Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 94

Linportans Lapriyer ek Limilite

Linportans Lapriyer ek Limilite

LIK 18:1-14

  • LEXANP ENN VEV KI PERSEVERE

  • LEXANP ENN FARIZIEN EK ENN DIMOUNN KI RAMAS TAX

Zezi inn deza servi enn lexanp ar so bann disip pou montre linportans pou persevere dan lapriyer. (Lik 11:5-13) Asterla, kitfwa li dan Samari ouswa dan Galile. Ek ankor enn fwa, li montre linportans pou persevere dan lapriyer. Li servi enn lexanp pou fer sa. Li dir:

“Dan enn lavil ti ena enn ziz ki pa ti per Bondie e ki pa ti ena respe pou personn. Ti ena enn vev dan sa lavil la ki ti vinn get ziz la souvan pou dimann li, ‘Donn mwa enn zizman favorab [“Fer enn manier ki mo gagn lazistis,” NW] kont mo adverser.’ Pandan enn bon letan ziz la refize; me apre li dir ar limem, ‘Mem si mo pa per Bondie e mo pa ena respe pou personn, mo pou donn sa vev la rezon [“lazistis,” NW] parski li fatig mo latet; sinon li pou minn mo lavi afors li vinn devan mo laport toulezour.’”​—Lik 18:2-5.

Ki leson nou kapav aprann ar sa lexanp-la? Zezi dir: “Zot tande seki sa ziz-la dir, mem si li inzis! Alor, eski Bondie pa pou fer enn manier ki rann lazistis bann ki Li finn swazir ek ki pe apel Li lanwit-lizour, pandan ki Li pe montre pasians anver zot?” (Lik 18:6, 7NW.) Par sa bann parol-la, ki Zezi pe dir lor so Papa?

Zezi pa pe rod dir ki Zeova resanble sa ziz inzis la. Li pe fer enn konparezon: Si enn ziz imin ki inzis reponn enn dimounn ki persevere, nou kapav sir ki Bondie osi pou fer parey. Bondie, Li zis ek bon, ek Li pou reponn so bann serviter ki persevere dan lapriyer. Nou trouv sa dan seki Zezi dir apre: “Mo dir zot, [Bondie] pou donn zot lazistis san tarde.”​—Lik 18:8.

Bien souvan, se bann ti-dimounn ek bann pov ki sibir bann linzistis, alor ki bann dimounn ki ena pouvwar ek larzan, souvan zot gagn bann faver. Me Bondie pa azir dan sa fason-la. Pou ariv enn moman kot Li pou pini tou bann move dimounn ek Li pou donn so bann serviter lavi pou touletan.

Kisannla ki ena lafwa parey kouma sa vev-la? Komie dimounn vremem krwar ki Bondie pou “donn zot lazistis san tarde”? Zezi fek servi enn lexanp pou montre linportans pou persevere dan lapriyer. Asterla, konsernan lafwa dan pouvwar lapriyer, li demande: “Kan Garson limanite vini, eski vremem li pou trouv sa kalite lafwa-la lor later?” (Lik 18:8NW.) Zezi pe rod dir ki, kan li pou vini, bien tigit dimounn pou ena sa kalite lafwa-la.

Sertin parmi bann dimounn ki pe ekout Zezi panse ki zot zis ek ki zot ena lafwa, ek zot mepriz lezot. Pou sa bann dimounn-la, Zezi donn sa lexanp-la:

“De dimoun rant dan tanp pou priye; enn ladan ti enn Farizien, lotla ti enn komi tax [“enn kikenn ki ramas tax,” NW]. Farizien la ti pe dibout . . . e li ti pe priye dan so leker, ‘Bondie, mo remersie twa ki mo pa kouma bann lezot dimoun, voler, explwater, adilter, e sirtou pa kouma sa komi tax la. Mo gard karem de fwa par semenn, mo donn enn diziem reveni [“tou kitsoz,” NW] ki mo gagne.’”​—Lik 18:10-12.

 Bann Farizien kontan fer bann kitsoz an piblik pou ki tou dimounn krwar ki zot zis ek drwat. Zot kontan inpresionn lezot. Par expre zot gard karem dan Lindi ek Zedi parski sa bann zour-la, ena boukou dimounn dan bazar. Lerla, bannla kapav trouv zot. Ek zot fer sir ki zot pey ladim lor tou kitsoz, mem lor bann ti zepis. (Lik 11:42) De-trwa mwa avan, zot ti montre ki kantite zot mepriz bann ti-dimounn kan zot ti dir: “Sa la foul la pa konn lalwa Moiz [dapre bann Farizien] e zot finn gagn enn malediksion.”​—Zan 7:49.

Zezi kontign so lexanp ek dir: “Me komi tax la, ti pe dibout net par deryer e li pa ti mem oze lev so lizie pou get lesiel. Li ti pe tap so lapwatrinn e li ti pe dir, ‘Bondie, pitie mwa parski mo enn peser!’” Avek limilite, sa zom ki ramas tax la ti rekonet so bann erer. Zezi terminn so lexanp ek dir: “Mo dir zot, sa zom-la inn retourn kot li ek li ti pli zis devan Bondie ki sa Farizien-la. Parski enn kikenn ki rod grander pou abese, me enn kikenn ki abes limem pou gagn grander.”​—Lik 18:13, 14NW.

Zezi montre linportans pou ena limilite. Sa konsey-la bien itil pou bann disip Zezi, zot ki’nn grandi dan enn lanvironnman kot bann Farizien donn linportans ran sosial ek pozision bann dimounn. Anplis, sa konsey-la ena boukou valer pou tou bann disip Zezi azordi.