Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 74

Bann Leson lor Lospitalite ek Lapriyer

Bann Leson lor Lospitalite ek Lapriyer

LIK 10:38–11:13

  • ZEZI VIZIT MART EK MARI

  • LINPORTANS POU PERSEVERE DAN LAPRIYER

Lor kote les mont des Oliviers, apepre trwa kilomet ar Zerizalem, ena enn vilaz ki apel Betani. (Zan 11:18) Zezi al laba ek rant dan lakaz de ser, Mart ek Mari. Ansam avek zot frer, Lazar, zot akeyir Zezi ki enn bon kamarad ar zot.

Se vremem enn loner pou akeyir Lemesi kot zot. Mart anvi bien akeyir Zezi, alor li koumans prepar diferan kalite manze. Alor ki Mart pe travay for-for, Mari, so ser, pe asiz kot lipie Zezi ek pe ekout li. Apre inpe letan, Mart demann Zezi: “Sa pa fer twa nanye ki mo ser les mwa tousel . . . ? Dir li vinn donn enn koudme.”​—Lik 10:40.

Olie ki li koz ar Mari, Zezi fer Mart konpran ki li pe gagn tro boukou traka pou bann kitsoz materyel. Li dir: “Mart, Mart, to pe trakase ek to pe fatig twa ar boukou kiksoz. Pourtan, pa bizin boukou kitsoz, enn mem ase. Mari finn swazir meyer par, pa pou retir sa ar li.” (Lik 10:41, 42NW.) Zezi fer li konpran ki li pa neseser ki li pran enn ta letan, pou prepar plizir varyete manze. Enn ti manze bien sinp ti pou ase.

Mart ena bann bon lintansion. Li anvi montre so lospitalite. Me tou sa traka ki li pe pran pou prepar manze la, pe fer li rat lansegnman inportan ki Garson Bondie pe done! Zezi montre ki Mari inn fer enn bon swa, enn swa ki pou fer li gagn bann benediksion toutlong so lavi. Anou touzour rapel sa leson-la!

Dan enn lot lokazion, Zezi donn enn lot leson ki bien inportan osi. Enn disip demann li: “Segner, montre nou kouma priye, parey kouma Zan finn montre so bann disip.” (Lik 11:1) Apepre enn an edmi avan, dan so Sermon lor Montagn, Zezi ti deza montre kouma priye. (Matie 6:9-13) Me kitfwa sa disip-la pa ti la sa zour-la. Alor, Zezi repet bann lide inportan ki li ti done konsernan lapriyer. Apre sa, li servi enn lexanp pou montre linportans pou persevere dan lapriyer.

“Si enn zot kamarad vinn kot zot omilie lanwit e dir zot, ‘Kamarad, pret mwa trwa dipin ar twa. Mo kamarad ki sorti an vwayaz inn vinn kot mwa e mo pena nanye pou ofer li.’ Si seki dan lakaz la reponn, ‘Pa deranz mwa, mo finn fini met lakle dan laport, mo bann zanfan ek mwa lor lili e mo pa kapav leve pou donn twa dipin.’ Mo dir zot, mem si li pa leve par amitie pou so kamarad, li pou leve pou donn so kamarad tou seki li bizin akoz toupe ki li ena pou insiste.”​—Lik 11:5-8.

Zezi pa pe rod dir ki Zeova pa dispoze pou reponn bann demann ki nou fer, parey kouma sa kamarad-la. Zezi pe montre ki mem si sa kamarad-la pa ti anvi leve, li’nn leve akoz so kamarad ti pe telman insiste. Alor, nou kapav sir ki nou Papa ki dan lesiel pou reponn bann demann sinser ki so bann serviter fidel kontign fer! Zezi dir: “Mo dir zot: Kontign demande, ek zot pou gagne; kontign rode, ek zot pou trouve; kontign tape, ek laport pou ouver pou zot. Parski tou dimounn ki demande, gagne, ek tou dimounn ki rode, trouve, ek tou dimounn ki tape, laport pou ouver pou li.”​—Lik 11:9, 10NW.

Lerla, Zezi servi enn konparezon pou fer konpran seki li’nn dir: “Ki papa parmi zot, si so zanfan dimann li enn pwason, pou donn li enn serpan? Oubien si li dimann enn dizef, pou donn li enn skorpion? Move kouma zot move, zot konn donn bon kiksoz zot zanfan; aster mazine komie plis ankor, zot Papa dan lesiel pou fer kado Lespri Sin seki dimann li.” (Lik 11:11-13) Sa bann parol-la donn nou lasirans ki nou Papa dispoze pou ekout nou ek pou donn nou seki nou bizin!