Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 83

Bann Linvitasion pou enn Repa

Bann Linvitasion pou enn Repa

LIK 14:7-24

  • ENN LESON LOR LIMILITE

  • BANN INVITE ROD BANN EXKIZ

Zezi ankor dan lakaz sa Farizien ki’nn invit li la. Li fek geri enn zom malad ki ti ena hydropisie. Zezi pe get bann lezot invite swazir bann pli bon plas, ek li profit sa lokazion-la pou donn enn leson lor limilite.

Li dir: “Kan to invite dan enn maryaz, pa al asiz devan, tansion enn dimoun pli inportan finn gagn invitasion li osi; lerla dimoun ki finn invit twa ek li, pou vinn dir twa, ‘Donn sa dimoun la to plas.’ Lerla to pou perdi pwin [“to pou onte,” NW], to pou leve e to pou al asiz dan dernie ban.”​—Lik 14:8, 9.

Apre sa, Zezi dir: “Me kan to invite kikpar, al asiz net par deryer [“dan dernie plas,” NW]; koumsa, kan dimoun ki finn invit twa la vini e dir twa, ‘Kamarad, al devan kot pli meyer.’ Lerla to pou gagn pwin devan tou bann invite ki atab ar twa.” Seki Zezi pe dir, se pa zis enn kestion bon manier. Se plis ki sa. Zezi explike: “Seki rod grander pou abese, seki abese pou gagn grander.” (Lik 14:10, 11) Wi, Zezi pe ankouraz bann dimounn ki pe ekout li pou kiltiv limilite.

Zezi donn enn lot leson pou sa Farizien ki’nn invit li la. Li explik li kisannla li bizin invite pou ki sa fer Bondie plezir. “Kan to fer enn dezene ou enn dine, pa invit to kamarad, to frer, to fami ou enn vwazin ki ris, parski zot kapav invit twa anretour e koumsa zot ava rann twa to invitasion. Me kan to fer enn fet invit bann pov, bann infirm, bann bwate ek bann aveg, koumsa to pou beni [“ere,” NW], parski bannla pa kapav rann twa parey.”​—Lik 14:12-14.

Li normal ki nou invit bann kamarad, bann fami, ek bann vwazin pou enn repa, ek Zezi pa pe rod dir ki sa move. Me li pe dir isi ki si nou invit bann dimounn ki dan problem, par exanp bann pov, bann andikape, ek bann aveg, nou pou gagn boukou benediksion. Zezi explik Farizien ki’nn invit li la: “To pou rekonpanse ler rezireksion bann zis vini.” Enn lot invite dir: “Ere sa kikenn ki manz dan Rwayom Bondie la.” (Lik 14:15, NW.) Li konpran ki sa pou enn gran privilez. Me pa tou dimounn ki konpran sa. Alor, Zezi servi enn lot lexanp:

“Enn zom fer enn gran dine, ek li invit enn kantite dimounn. . . . Li avoy so serviter al dir so bann invite, ‘Vini, tou inn pare.’ Me zot tou rod bann exkiz. Premie la dir, ‘Mo fek aste enn karo, mo bizin al get karo-la. Exkiz mwa.’ Enn lot dir, ‘Mo’nn aste sink per bef, ek mo pe al examinn zot. Exkiz mwa.’ Enn lot ankor dir, ‘Mo fek marye, akoz samem mo pa kapav vini.’”​—Lik 14:16-20NW.

Sa se bann exkiz bien bet! Normalman, enn dimounn ki aste enn karo, ouswa enn zanimo, li examinn li avan, pa apre. Alor, li pa irzan ki li al get seki li’nn aste apre. Trwaziem dimounn-la pa pe prepar li pou marye, li deza marye. Alor, sa pa anpes li aksepte enn linvitasion inportan. Kan met-la tann sa bann exkiz-la, li ankoler ek li dir so esklav:

“Degaze, al lor bann gran sime ek dan tou bann lari lavil, ek amenn bann pov, bann andikape, bann aveg, ek bann bwate.” Apre ki esklav-la inn fini fer seki met-la inn dir li, ena ankor plas. Alor, met-la dir so esklav: “Al lor bann larout ek bann ti sime, ek fors zot pou vini pou ki mo lakaz ranpli. Parski mo dir zot, okenn parmi bann dimounn ki mo’nn invite pa pou gout mo manze.”​—Lik 14:21-24NW.

Seki Zezi fek dir montre bien kouma Zeova, par mwayin Zezi Kris, finn ofer sertin dimounn posibilite pou form parti dan Rwayom ki dan  lesiel. Bann Zwif, sirtou bann sef relizie, ti bann premie ki’nn gagn sa linvitasion-la. Me laplipar parmi zot finn rezet sa linvitasion-la pandan ki Zezi ti pe akonpli so minister. Me pa zis zot ki ti pou gagn sa. Zezi fer konpran dan enn fason bien kler ki dan lavenir, pou ena enn deziem linvitasion. Bann Zwif ki bann sef relizie rezete ek bann prozelit ti pou gagn sa deziem linvitasion-la. Plitar, ti pou ena enn trwaziem ek dernie linvitasion pou bann dimounn ki bann Zwif konsider kouma bann ki pa dign pou gagn faver Bondie.​—Zistwar Bann Apot 10:28-48.

Seki Zezi dir konfirm bien bann parol ki enn parmi bann invite inn dir: “Ere sa kikenn ki manz dan Rwayom Bondie la.”