Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 92

Zezi Geri Dis Dimounn Ki Ena Lalep, Enn Sel Ena Rekonesans

Zezi Geri Dis Dimounn Ki Ena Lalep, Enn Sel Ena Rekonesans

LIK 17:11-19

  • ZEZI GERI DIS DIMOUNN KI ENA LALEP

Bann manb Sanedrin pe fer konplo pou touy Zezi. Alor, Zezi sove ek al dan lavil Efraim ki trouv dan nor-es Zerizalem. Li res laba avek so bann disip, lwin ar so bann lennmi. (Zan 11:54) Selman, Pak lane 33 Nou Lepok pe koste, alor Zezi repran larout. Li pran direksion lenor, travers Samari ek al dan Galile. Se dernie fwa ki li pou al laba avan so lamor.

Kan li koumans so vwayaz, pandan ki li pe travers bann vilaz, Zezi zwenn ar dis zom ki ena lalep. Dan sertin ka, bann dimounn ki’nn ariv dan enn stad avanse sa maladi-la, zot perdi bann manb kouma zot ledwa lame ek lipie, ouswa zot zorey. (Nonb 12:10-12) Dapre Lalwa Bondie, bann dimounn ki ena lalep bizin kriye “Inpir, inpir!” ek osi res lwin ar bann lezot dimounn.​—Levitik 13:45, 46.

Se pou sa rezon-la ki, sa dis dimounn ki ena lalep la, zot res lwin ar Zezi. Selman, zot kriye bien-bien for: “Zezi! Met! Pitie nou.” Kan li trouv zot, Zezi dir zot: “Al montre zot devan bann pret.” (Lik 17:13, 14) Sa bann parol-la montre ki Zezi ena respe pou Lalwa Bondie. Kifer? Parski Lalwa ti donn lotorite bann pret pou dir si enn kikenn ki ti ena lalep, inn geri. Lerla, sa dimounn-la ti pou kapav rekoumans viv parmi bann lezot dimounn.​—Levitik 13:9-17.

Sa dis zom-la ena konfians ki Zezi kapav fer bann mirak. Alor, zot al get bann pret, mem si zot pankor geri. Pandan ki zot pe ale, zot lafwa an Zezi rekonpanse. Zot trouve ek santi ki zot inn regagn zot lasante!

Nef parmi sa dis zom-la kontign zot larout. Me enn parmi zot, enn Samaritin, retourn get Zezi. Kifer? Sa zom-la ena enn gran rekonesans pou seki Zezi inn fer. Li “glorifie Bondie [“bien for,” NW] avek tou so leker,” parski li rekonet ki se Bondie ki’nn geri li. (Lik 17:15) Kan li trouv Zezi, li tom dan so lipie ek remersie li.

Lerla, Zezi dir ar bann dimounn ki otour li: “Pa dis ki finn pirifie? Lezot nef la kote? Apar sa etranze la, personn pa ti pans retourne pou glorifie Bondie?” Zezi dir Samaritin-la: “Leve, kontign to sime, to lafwa finn sov twa.”​—Lik 17:17-19.

Kan li’nn geri sa dis zom-la, Zezi inn montre ki li ena soutien Zeova. Enn parmi sa dis zom-la pa finn zis geri, kitfwa osi li lor sime ki pou fer li gagn lavi. Nou pa pe viv dan enn lepok kot Bondie pe servi Zezi pou fer bann mirak koumsa. Selman, gras-a nou lafwa dan Zezi, nou kapav lor sime lavi: lavi pou touletan. Parey kouma sa Samaritin-la, eski nou montre nou rekonesans?