Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 99

Zezi Geri Bann Aveg ek Li Ed Zashe

Zezi Geri Bann Aveg ek Li Ed Zashe

MATIE 20:29-34 MARK 10:46-52 LIK 18:35–19:10

  • ZEZI GERI BANN AVEG DAN ZERIKO

  • ZASHE, ENN RAMASER TAX, REPANTI

Zezi ek bann dimounn ki pe vwayaz ansam ar li ariv lavil Zeriko. Sa lavil-la trouv enn distans enn zourne lamars ar Zerizalem. Dan enn sertenn fason, Zeriko divize an de lavil, vie lavil anviron 1.6 kilomet distans ar nouvo lavil ki’nn ranze dan lepok bann Romin. Alor ki Zezi ek bann lafoul dimounn pe kit enn lavil pou al dan lot, de mandian ki aveg tann tapaz ki lafoul pe fer. Enn parmi sa de-la apel Bartime.

Kan zot aprann ki Zezi pe pase, Bartime ek so kamarad koumans kriye: “Segner, Garson David, pitie nou!” (Matie 20:30) Sertin dan lafoul kriy ar zot ek dir zot res trankil, me zot kriye pli for ankor. Kan Zezi tann zot, li arete. Li demann bann dimounn ki avek li pou amenn bann ki pe kriye la ar li. Zot al get bann mandian-la ek zot dir ar enn ladan: “Kouraz, dibout, li pe apel twa.” (Mark 10:49) Zom aveg la telman kontan ki li zet so manto anba, li deboute, ek li al get Zezi.

Zezi demann zot: “Ki zot anvi mo fer pou zot?” Toulede zom sipliy li ek dir: “Segner, fer nou trouv kler.” (Matie 20:32, 33) Zezi resanti enn gran konpasion pou zot. Li tous zot lizie, ek dir ar enn parmi zot: “Ale, to lafwa finn sov twa.” (Mark 10:52) De zom aveg la trouv kler, ek zot koumans donn laglwar Bondie. Kan bann dimounn trouv seki’nn arive, zot osi zot donn laglwar Bondie. Sa de zom ki ti aveg la koumans swiv Zezi.

Enn gran lafoul vinn otour Zezi kan li pas dan Zeriko. Tou dimounn anvi trouv sa kikenn ki’nn geri sa bann zom aveg la. Ena telman boukou dimounn otour Zezi ki sertin parmi zot pa mem reisi trouv li. Zashe, sef bann ramaser tax dan Zeriko ek dan lezanviron, li osi dan lafoul ek akoz li kourt, li pa trouv seki pe pase. Alor, li galoupe, li al pli devan, ek li mont lor enn pie sikomor (enn fami ar pie fig) ki trouv lor sime kot Zezi pou pase. Depi lao, Zashe trouv bien seki pe pase. Kan Zezi pase ek trouv Zashe lor pie, Zezi dir li: “Degaze desann; mo bizin vinn res kot twa zordi.” (Lik 19:5) Zashe desann ek degaze retourn kot li pou akeyir sa gran invite ki pe vinn kot li la.

Kan bann dimounn trouv seki pe pase, zot koumans grogne. Pou zot, Zashe se enn dimounn ki fer pese ek zot panse ki li pa bon ki Zezi al kot li. Zashe inn vinn ris parski li malonet ek li kokin bann dimounn kan li ramas tax.

Kan Zezi rant kot Zashe, bann dimounn plengne: “Ala li finn al res [“invite,” NW] kot enn dimoun ki fer pese.” Selman, Zezi trouve ki Zashe kapav repanti, ek li ena rezon parski Zashe deboute ek dir li: “Ekout mwa, Segner. Mo pou  donn lamwatie mo dibien bann pov; e si mo finn kokin dimoun, mo pou rann zot kat fwa plis.”​—Lik 19:7, 8.

Se enn bon fason pou Zashe montre ki li’nn vremem repanti, pa vre? Sirman li kapav kalkile, dapre so bann liv kont, komie kas li’nn gagne ar diferan Zwif, ek li promet pou rann sakenn parmi zot kat fwa plis. Se plis ki seki Lalwa Bondie exize. (Exod 22:1; Levitik 6:2-5) Anplis, Zashe promet pou donn bann pov lamwatie so bann dibien.

Zezi kontan pou trouve ki Zashe inn repanti ek li dir li: “Azordi mem, delivrans finn rant dan sa lakaz la parski li osi, li enn zanfan Abraam. Parski Garson Limanite inn vinn rod seki finn perdi pou sov zot.”​—Lik 19:9, 10.

Pa tro lontan, Zezi inn servi lexanp lor garson ki’nn perdi pou explik sitiasion bann dimounn ki’nn kit Zeova. (Lik 15:11-24) Zezi montre ki Zashe enn lexanp vivan enn kikenn ki ti perdi me ki’nn retrouve. Bann sef relizie ek bann ki swiv zot kitfwa repros Zezi ek kritik li parski li pran kont bann dimounn ki kouma Zashe. Me kanmem sa, Zezi kontign rode ek ed sa bann garson Abraam ki’nn perdi la pou retourn ar Bondie.