou terminn so lexanp, Zezi montre kouma papa-la rezonn ar so gran garson. Li dir: “Mo piti, twa, to touzour la ar mwa, e tou seki pou mwa, pou twa; me nou ti bizin fer fet ek amize, parski to frer ki ti finn mor, li finn regagn lavi; li ti perdi, ala nou finn retrouv li.”​—Lik 15:31, 32.

Zezi pa dir seki gran garson-la fer apre sa. Selman, apre Zezi so lamor ek so rezireksion, “enn lafoul pret ti aksepte lafwa.” (Zistwar Bann Apot 6:7) Kitfwa parmi zot finn ena sertin ki’nn tann Zezi rakont sa lexanp bien for lor garson ki’nn perdi la. Wi, mem pou zot, li ti posib pou rekonet seki zot inn fer, pou repanti, ek pou retourn ar Bondie.

Depi sa zour-la, bann disip inn bizin bien reflesi lor bann leson inportan ki ena dan sa lexanp-la. Premie leson: se ki li vremem saz kan nou res an sekirite parmi pep Bondie, anba proteksion nou Papa ki kontan nou ek ki donn nou seki nou bizin. Fode zame ki nou al “lwin dan enn lot pei” pou rod satisfer nou bann dezir.

Enn deziem leson: si arive ki nou al lwin ar Bondie, avek limilite, nou bizin retourn ar nou Papa pou ki nou regagn so faver.

Nou aprann osi enn lot leson ar diferans ki ena ant latitid papa-la ek latitid gran garson-la. Papa-la ti trakase pou so zenn garson ek li ti pre pou pardonn li, alor ki gran garson-la ti ankoler ek pa ti anvi akeyir so frer. Si enn kikenn ki’nn al lwin, li repanti ek li retourn dan lakaz so Papa, li kler ki bann serviter Bondie bizin pre pou pardonn li ek akeyir li. Nou bizin zwaye kan nou frer ‘ki ti mor, finn regagn lavi’ ek nou frer ki ‘ti perdi, nou finn retrouv li.’