Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 77

Zezi Donn Bann Konsey lor Larises

Zezi Donn Bann Konsey lor Larises

LIK 12:1-34

  • LEXANP ENN ZOM RIS

  • ZEZI KOZ LOR BANN KORBO EK BANN FLER

  • ENN “TI TROUPO” POU DAN RWAYOM BONDIE

Pandan ki Zezi pe dezene kot enn Farizien, bann milye dimounn pe atann li deor. Sa kalite sitiasion-la ti deza ariv li dan Galile. (Mark 1:33; 2:2; 3:9) Dan Zide, boukou dimounn anvi trouv li ek ekout li, ek zot latitid bien diferan ar latitid bann Farizien ki pe manz ansam avek Zezi.

Bann premie parol ki Zezi dir bien inportan pou so bann disip. Li dir: “Fer atansion levin bann Farizien, setadir, zot ipokrizi.” Zezi ti deza donn sa lavertisman-la avan, me seki finn pase pandan sa dezene-la montre ki kantite sa konsey-la inportan. (Lik 12:1; Mark 8:15) Kitfwa bann Farizien reisi kasiet zot mesanste kan zot pretann ki zot atase ar Bondie, me zot bann dimounn danzere ek ti bizin devwal zot. Zezi dir: “Tou seki kasiet pou vinn dan kler e tou seki sekre pou devwale.”​—Lik 12:2.

Kitfwa boukou dimounn ki otour Zezi zot bann abitan Zide ki pa ti tann Zezi ansegne dan Galile. Alor, Zezi repet bann lide inportan ki li ti deza ansegne. Li donn sa konsey-la bann ki pe ekout li: “Pa per seki kapav detrir lekor, e pa kapav fer plis ki sa.” (Lik 12:4) Ek parey kouma li ti fer avan, Zezi atir latansion so bann disip lor linportans pou ena konfians ki Bondie pou pran zot swin. Zot bizin osi aksepte Garson limanite ek konpran ki Bondie kapav ed zot.​—Matie 10:19, 20, 26-33; 12:31, 32.

Lerla, enn zom dan lafoul dir Zezi seki pe trakas li: “Ansegnan, dir mo frer partaz leritaz avek mwa.” (Lik 12:13NW.) Dapre Lalwa, garson premie-ne bizin gagn de par dan leritaz, alor pena pou diskite. (Deteronom 21:17) Kitfwa sa zom-la ti anvi gagn plis ki seki li ti sipoze gagne dapre Lalwa. Avek sazes, Zezi pa pran par personn. Li dir: “Kamarad, kisannla finn nom mwa pou zize ek pou partaz zot dibien?”​—Lik 12:14.

Apre sa, Zezi donn tou dimounn sa lavertisman-la: “Fer atansion! Pa galoup deryer [“Rezet tou sort kalite lanvi exazere,” NW] bann dibien materyel, parski lavi enn dimoun pa depann lor so dibien, mem si li bien ris.” (Lik 12:15) Ninport ki kantite dibien ki enn dimounn ena, eski li pa pou mor enn zour ek les tousala? Zezi met laksan lor sa lide-la par enn lexanp bien for ki montre linportans pou ena enn bon repitasion devan Bondie:

“Enn dimoun ris ti ena enn plantasion ki ti raport boukou. Li dir ar limem, ‘Ki mo pou fer? Mo pena plas pou ramas mo rekolt. Be, ala seki mo pou fer: mo pou demoli mo bann grenie (stor), mo pou mont bann pli gran kot mo pou ramas tou mo rekolt e tou mo lezot dibien. Lerla mo pou dir ar momem, Kamarad, to ena boukou dibien anrezerv pou boukou lane; repoz twa, manze, bwar, diverti.’ Me Bondie dir li, ‘Kouma to bet koumsa! Zordi swar mem to pou perdi to lavi; kisannla pou erit tou seki to finn ramase?’ Ala seki pou ariv dimoun ki ramas dibien zis pou li, me ki pa ramas rises kot Bondie [“ki pa ris devan Bondie,” NW].”​—Lik 12:16-21.

Tou bann ki pe ekout Zezi, mem so bann disip, ti kapav tom dan piez pou anvi gagn plis larises. Ouswa bann lokipasion lavi toulezour ti kapav anpes zot servi Zeova kouma bizin. Akoz sa, Zezi redonn bon konsey ki li ti done enn an edmi avan dan so Sermon lor Montagn:

“Aret trakase pou zot lavi, konsernan seki zot pou manze, ouswa pou zot lekor konsernan linz ki zot pou mete. . . . Get bann korbo, zot pa seme ek zot pa rekolte; zot pena ni stor ni grenie;  pourtan Bondie nouri zot. Eski zot pena plis valer ki bann zwazo? . . . Get kouma bann fler dan karo pouse; zot pa travay, zot pa koud linz. Me mo dir zot ki mem Salomon dan tou so laglwar pa ti abiy kouma enn parmi sa bann fler-la. . . . Aret kontign rode ki zot pou manze ek ki zot pou bwar, ek aret trakase . . . Zot Papa kone ki zot bizin sa bann kitsoz-la. Olie sa, kontign rod Rwayom Bondie, ek pou donn zot osi sa bann kitsoz-la.”​—Lik 12:22-31NW; Matie 6:25-33.

Kisannla pou rod Rwayom Bondie? Zezi explike ki enn tigit dimounn mem, enn “ti troupo,” bann dimounn fidel ki pou fer sa. Plitar, nou pou aprann ki zot zis 144,000. Ki zot pou gagne? Zezi donn zot lasirans ki “zot Papa finn trouv bon pou donn zot Rwayom.” Olie ki zot rod bann trezor lor later, kot bann voler kapav kokin, zot leker pou fixe lor bann “rises ki dan lesiel e ki pa pou disparet.” Laba, zot pou regn avek Zezi Kris.​—Lik 12:32-34NW.