Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 93

Kan Garson Limanite Pou Manifeste

Kan Garson Limanite Pou Manifeste

LIK 17:20-37

  • RWAYOM BONDIE PARMI ZOT

  • KOUMA SA POU ETE KAN ZEZI POU MANIFESTE?

Kitfwa Zezi ankor touzour dan Samari ouswa Galile. Asterla, bann Farizien demann li kan Rwayom pou vini. Dapre zot, kan Rwayom pou vini, li pou vinn dan enn fason ofisiel ek grandioz. Me Zezi dir zot: “Rwayom Bondie pa pou vinn dan enn fason kler. Pa pou kapav dir, ‘Gete, ala li la!’ oubien, ‘Ala li laba!’ Krwar mwa, Rwayom Bondie parmi zot.”​—Lik 17:20, 21.

Kitfwa sertin panse ki Zezi pe dir ki Rwayom, li dan leker bann serviter Bondie. Selman sa li inposib, parski Zezi pe koz ar bann Farizien ek Rwayom pa kapav dan leker bann Farizien. Me Rwayom parmi zot parski Zezi se Lerwa ki Bondie inn swazir pou diriz so Rwayom, ek Zezi parmi zot.​—Matie 21:5.

Apre ki bann Farizien ale, Zezi donn so bann disip bann lezot detay ki explike kan Rwayom pou vini. Konsernan so prezans antan ki Lerwa dan Rwayom, li averti zot: “Lepok pe vini kot zot pou swete ki Garson limanite la, avek zot, me zot pa pou trouv li.” (Lik 17:22NW.) Zezi pe explike ki se dan lavenir ki Garson limanite pou regne dan Rwayom. Ek avan ki sa arive, kitfwa sertin disip pou rod li, me zot pou bizin kontign atann ziska ki ler ki Bondie inn fixe, arive.

Zezi azoute: “Dimoun pou dir zot, ‘Isi sa! Laba sa!’ Pa ale, pa swiv zot. Parey kouma zekler eklat enn kout dan lesiel e ekler lesiel depi enn kote ziska enn lot kote, koumsamem zour Garson Limanite pou ete.” (Lik 17:23, 24) Ki kitsoz pou ed bann disip Zezi pou pa galoup deryer bann fos mesi? Zezi dir ki, kan vre Mesi pou vini, li pou kouma enn zekler ki vizib depi lwin. Bann prev prezans Zezi antan ki Lerwa dan Rwayom Bondie pou bien vizib pou tou bann dimounn ki pe veye.

Asterla, Zezi servi bann levennman ki’nn arive dan lepase pou montre latitid ki bann dimounn pou ena dan lavenir. Li dir: “Zour Garson Limanite pou parey kouma dan lepok Noe. . . . Mem zafer ti pase lepok Lot. Zot ti pe manze, bwar, aste, vande, plante, konstrir; me zour Lot sorti Sodom li ale, dife ek souf tom depi lesiel e detrir zot tou. Koumsamem pou ete zour Garson Limanite” pou manifeste.​—Lik 17:26-30.

Zezi pa pe rod dir ki bann dimounn dan lepok Noe ek Lot inn detrir parski zot ti ena bann lokipasion normal kouma manze, bwar, aste, vande, plante, ek konstrir. Mem Noe, Lot, ek zot fami ti ena sertin parmi sa bann lokipasion-la. Me sa bann lezot dimounn-la pa ti pran kont volonte Bondie, ni lepok ki zot ti pe viv. Se pou sa rezon-la ki Zezi pe ankouraz so bann disip pou pran kont volonte Bondie ek pou partisip  ladan afon. An realite, Zezi pe montre zot kouma zot pou kapav gagn lavi sov kan Bondie pou amenn enn destriksion.

Fode pa ki bann disip les zot distrer par bann kitsoz sa lemond-la, bann kitsoz ki “par deryer.” Zezi dir: “Sa zour la, seki lor so teras, fode pa li desann dan so lakaz pou repran so bann zafer; parey pou seki dan karo, fode pa li retourn par deryer. Rapel seki ti ariv fam Lot.” (Lik 17:31, 32) Li ti vinn enn kolonn disel.

Zezi kontign dekrir kouma sa pou ete kan Garson limanite pou regne antan ki Lerwa. Li dir so bann disip: “Sa lanwit la pou ena de [“dimounn,” NW] lor mem lili; pou pran enn, pou kit enn.” (Lik 17:34) Alor, sertin pou gagn lavi sov, me lezot pou perdi lavi.

Bann disip demann Zezi: “Kot sa pou arive?” Zezi reponn zot: “Kot ena kadav, lamem votour [“bann leg,” NW] rasanble.” (Lik 17:37) Wi, sertin dimounn pou kouma bann leg, ki ena kapasite pou trouv delwin. Sa bann disip-la pou rasanble ar vre Lekris, Garson limanite. Sa lepok-la, Zezi pou ansegn so bann disip bann verite ki kapav sov lavi bann dimounn ki ena lafwa.