Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 75

Zezi Explike Kouma Kapav Vremem Ere

Zezi Explike Kouma Kapav Vremem Ere

LIK 11:14-36

  • ZEZI EXPILSE BANN DEMON GRAS-A “LEDWA BONDIE”

  • LASOURS VRE BONER

Zezi fek repet bann instriksion ki li ti done lor lapriyer. Me pandan so minister, se pa zis lor sa size-la ki Zezi inn koze plizir fwa. Kan li ti fer bann mirak dan Galile, sertin ti dir ki li ti reisi fer sa gras-a pouvwar sef bann demon. Asterla, dan Zide, Zezi bizin fer fas ar mem lakizasion ankor enn fwa.

Kan Zezi expilse enn demon ki ti dan enn zom ek ki ti pe anpes li koze, tou dimounn inpresione, exsepte so bann opozan. Ankor enn fwa, zot fer sa fos lakizasion-la: “Se gras-a Belzeboub, sef bann demon, ki li expilse bann demon.” (Lik 11:15NW.) Lezot demann li pou fer enn sign dan lesiel pou prouve kisannla li ete vremem.

Zezi konpran ki zot pe rod teste li. Alor, li reponn zot parey kouma li ti reponn bann ki ti kritik li dan Galile. Li explik zot ki enn rwayom ki divize pou tonbe, ek li dir zot: “Si Satan lager ar Satan, kouma so rwayom pou tini dibout?” Apre sa, li dir zot fran-fran: “Me si mo sas demon par lame [“ledwa,” NW] Bondie, savedir Rwayom Bondie finn vinn kot zot.”​—Lik 11:18-20.

Lexpresion “ledwa Bondie” sirman fer bann dimounn rapel seki ti arive dan listwar Izrael. Kan Moiz ti fer enn mirak, bann ki ti dan lakour Faraon ti dir: “Se ledwa Bondie!” Se osi “ledwa Bondie” ki ti ekrir Dis Komannman lor de tablet an ros. (Exod 8:19; 31:18) Dan mem fason, se “ledwa Bondie,” setadir lespri sin ouswa lafors aktif Bondie, ki pe permet Zezi expilse bann demon ek geri bann malad. Alor, Rwayom Bondie vremem finn vinn kot sa bann opozan-la, parski Zezi, Lerwa Rwayom Bondie, li avek zot ek li pe fer bann mirak.

Kapasite ki Zezi ena pou expilse bann demon se enn prev ki li pli for ki Satan. Zezi repet osi lexanp ki li ti done konsernan enn demon ki’nn kit enn dimounn. Si sa dimounn-la pa konble sa vid ki demon la inn kite par bann bon kitsoz, sa demon-la pou retourne avek set lezot demon, ek leta sa dimounn-la pou vinn pli pir ki avan. (Matie 12:22, 25-29, 43-45) Samem ki pe ariv nasion Izrael.

Enn fam inpresione par bann parol Zezi ek li dir: “Erez fam ki finn sarye twa e ki finn donn twa bwar!” Bann fam Zwif ti pou bien kontan si zot ti kapav mama enn profet, sirtou mama Lemesi. Alor, sa fam-la sirman panse ki Mari extra kontan, parski li mama enn gran ansegnan koumsa. Me Zezi koriz sa fam-la, ek dir li ki ete lasours vre boner: “Ere plito seki ekout laparol Bondie e obeir li!” (Lik 11:27, 28) Zezi zame inn dir ki bizin donn Mari enn loner spesial. Okontrer, se kan enn kikenn servi Bondie ar fidelite ki li vremem ere, pa parski li tom fami ar kikenn ouswa akoz li’nn fer bann gran kitsoz.

Parey kouma Zezi inn fer dan Galile, li koz dan enn fason bien ferm ar bann dimounn ki pe demann li fer enn sign dan lesiel. Li dir zot ki zot pa pou gagn okenn sign apart “sign Zonas.” Zonas ti enn sign parski li ti res trwa zour dan vant enn pwason ek parski li ti pres avek kouraz ar bann abitan Niniv. Gras-a so predikasion, sa bann dimounn-la ti repanti. Zezi dir zot: “E isi ena pli gran ki Zonas.” (Lik 11:29-32) Zezi pli gran ki Salomon osi, ek Larenn Saba ti sorti bien-bien lwin pou vinn ekout sazes Salomon.

Zezi dir: “Personn pa alim enn lalanp pou kasiet li oubien pou met li anba enn seo [“panie,” NW]; okontrer li met li lor enn stenn.” (Lik 11:33) Zezi kitfwa pe rod dir ki ansegne ek fer  bann mirak devan sa bann dimounn-la, se koumadir kasiet lalimier enn lalanp. Zot pa fixe zot latansion lor seki inportan, alor zot pa reisi konpran kifer Zezi fer bann mirak.

Zezi fek expilse enn demon ki ti lor enn zom ek gras-a sa, zom-la inn rekoumans koze. Sa ti bizin ankouraz bann dimounn pou glorifie Bondie ek pou rakont lezot seki Zeova pe fer. Se pou sa rezon-la ki Zezi averti sak dimounn ki opoz ar li: “Pran kont, tansion lalimier ki dan twa, anverite teneb sa. Si tou to lekor . . . lalimier, san ki enn parti . . . teneb, tou to lekor pou briye parey kouma enn lalanp ki ekler twa avek so lekleraz.”​—Lik 11:35, 36.