Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 95

Bann Leson lor Divors ek lor Lamour pou Bann Zanfan

Bann Leson lor Divors ek lor Lamour pou Bann Zanfan

MATIE 19:1-15 MARK 10:1-16 LIK 18:15-17

  • ZEZI EXPLIK PANSE BONDIE LOR DIVORS

  • LAVI SELIBATER SE ENN DON

  • LINPORTANS POU VINN KOUMA BANN ZANFAN

Zezi ek so bann disip kit Galile, zot travers Larivier Zourdin ek zot pas dan Pere pou al dan lesid. Dernie fwa ki li ti dan Pere, Zezi ti explik bann Farizien seki Bondie panse lor divors. (Lik 16:18) Asterla, zot rekoz lor sa size-la pou teste Zezi.

Moiz ti ekrir ki enn zom kapav divorse si li’nn dekouver ki so madam inn fer “enn kitsoz ki indesan.” (Deteronom 24:1) Bann dimounn ena diferan lopinion lor bann rezon ki permet enn kikenn divorse. Sertin panse ki bann ti problem osi, se bann rezon valab pou divorse. Alor bann Farizien demann Zezi: “Eski enn zom gagn drwa divors avek so madam pou ninport ki rezon?”​—Matie 19:3NW.

Zezi pa reponn zot dapre fason panse bann imin. Okontrer, li rapel zot kifer Bondie inn fer maryaz. Li dir: “Zot pa finn lir ki dan komansman Bondie Kreater finn kre dimoun zom ek fam? Bondie ti dir, ‘Akoz samem enn zom pou kit so papa ek so mama, li pou al atas li ar so fam e toulede pou vinn enn sel [“laser,” NW].’ Alor zot nepli pou de, me enn sel. Fode pa dimoun separ seki Bondie finn met ansam.” (Matie 19:4-6) Kan Bondie ti marye Adan ek Ev, Li pa ti prevwar ki zot divorse.

Bann Farizien pa dakor ar Zezi ek zot dir: “Be pou kifer Moiz finn donn nou lord donn enn papie divors pou divorse?” (Matie 19:7) Zezi reponn zot: “Parski zot leker dir ki Moiz finn permet zot divors ar zot fam; me dan komansman li pa ti koumsa.” (Matie 19:8) Kan Zezi dir “dan komansman,” li pa pe koz lor lepok Moiz me lepok kot Bondie ti fer premie maryaz dan Edenn.

Lerla, Zezi dir zot enn verite bien inportan: “Mo dir zot, si kikenn divors ar so fam, exsepte dan ka infidelite [“limoralite sexiel,” NW; an grek pornéïa], e marye avek enn lot dimoun, li komet adilter.” (Matie 19:9) Alor, sel rezon Biblik kot enn kikenn kapav divorse se limoralite sexiel.

Kan zot tann sa, bann disip dir: “Si li koumsa ant enn zom avek so fam, vomie pa marye.” (Matie 19:10) Alor, enn kikenn ki pe pans pou marye bizin rapel ki maryaz se enn kitsoz ki permanan!

Konsernan lavi selibater, Zezi explike ki sertin zom ne inpwisan, zot pa kapav gagn relasion sexiel. Ena lezot ki kastre, ek zot osi zot pa kapav gagn relasion. Ena osi bann ki kontrol zot dezir pou gagn bann relasion sexiel. Zot fer sa pou kapav fer plis pou Rwayom Bondie. Zezi dir bann dimounn ki pe ekout li: “Si enn kikenn kapav aksepte [lavi selibater], ki li aksepte sa.”​—Matie 19:12NW.

Asterla, bann dimounn koumans amenn zot bann ti zanfan ar Zezi. Me bann disip anpes zot fer sa. Kitfwa bann disip pa anvi ki bannla deranz Zezi. Kan li trouv sa, Zezi pa kontan ditou ek li dir so bann disip: “Les bann ti zanfan vinn ar mwa, napa anpes zot parski Rwayom Bondie pou dimoun ki parey kouma zot. Laverite, laverite mo dir zot, dimoun ki pa akeyir Rwayom Bondie parey kouma enn ti zanfan, napa pou rant dan . . . Rwayom.”​—Mark 10:14, 15; Lik 18:15.

Enn zoli leson, pa vre! Pou “akeyir” Rwayom Bondie, nou bizin ena limilite ek dispoze pou aprann, parey kouma bann ti zanfan. Asterla, Zezi montre lamour ki li ena pou bann zanfan kan li pran zot dan so lebra ek li beni zot. Wi, Zezi ena mem lamour pou tou bann ki “akeyir Rwayom Bondie parey kouma enn ti zanfan.”​—Lik 18:17.