Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 100

Lexanp Dis Mine

Lexanp Dis Mine

LIK 19:11-28

  • LEXANP ZEZI LOR DIS MINE

Zezi kitfwa ankor kot Zashe avek so bann disip. Biento, li pou al Zerizalem. Bann disip Zezi krwar ki “Rwayom Bondie” pou etabli biento ek ki Zezi pou vinn Lerwa. (Lik 19:11) Me zot mal konpran sa pwin-la, parey kouma zot pa konpran ki Zezi bizin mor. Alor, Zezi servi enn lexanp pou ed zot konpran ki Rwayom pa pou etabli asterla, me dan lavenir.

Zezi dir: “Enn zom ki sorti dan enn gran fami al dan enn lot pei [“bien lwin,” NW] pou gagn tit lerwa e li ti pou retourne apre sa.” (Lik 19:12) Enn vwayaz koumsa ti pou pran boukou letan. Li kler ki sa “zom ki sorti dan enn gran fami” la se Zezi. Li al dan enn “lot pei bien lwin,” setadir dan lesiel, ek laba, so Papa pou fer li vinn lerwa.

Dan sa lexanp-la, avan ki sa “zom ki sorti dan enn gran fami” la ale, li apel dis esklav ek donn sakenn enn mine an-arzan. Li dir zot: “Fer roulman [“biznes,” NW] ar sa ziska mo revini.” (Lik 19:13) Bann mine an-arzan se bann pies larzan ki ena boukou valer. Enn mine se apepre trwa mwa lapey pou enn dimounn ki travay dan karo.

Bann disip kitfwa konpran ki zot kouma sa dis esklav dan lexanp la, parski Zezi inn deza konpar zot ar bann travayer enn rekolt. (Matie 9:35-38) Biensir, li pa finn demann zot pou rekolte bann lagrin. Sa rekolt-la se rasanble bann lezot disip pou zot gagn enn plas dan Rwayom Bondie. Bann disip servi zot letan, zot lafors ek mem zot bann dibien materyel pou rod pli boukou lezot zeritie Rwayom.

Ki Zezi explike ankor dan sa lexanp-la? Li dir ki bann sitwayen so prop pei “ti deteste [sa zom ki sorti dan enn gran fami la]. Zot avoy enn delegasion dir, ‘Nou pale li vinn nou lerwa.’” (Lik 19:14) Bann disip kone ki bann Zwif pa aksepte Zezi, sertin anvi mem touy li. Kan Zezi pou mor ek al dan lesiel, bann Zwif antan ki nasion pou montre ki zot pa aksepte Zezi kouma zot Lerwa kan zot pou persekit so bann disip.​—Zan 19:15, 16; Zistwar Bann Apot 4:13-18; 5:40.

Ziska ki sa “zom ki sorti dan enn gran fami” la vinn “lerwa” ek retourne, ki sa dis esklav-la pou fer ar bann mine ki zot inn gagne? Zezi dir: “Me apre ki li finn gagn so tit lerwa, li retourne. Li fer apel so bann serviter pou li kone ki profi zot ti finn fer ar larzan ki li ti finn donn zot. Premie la vinn devan li, e li dir, ‘Segner, to pies (mine) . . . finn raport dis fwa plis.’ Lerwa dir li, ‘Felisitasion, bon serviter! Parski to finn serye dan enn ti zafer, mo pou donn twa lotorite lor dis lavil.’ Deziem la koste, li dir, ‘Segner, to pies . . . finn raport sink fwa plis.’ Lerwa la dir li osi, ‘Twa, mo pou donn twa sink lavil pou okipe.’”​—Lik 19:15-19.

Si bann disip konpran ki zot kouma sa bann esklav ki’nn servi tou seki zot ena pou fer plis disip la, zot kapav sir ki Zezi pou bien kontan. Zot kapav sir ki li pou rekonpans zot pou travay bien dir ki zot inn fer. Biensir, tou bann disip Zezi pena mem sitiasion, mem posibilite, ek mem kapasite. Me Zezi, ki’nn vinn Lerwa, trouv zot bann zefor sinser pou fer bann disip ek li pou beni zot.​—Matie 28:19, 20.

Asterla, Zezi terminn so lexanp, me remark latitid sa esklav-la: “Enn lot [esklav] vini ankor e li dir, ‘Segner, ala ou pies . . . ki mo finn kasiet dan mouswar. Mo ti per ou parski ou enn dimoun sever; ou pran la kot ou pa finn met nanye ek ou rekolte kot ou pa finn seme.’ Lerwa la dir li, ‘Serviter move, mo pou kondann  twa par to prop parol. To ti kone mo sever, mo pran kot mo pa finn met nanye e mo rekolte kot mo pa finn seme. Alors kifer to pa finn met mo larzan labank; letan mo retourne mo ti a repran li ar so lintere?’ Apre sa li dir dimoun ki ti la, ‘Aras so larzan, donn sa lot la ki ena dis pies.’”​—Lik 19:20-24.

Sa esklav-la inn perdi seki li ti ena parski li pa’nn fer zefor pou ogmant rises rwayom so met. Bann zapot pe atann moman kot Zezi pou vinn Lerwa dan Rwayom Bondie. Alor, par seki Zezi dir lor sa dernie esklav-la, zot konpran ki si zot pa travay dir, zot pa pou gagn enn plas dan Rwayom.

Bann parol Zezi sirman ankouraz so bann disip fidel pou fer plis zefor. Zezi dir: “Ala mo dir zot, seki ena pou gagn plis ankor, me seki pena, pou perdi [“pou pran ar li,” NW] tigit ki li ena.” Zezi azoute ki so bann lennmi, ki pa anvi ki ‘li vinn lerwa,’ pou bizin mor. Apre sa, Zezi kontign so larout ver Zerizalem.​—Lik 19:26-28.