Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 97

Lexanp Bann Travayer dan Karo Rezin

Lexanp Bann Travayer dan Karo Rezin

MATIE 20:1-16

  • BANN “DERNIE” TRAVAYER DAN KARO REZIN VINN BANN “PREMIE”

Zezi fek dir bann dimounn ki pe ekout li dan rezion Pere ki boukou dimounn ki “premie pou vinn dernie, e bann dernie pou vinn premie.” (Matie 19:30) Asterla, li servi enn lexanp lor bann travayer dan enn karo rezin pou met laksan lor sa lide-la:

“Rwayom lesiel resanble enn propriyeter ki sorti gramatin pou anplway bann travayer dan so karo rezin. Apre ki li finn tom dakor ar zot lor lapey enn zourne travay [enn denier, NW], li avoy zot dan so karo. Ver nev-er li resorti, e trouv lezot lor laplas piblik pe dibout san travay. Li dir zot, ‘Al dan mo karo e mo pou pey zot enn saler rezonab.’ E zot al travay. Ler li resorti ver midi ek ver trwa-zer, li fer parey. Ver sink-er li sorti e trouv ankor ki pe dibout lor laplas; e li dir zot, ‘Kifer zot res la enn zourne san fer nanye?’ Zot dir li, ‘Parski personn pa finn anplway nou.’ Li dir zot, ‘Al dan mo karo zot osi.’”​—Matie 20:1-7.

Bann dimounn ki pe ekout Zezi sirman pans Zeova kan zot tann koz lor “Rwayom lesiel” ek “propriyeter.” Bann Lekritir konpar Zeova ar proprieter enn karo rezin, ek karo-la reprezant nasion Izrael. (Psom 80:8, 9; Izai 5:3, 4) Bann dimounn ki anba lalians Lalwa, zot kouma bann travayer ki dan karo rezin la. Me Zezi pa servi sa lexanp-la pou koz lor lepase. Li pe explik enn sitiasion ki existe dan so lepok.

Se responsabilite bann sef relizie ek bann Farizien pou kontign travay dir dan servis Bondie. Zot kouma bann travayer full-time ki atann pou gagn enn denier, lapey enn zourne travay.

Bann pret ek bann lezot sef relizie konsider bann lezot Zwif kouma bann travayer part-time dan karo rezin Bondie, savedir ki sa bann Zwif-la servi mwins Bondie. Dan lexanp Zezi, zot kouma sa bann zom ki gagn travay “ver nev-er” gramatin ouswa plitar, ver midi, trwa-z-er, ek an dernie, sink-er.

Bann Farizien konsider bann zom ek bann fam ki swiv Zezi kouma bann dimounn ki’nn gagn “malediksion.” (Zan 7:49) Sa bann zom ek fam la, inn pas trwa-kar zot lavi pou travay kouma labourer ouswa peser. Me lotonn lane 29 Nou Lepok, “proprieter karo rezin” inn avoy Zezi pou fer sa bann ti-dimounn-la travay pou Bondie antan ki bann disip Lekris. Zot bann “dernie” ki Zezi inn mansione, bann travayer ki’nn vinn travay ver sink-er tanto.

Pou terminn so lexanp, Zezi explike seki arive ler zourne travay fini. Li dir: “Kan finn ariv aswar, propriyeter la dir so formenn, ‘Apel bann travayer e donn sakenn zot lapey. Komans ar bann dernie pou fini par bann premie.’ Bann ki ti pran travay ver sink-er prezant zot, e sakenn resevwar valer enn zourne travay. Ler ariv tour bann ki finn pran travay anpremie, zot ti panse ki zot ti pou gagn plis; me sakenn resevwar valer enn zourne travay. Letan zot resevwar zot lapey zot mirmire kont propriyeter la. Zot dir li, ‘Sa bann dernie la finn travay enn-ertan selman, e to tret zot parey kouma nou ki finn trime tout lazourne anba enn soley diplon.’ Propriyeter la reponn enn ladan, ‘Kamarad, mo pa finn fer twa ditor. Eski to pa ti dakor ar mwa lor sa lapey la? Pran to kas, ale. Mo anvi donn dernie la parey kouma mo finn donn twa. Eski mo pena drwa fer seki mo anvi ar mo dibien? Oubien, eski to zalou parski mo zenere?’ Koumsamem, bann dernie pou vinn premie, e bann premie pou dernie.”​—Matie 20:8-16.

 Bann disip kitfwa pe reflesi lor dernie parti sa lexanp Zezi la. Kouma eski bann sef relizie, ki panse zot bann “premie,” pou vinn bann “dernie”? Kouma eski bann disip Zezi pou vinn bann “premie”?

Bann disip Zezi, ki bann “dernie” pou bann sef relizie, biento pou vinn bann “premie,” ek gagn enn gran rekonpans. Kan Zezi pou mor, Bondie pou rezet pep Izrael ek pou swazir enn nouvo pep, ‘Izrael Bondie.’ (Galat 6:16; Matie 23:38) Zan Batis ti koz lor sa nouvo pep-la kan li ti koz lor enn batem ki ti pou ena dan lavenir, batem avek lespri sin. Bann dimounn ki ti bann “dernie,” ti pou bann premie pou batiz dan sa fason-la ek gagn privilez pou rann temwaniaz lor Zezi “ziska dan rezion pli lwin lor later.” (Zistwar Bann Apot 1:5, 8NW; Matie 3:11) Si bann disip konpran sa gran sanzman ki Zezi pe anonse la, kitfwa zot konpran osi ki zot pou bizin fer fas ar laenn bann sef relizie, ki’nn vinn bann “dernie.”