Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 73

Enn Samaritin Azir Kouma enn Vre “Prosin”

Enn Samaritin Azir Kouma enn Vre “Prosin”

LIK 10:25-37

  • KI BIZIN FER POU GAGN LAVI ETERNEL?

  • BON SAMARITIN

Alor ki Zezi pre ar Zerizalem, boukou Zwif vinn get li. Sertin anvi ki li ansegn zot, me lezot anvi teste li. Enn parmi zot, enn exper dan Lalwa Zwif, poz Zezi enn kestion: “Met, ki mo bizin fer pou gagn lavi eternel?”​—Lik 10:25.

Zezi diserne ki sa zom-la pa pe poz sa kestion-la zis pou gagn enn repons. Kitfwa li anvi ki Zezi reponn dan enn fason ki pou ofans bann Zwif. Zezi kone ki sa zom-la ena deza enn lopinion bien arete lor sa kestion-la. Alor, avek sazes, li reponn dan enn fason kot zom-la pou dir seki li, li panse.

Zezi demann li: “Ki finn ekrir dan lalwa? Ki to lir?” Sa zom-la finn etidie bann Lalwa Bondie, alor li donn enn repons ki sorti dan Lalwa. Li repet seki ena dan Deteronom 6:5 ek Levitik 19:18: “To bizin kontan Lesegner [“Zeova,” NW] to Bondie ar tou to leker, tou to lam, tou to lafors, tou to lespri e to prosin kouma tomem.” (Lik 10:26, 27) Eski li’nn donn enn bon repons?

Zezi dir zom-la: “To finn bien reponn. [“Kontign,” NW] fer sa, e to pou gagn lavi.” Me eski konversasion-la aret lamem? Non. Zom-la pa pe rod zis enn repons, me li “anvi montre ki li enn dimoun drwat.” Li anvi ki Zezi dir li ki li ena rezon ek ki li tret lezot dan enn bon fason. Alor li demann Zezi: “Kisannla mo prosin?” (Lik 10:28, 29) Se enn kestion ki paret bien sinp, me so repons inplik boukou kitsoz. Kouma?

Bann Zwif panse ki sa mo “prosin” la aplik zis ar bann dimounn ki swiv bann tradision Zwif, ek li paret ki Levitik 19:18 konfirm sa lide-la. An realite, enn Zwif kapav mem dir ki Lalwa interdi pou frekant enn non-Zwif. (Zistwar Bann Apot 10:28) Alor, sa zom-la ek kitfwa sertin parmi bann disip Zezi osi panse ki zot bann dimounn drwat, si zot tret bann lezot Zwif avek bonte. Parkont, zot kapav maltret enn non-Zwif, parski li pa vremem zot “prosin.”

Kouma eski Zezi pou koriz sa fason panse-la san ki li ofans sa zom-la ek bann lezot Zwif? Li rakont zot enn zistwar: “Enn dimoun sorti Zerizalem e li ti pe desann Zeriko. Bann voler atak li, kokin tou seki li ena, zot bat li, zot sove, e zot les li demi-mor.” Zezi kontigne ek dir ki par azar, “enn pret pas par la me letan li trouv li, li pas lot kote. Parey pou enn Levit; letan li trouv li, li pas lot kote. Me enn Samaritin ki ti anvwayaz, ler li ariv pre ar sa dimoun la e kan li trouv so leta, so leker fermal.”​—Lik 10:30-33.

Sa zom ar ki Zezi pe rakont sa zistwar-la sirman kone ki boukou pret ek Levit ki travay dan Tanp res dan Zeriko. Kan zot sorti tanp, zot bizin fer enn larout apepre 23 kilomet. Ek semin ki zot pran kapav bien danzere akoz bann voler. Si enn pret ek enn Levit trouv enn Zwif ki bizin led, eski zot pa ti sipoze ed li? Dan so zistwar, Zezi dir ki zot pa finn fer li. Se enn Samaritin, enn zom ki sorti dan enn nasion ki bann Zwif deteste, ki ti ed sa dimounn-la.​—Zan 8:48.

Kouma eski sa Samaritin-la ed sa Zwif ki’nn blese la? Zezi rakonte: “Li al get blese la, li fer enn pansman [“met enn bandaz,” NW] e li vers delwil ek divin lor so dimal. Lerla li met blese la lor so bourik, li amenn li dan enn ti lotel e li kontigne swagn li. Landime, li tir larzan dan so pos, valer de zourne travay [“de denier,” NW] e li donn propriyeter lotel la. Li dir li, ‘Okip li bien, e ninport ki depans to fer anplis mo pou ranbours twa letan mo retourne.’”​—Lik 10:34, 35.

Kan li fini rakont so zistwar, Zezi, Pli Gran Ansegnan ki finn ena lor later, demann zom-la: “Dapre twa, kisannla parmi sa trwa la finn azir  kouma enn prosin pou sa dimoun ki voler finn atake la?” Kitfwa li pa fasil pou sa zom-la dir ki se “Samaritin-la,” alor li dir: “Be dimoun ki finn pran li kont [“ki finn ena mizerikord,” NW] la.” Lerla, Zezi donn leson sa zistwar-la, ek li dir: “Ale, al fer parey.”​—Lik 10:36, 37.

Ala enn metod lansegnman efikas, pa vre? Si Zezi ti zis dir ki bann non-Zwif osi zot prosin, eski sa zom-la ek bann lezot Zwif ki pe ekoute ti pou aksepte sa? Kitfwa non! Me par enn zistwar ase sinp, avek bann detay ki bann dimounn ki pe ekoute konpran bien, repons pou kestion, “Kisannla mo prosin?” vinn fasil pou konpran. Vre prosin se dimounn ki manifeste lamour ek bonte anver lezot, parey kouma bann Lekritir donn nou lord.