Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 81

Dan ki Fason Zezi ek So Papa Zot Enn Sel?

Dan ki Fason Zezi ek So Papa Zot Enn Sel?

ZAN 10:22-42

  • “MO PAPA EK MWA NOU ENN SEL”

  • ZEZI EXPLIKE KI LI PA BONDIE

Zezi inn vinn Zerizalem pou Fet Inogirasion (ouswa Hanoukka). Sak lane, selebre sa fet-la pou rapel nouvo inogirasion tanp. Plis ki 100 an avan, Lerwa Sirien Antiochus IV Épiphane ti aranz enn lotel lor gran lotel ki kot tanp Bondie. Me plitar, bann garson enn pret Zwif ti repran Zerizalem ek ti fer enn nouvo linogirasion tanp Zeova. Depi sa zour-la, sak lane selebre sa fet-la le 25 Kislev. Kislev se enn mwa ki tom ver lafin Novam ek koumansman Desam.

Asterla se liver ek fer fre. Zezi pe mars dan tanp kot ena bann kolonn Salomon. Bann Zwif vinn otour li ek demann li: “Ziska kan to pou gard nou dan sispans? Dir nou enn fwa si tomem Lemesi.” (Zan 10:22-24) Kouma Zezi pou reponn zot? Li dir zot: “Mo finn deza dir zot, zot pale krwar mwa.” Zezi pa ti dir zot fran-fran ki li Lekris, parey kouma li ti dir ar sa Samaritenn ki ti kot enn pwi la. (Zan 4:25, 26) Me li ti dir zot kisannla li ete, kan li ti dir zot: “Avan Abraam ti ne, mwa, mo ti la.”​—Zan 8:58.

Zezi anvi ki bann dimounn konpran par zotmem ki li Lekris, kan zot konpar seki li fer ar seki ti predir Lekris pou fer kan li pou vini. Se pou sa rezon-la ki plizir fwa li ti dir so bann disip pou pa dir personn ki li Lemesi. Me asterla, li koz fran-fran ar sa bann Zwif ki pa’le krwar li la. Li dir zot: “Bann travay ki mo fer lor nom mo Papa rann temwagnaz lor mwa, me zot pa krwar.”​—Zan 10:25, 26.

Kifer zot pa krwar ki Zezi li Lekris? Li dir zot: “Zot pa krwar parski zot pa form parti mo bann brebi. Mo brebi tann mo lavwa, mo konn zot e zot swiv mwa. Mo donn zot lavi eternel, e zame zot pou mor. Personn pa pou kapav tir zot dan mo lame. [“Seki,” NW] mo Papa . . . finn donn mwa . . . li pli gran ki tou.” Lerla, Zezi dir zot ki kantite li pros ar so Papa: “Mo Papa ek mwa nou enn sel.” (Zan 10:26-30) Zezi lor later alor ki so Papa dan lesiel. Alor, Zezi pa pe rod dir ki li ek so Papa zot enn sel dan enn fason literal. Me plito, zot enn sel parski zot ena mem lobzektif ek zot ini.

Bann Zwif telman ankoler par seki Zezi inn dir ki zot ramas bann ros ek rod touy li ankor enn fwa. Me Zezi pa gagn per. Li dir zot: “Mo finn montre zot boukou bon kiksoz ki mo Papa finn montre mwa fer, pouki zafer zot anvi bat mwa kout ros?” Zot dir li: “Nou pa pe bat twa akoz enn bon kiksoz me parski to finn blasfeme: to . . . pran twa pou Bondie.” (Zan 10:31-33) Zame Zezi pa’nn dir ki li enn bondie, alor kifer zot akiz li?

An realite, Zezi inn dir ki li ena bann pouvwar ki bann Zwif panse zis Bondie ena. Par exanp, konsernan bann “mouton,” Zezi ti dir: “Mo donn zot lavi eternel,” me se enn kitsoz ki okenn imin pa kapav fer. (Zan 10:28) Bann Zwif inn bliye ki Zezi ti dir zot ki li’nn gagn sa pouvwar-la ar so Papa.

Pou explike ki li pa Bondie, Zezi demann zot: “Eski pa finn ekrir dan zot Lalwa [dan Psom 82:6], ‘Mo finn dir: “Zot bann bondie”’? Si li’nn apel ‘bondie’ bann ki parol Bondie inn kondane. . . . Mwa, ki Papa inn pirifie ek avoy dan lemond, kouma zot kapav dir mwa, ‘To pe blasfeme,’ parski mo’nn dir, ‘Mo Garson Bondie’?”​—Zan 10:34-36NW.

Wi, bann Lekritir apel mem bann ziz imin ki inzis “bondie.” Alor, kouma sa bann Zwif-la kapav akiz Zezi parski li’nn dir “Mo Garson Bondie”? Li fer zot reflesi lor kitsoz ki bizin konvink zot: “Si mo pa pe fer travay mo Papa, pa bizin  krwar mwa. Me si mo pe fer travay mo Papa, mem si zot pa krwar mwa, krwar dan travay-la, pou ki zot kone ek ki zot kontign konpran ki mo Papa li ini avek mwa, ek mwa, mo ini avek mo Papa.”​—Zan 10:37, 38NW.

Kan zot tann sa, bann Zwif rod trap Zezi, me li reisi sape ankor enn fwa. Zezi kit Zerizalem ek al lot kote Larivier Zourdin kot Zan ti koumans batize apepre kat-r-an avan. Kitfwa sa landrwa-la trouv pre ar lesid Lamer Galile.

Bann lafoul vinn get Zezi ek zot dir li: “Zan pa finn fer okenn mirak pourtan tou seki li finn dir lor Zezi ti vre.” (Zan 10:41) Akoz sa, boukou Zwif ena lafwa an Zezi.