Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 82

Minister Zezi dan Pere

Minister Zezi dan Pere

LIK 13:22–14:6

  • FER ZEFOR POU RANT PAR LAPORT KI SERE

  • ZEZI BIZIN MOR DAN ZERIZALEM

Zezi inn ansegne ek geri bann dimounn dan Zide ek dan Zerizalem. Apre sa, li travers Larivier Zourdin pou ansegne dan bann lavil distrik Pere. Me biento, li pou retourn Zerizalem.

Dan Pere, enn zom demann li: “Segner eski pou ena enn tigit dimoun mem ki pou sove?” Kitfwa sa zom-la kone ki bann sef relizie diskit souvan lor sa kestion-la. Me olie ki Zezi donn bann explikasion lor kantite dimounn ki pou sove, li explike seki bizin fer pou sove. Li dir: “Fer tou zot posib pou rant par . . . laport [“ki sere,” NW].” Wi, bizin fer boukou zefor ek lite pou rantre. Kifer? Zezi explike: “Parski boukou pou rod rantre me zot pa pou kapav.”​—Lik 13:23, 24.

Zezi servi enn lexanp pou montre ki kantite zefor bizin fer. Li dir: “Kan propriyeter lakaz leve e ferm laport, zot pou deor. Zot ava bon tape e zot ava bon dir, ‘Segner, ouver laport pou nou,’ li pou reponn zot, . . . ‘Zot tou ki komet lemal, mo pa kone kot zot sorti. Sorti devan mwa ale.’”​—Lik 13:25-27.

Sa lexanp-la montre dan ki sitiasion kritik enn dimounn ete kan li’nn vinn an-retar, kitfwa li’nn vinn ler ki li anvi, me fini met lakle dan laport. Li ti bizin vinn pli boner, mem si sa ti difisil pou li. Dan mem fason, boukou dimounn ti kapav profite ki Zezi la pou ansegn zot, me zot pa finn sezi lokazion pou fer vre ladorasion vinn zot priorite dan lavi. Bondie finn avoy Zezi pou soz So pep me laplipar pa finn aksepte li. Zezi dir ki zot pou ‘plore ek grins ledan’ kan pou zet zot deor. Me bann dimounn “depi les ek lwes, depi lenor ek lesid,” bann dimounn ki sorti dan tou nasion, “pou asiz atab dan Rwayom Bondie.”​—Lik 13:28, 29.

Zezi explike ki ‘bann dernie [kouma bann non-Zwif ek bann Zwif ki pe soufer akoz linzistis] pou vinn premie, ek bann premie [bann sef relizie Zwif ki fier parski zot bann desandan Abraam] pou vinn dernie.’ (Lik 13:30) Sa bann dimounn ki pena rekonesans la, zot pou vinn “dernie,” savedir ki zot pa pou rant dan Rwayom Bondie.

Sertin Farizien vinn get Zezi ek dir li: “Ale pa res la, parski Erod [Antipas] pe rod touy twa.” Li posib ki Lerwa Erod limem ki’nn fann sa rimer-la pou fer Zezi kit so teritwar. Kitfwa Erod per tansion li inplike dan lamor enn lot profet, parey kouma li ti inplike dan lamor Zan Batis. Me Zezi dir bann Farizien: “Al dir sa renar la, ‘Gete, mo pe pous demon e mo pe fer gerizon zordi ek dime, me lor trwaziem zour, mo ava finn fini mo mision.’” (Lik 13:31, 32) Kan Zezi  dir ki Erod enn “renar,” sirman li pe rod dir ki Erod malin kouma enn renar. Me Zezi pa pou les Erod ouswa enn lot dimounn inflians li ouswa dir li seki li bizin fer. Li pou kontign fer mision ki so Papa inn donn li, ek li pou swiv kalandriye so Papa, pa seki enn zom dir li.

Zezi kontign so larout ver Zerizalem. Kifer? Parski li dir ki “li pa posib ki enn profet mor andeor Zerizalem.” (Lik 13:33) Pena okenn profesi Labib ki dir ki Lemesi bizin mor dan Zerizalem, alor kifer Zezi dir ki li pou mor laba? Lavil Zerizalem se kapital nasion Zwif ek se laba ki Sanedrin ete (lakour siprem avek so 71 manb). Ek kan akiz enn dimounn ki li enn fos profet, se dan Zerizalem ki ziz li. Anplis, se laba ki ofer bann sakrifis zanimo. Alor, pena okenn par kot Zezi panse li kapav mor apart dan Zerizalem.

Zezi bien tris ek li dir: “Zerizalem, Zerizalem, twa ki touy bann profet e twa ki touy kout ros seki Bondie finn avoy ar twa, komie fwa mo ti anvi rasanble to bann zanfan kouma enn mama poul ramas so tipousin anba so lezel, me zot pa finn oule! Krwar mwa, zot lakaz pou vid [“abandone,” NW].” (Lik 13:34, 35) Bann Zwif inn rezet Garson Bondie ek zot bizin pey bann konsekans!

Avan ki Zezi al Zerizalem, enn sef parmi bann Farizien invit Zezi pou vinn manze kot li enn zour Saba. Parmi bann dimounn ki la, ena enn zom malad ki ena hydropisie (ena tro boukou delo dan lekor, sirtou dan lazam ek dan lipie). Tou dimounn pe gete si Zezi pou geri sa zom-la. Zezi demann bann Farizien ek bann spesialis Lalwa: “Eski lalwa permet nou fer gerizon zour saba?”​—Lik 14:3.

Personn pa reponn. Zezi geri zom-la ek apre li demann zot: “Kisannla isi, si so garson oubien so bef tom dan enn pwi zour saba, li pa pou tir li [“deswit,” NW]?” (Lik 14:5) Ankor enn fwa, personn pa kapav dir nanye lor enn rezonnman koumsa!