Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 69

Kisannla Zot Papa: Abraam Ouswa Lediab?

Kisannla Zot Papa: Abraam Ouswa Lediab?

ZAN 8:37-59

  • BANN ZWIF DIR KI ABRAAM ZOT PAPA

  • ZEZI TI EXISTE AVAN ABRAAM

Zezi touzour dan Zerizalem pou Fet Bann Tabernak (fête des Huttes), ek li pe kontign ansegn bann verite bien inportan. Sertin Zwif fek dir li: “Nou bann desandan Abraam; zame nou finn esklav personn.” Zezi reponn zot: “Mo kone ki zot bann desandan Abraam selman zot pe rod touy mwa parski mo parol pena plas [“pa progrese,” NW] dan zot leker.” Zezi dir zot ki li finn dir bann kitsoz ki limem li’nn trouve kan li ti avek so Papa, ek ki zot, zot fer bann kitsoz ki zot finn tann zot papa dir.​—Zan 8:33, 37, 38.

Rezonnman Zezi bien sinp: So Papa, se pa zot papa. Me akoz zot pa konpran seki Zezi pe dir, bann Zwif redir ankor enn fwa: “Abraam nou papa.” (Zan 8:39; Izai 41:8) Vremem zot bann desandan Abraam. Akoz sa zot panse ki Abraam, kamarad Bondie, li osi zot papa spiritiel.

Me seki Zezi dir zot apre, sok zot: “Si vremem zot ti zanfan Abraam, zot ti pou fer parey kouma li.” Vremem, enn garson li imit lexanp so papa. Zezi dir zot: “Me asterla, zot pe rod mwa, pou touy mwa parski mo finn dir zot laverite ki mo finn tande kot Bondie; zame Abraam finn fer kiksoz kouma zot.” Lerla, Zezi dir zot enn kitsoz ki met zot dan konfizion: “Zot pe fer seki zot papa . . . fer.”​—Zan 8:39-41.

Bann Zwif touzour pa pe konpran lor kisannla Zezi pe koze. Zot dir ki zot bann zanfan lezitim ek zot dir: “Nou pa bann zanfan ilezitim; nou ena enn sel papa, se Bondie.” Me, eski Bondie vremem zot Papa? Zezi dir zot: “Si Bondie ti vremem zot Papa, zot ti pou kontan mwa, parski mwa, mo sorti kot Bondie [“ek mo la,” NW]. Mo pa inn vinn par mo prop lotorite me par lotorite Sa-Enn [“sa Kikenn,” NW] ki finn avoy mwa la.” Zezi poz zot enn kestion ek li reponn limem: “Pou ki fer, zot pa konpran seki mo pe dir zot? Se parski zot pa kapav aksepte [“ekout,” NW] mo parol.”​—Zan 8:41-43.

Zezi inn esey fer zot konpran ki konsekans zot pou gagne kan zot pa aksepte li. Me asterla, li dir zot fran-fran: “Se Satan, sa Diab-la ki zot papa, ek zot oule fer seki zot papa anvi.” Ki kalite papa li ete? Zezi explik zot: “Depi koumansman, li ti enn kriminel. Li pa’nn tini ferm dan laverite.” Apre sa, Zezi dir zot: “Sa kikenn ki sorti kot Bondie la, li ekout seki Bondie dir. Akoz sa zot, zot pa ekoute, parski zot pa sorti kot Bondie.”​—Zan 8:44, 47NW.

Kan bann Zwif tann seki Zezi dir, zot ankoler ek zot dir: “Eski nou pena rezon dir ki to enn Samaritin e ki to ena enn demon lor twa?” An realite, kan zot dir ki Zezi “enn Samaritin,” zot mepriz li. Me Zezi pa pran kont seki zot dir, ek li reponn zot: “Mwa, mo pena demon lor mwa me mo onor mo Papa, me zot, zot pa onor mwa.” Apre sa, li fer enn promes ki montre linportans seki li pe dir: “Si kikenn gard (obeir) mo parol, zame li pou mor.” Zezi pa pe rod dir ki so bann zapot ek bann lezot dimounn ki pe swiv li zame pa pou mor. Li pe rod dir ki zot pa pou konn “deziem lamor,” setadir destriksion eternel, kot pena okenn lespwar rezireksion.​—Zan 8:48-51; Revelasion 21:8.

Me bann Zwif panse ki Zezi pe koz dan enn fason literal. Alor zot dir: “Aster nou kone ki to posede par enn demon; Abraam ek bann profet osi finn mor; kouma to kapav dir ki ‘Si kikenn gard mo parol, zame li pou gout lamor.’ Eski to pli gran ki nou papa Abraam? Li finn mor . . . pouki to pran twa?”​—Zan 8:52, 53.

Li kler ki Zezi pe explike ki limem Lemesi. Me olie ki li dir zot direk kisannla li ete, li dir: “Si mo rod mo prop laglwar, mo laglwar pa vo nanye; Sa-Enn [“sa Kikenn ki,” NW] zot apel zot Bondie  la, limem mo Papa e limem ki glorifie mwa. Laverite, se ki zot pa konn li, me mwa mo konn li. Si mo ti dir zot mo pa konn li, mo ti pou pas pou enn manter kouma zot.”​—Zan 8:54, 55.

Asterla, Zezi rekoz lor zot anset ki ti fidel: “Zot papa Abraam ti dan lazwa kan li ti kone ki li pou trouv mo zour. Li finn trouv li, li finn kontan.” Abraam ti krwar dan bann promes Bondie, ek li ti bien kontan kan li ti aprann ki Lemesi pou vini. Me bann Zwif dir li: “To pena sinkant-an e to dir ki to finn trouv Abraam?” Zezi reponn zot: “Vremem, laverite mo dir zot, avan Abraam ti ne, mwa, mo ti la.” Zezi pe koz lor so lavi dan lesiel, avan ki li vinn lor later, kan li ti enn anz bien pwisan.​—Zan 8:56-58.

Bann Zwif bien ankoler kan Zezi dir ki li ti existe avan Abraam, ek zot rod lapid li. Me Zezi reisi sape san ki zot bles li.