Skip to content

Skip to table of contents

 SEKSION 5

Minister Zezi dan Kote Les Zourdin

“Boukou ena lafwa an li.”​—Zan 10:42NW

Minister Zezi dan Kote Les Zourdin

DAN SA SEKSION-LA

SAPIT 82

Minister Zezi dan Pere

Zezi explik bann dimounn ki pe ekout li seki zot bizin fer pou sove. Sa lepok-la, so konsey ti bien inportan. Eski li ankor touzour inportan azordi?

SAPIT 83

Bann Linvitasion pou enn Repa

Pandan ki li pe dine kot enn Farizien, Zezi donn enn lexanp lor enn gran dine. Li ena enn leson inportan pou tou bann serviter Bondie. Ki leson sa?

SAPIT 84

Responsabilite enn Disip Kris

Vinn enn disip Kris se enn responsabilite bien serye. Zezi explik dan enn fason bien kler seki sa inplike, ek sertin gagn sok kan zot tann sa.

SAPIT 85

Zwaye Parski enn Peser Inn Repanti

Bann Farizien ek bann skrib kritik Zezi parski li frekant bann ti-dimounn. Pou reponn zot, Zezi servi de lexanp pou montre kouma Zeova konsider bann peser.

SAPIT 86

Garson Ki Ti Perdi Retourne

Ki bann leson nou aprann ar lexanp Zezi lor garson prodig?

SAPIT 87

Mazinn Lavenir, Se Azir Avek Sazes

Zezi servi lexanp enn administrater ki malin ek malonet pou ansegn enn verite inportan.

SAPIT 88

Zom Ris ek Lazar

Pou konpran parabol Zezi, li inportan kone ki sa de personaz prinsipal la reprezante.

SAPIT 89

Zezi Ansegn dan Pere kan Li Pe Al Zide

Zezi montre linportans enn kalite ki kapav ed nou pou pardonn mem bann dimounn ki pes kont nou plizir fwa.

SAPIT 90

Rezireksion ek Lavi

Ki Zezi ti pe rod dir kan li’nn dir ki bann ki ena lafwa an li ‘pa pou mor zame’?

SAPIT 91

Lazar Inn Resisite

Ena de laspe inportan dan seki’nn arive ki fer ki tou dimounn, mem bann opozan Zezi, rekonet ki sa mirak-la inn vremem arive.

SAPIT 92

Zezi Geri Dis Dimounn Ki Ena Lalep, Enn Sel Ena Rekonesans

Sa zom ki’nn geri la montre rekonesans pa zis pou Zezi, me pou enn lot kikenn osi.

SAPIT 93

Kan Garson Limanite Pou Manifeste

Kifer prezans Lekris pou kouma zekler?

SAPIT 94

Linportans Lapriyer ek Limilite

Dan lexanp enn move ziz ek enn vev, Zezi pe montre linportans enn kalite an partikilie.

SAPIT 95

Bann Leson lor Divors ek lor Lamour pou Bann Zanfan

Seki Zezi panse lor bann zanfan bien diferan ar seki so bann disip panse. Kifer?

SAPIT 96

Zezi Reponn enn Zenn Sef Ki Ris

Kifer eski Zezi dir ki li pli fasil ki enn samo pas par trou enn zegwi ki enn dimounn ris rant dan Rwayom Bondie?

SAPIT 97

Lexanp Bann Travayer dan Karo Rezin

Kouma eski bann premie vinn dernie ek bann dernie vinn premie?

SAPIT 98

Bann Zapot Rod Grander Ankor enn Fwa

Zak ek Zan rod enn plas spesial dan Rwayom, me pa zis zot ki rod sa.

SAPIT 99

Zezi Geri Bann Aveg ek Li Ed Zashe

Ena dimounn ki panse ki ena bann kontradiksion dan zistwar Biblik kot Zezi geri enn zom aveg pre ar Zeriko. Kouma kapav montre ki pena kontradiksion?

SAPIT 100

Lexanp Dis Mine

Ki Zezi pe fer konpran kan li dir ki ‘seki ena pou gagn plis ankor, me seki pena, pou pran ar li tigit ki li ena’?