Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 68

Garson Bondie Li “Lalimier dan Lemonn”

Garson Bondie Li “Lalimier dan Lemonn”

ZAN 8:12-36

  • ZEZI EXPLIKE KISANNLA GARSON-LA ETE

  • DAN KI SANS ESKI BANN ZWIF ZOT BANN ESKLAV?

Dernie zour Fet bann Tabernak, setadir setiem zour, Zezi pe ansegne dan parti tanp kot bann dimounn fer kontribision. (Zan 8:20; Lik 21:1) Sa plas-la trouv dan Lakour bann Fam.

Aswar pandan fet, sa parti tanp-la bien eklere par kat gran lalanp ek sak lalanp ena kat gran bol ki ranpli ar delwil. Lalimier sa bann lalanp-la ase for pou ekler bien lwin. Seki Zezi dir asterla kitfwa fer bann dimounn mazinn sa lalimier-la. Li dir: “Momem lalimier dan lemonn; seki swiv mwa pa pou mars dan teneb me li pou gagn lalimier ki donn lavi.”​—Zan 8:12.

Bann Farizien pa dakor ek zot dir li: “To pe temwagn lor tomem, to temwagnaz pena okenn valer.” Me Zezi reponn: “Kanmem mo temwagn lor mwa, mo temwagnaz li vre parski mo kone kot mo sorti e kot mo pe ale; me zot, zot pa kone kot mo sorti e kot mo pe ale.” Apre sa, li azoute: “Dan zot lalwa finn ekrir ki kan de dimoun donn mem temwagnaz, zot temwagnaz vre. Mo pe rann temwagnaz lor momem e mo Papa ki finn avoy mwa, Li osi temwagn lor mwa.”​—Zan 8:13-18.

Bann Farizien pa aksepte so rezonnman ek zot demann li: “Kot to Papa ete?” Zezi dir zot san ezite: “Zot pa konn ni mwa, ni mo Papa; si zot ti konn mwa, zot ti pou konn mo Papa osi.” (Zan 8:19) Mem si bann Farizien ankor touzour anvi ferm Zezi dan prizon, personn pa met lame lor li.

Zezi redir enn kitsoz ki li ti deza dir avan: “Mo pe ale, zot pou rod mwa e zot pou mor dan zot pese; la kot mo pe ale, zot pa pou kapav vini.” Bann Zwif pa konpran ditou seki li pe rod dir, alor zot dir ant zot: “Eski li pa pe dir ki li pou touy limem, kan li pe dir ‘La kot mo pe ale zot  pa pou kapav vini’?” Zot pa konpran seki Zezi pe dir parski zot pa kone kotsa li sorti. Li explik zot: “Zot inn pran zot lorizinn lor later, mwa mo lorizinn lao; zot lonbri atase ar [“zot sorti dan,” NW] sa lemonn la, mwa mo pa atase.”​—Zan 8:21-23.

Zezi pe fer referans ar so lavi dan lesiel, avan ki li vinn lor later, ek osi ki li Lemesi ouswa Lekris ki sa bann sef relizie la ti sipoze pe atann. Me san okenn respe, zot demann li: “Ki to ete twa?”​—Zan 8:25.

Akoz zot lopozision, Zezi reponn zot: “Kifer mo pe kontign koz ar zot?” (Zan 8:25, NW.) Selman, li atir latansion lor so Papa ek li explike kifer bann Zwif bizin ekout so Garson: “Sa-Enn [“sa Kikenn,” NW] ki finn avoy mwa la, li koz laverite e mo finn dir dan lemonn, tou seki mo finn tann li dir.”​—Zan 8:26.

Lerla, Zezi montre konfians ki li ena dan so Papa, konfians ki sa bann Zwif-la pena. Li dir: “Kan zot pou met Garson limanite lor enn poto, lerla zot pou kone ki momem sa, ek ki mo pa fer nanye par momem; me mo dir sa bann kitsoz-la parey kouma mo Papa finn ansegn mwa. Ek sa Kikenn ki finn avoy mwa la, Li avek mwa, Li pa finn abandonn mwa, parski mo fer touletan seki fer Li plezir.”​—Zan 8:28, 29NW.

Sertin Zwif ena lafwa dan Zezi, ek li dir zot: “Si zot gard mo parol, zot mo bann vre disip, Zot pou konn laverite e laverite pou rann zot lib.”​—Zan 8:31, 32.

Me sertin pa konpran kan Zezi dir ki zot pou lib. Zot dir: “Nou bann desandan Abraam; zame nou finn esklav personn; ki to pe rod dir, kan to dir, ‘Zot pou libere’?” Bann Zwif kone ki, pandan enn sertenn tan, bann lezot nasion ti dominn lor zot, selman zot pa dakor ki apel zot esklav. Pourtan, Zezi explik zot ki zot touzour bann esklav. Li dir: “Vremem, laverite mo dir zot, tou seki fer pese, li esklav pese.”​—Zan 8:33, 34.

Bann Zwif met zotmem an danze kan zot refiz krwar ki zot esklav pese. Zezi dir zot: “Enn esklav pa fer parti enn fami, me garson la, li touzour fer parti so fami.” (Zan 8:35) Enn esklav pena drwa lor okenn leritaz, ek ninport kan, kapav met li deor. Zis enn garson ki’nn ne ouswa ki’nn adopte par lafami, ki res pou “touzour” dan lafami, setadir toutlong so lavi.

Alor, laverite lor Garson se laverite ki liber bann dimounn ar pese ek lamor pou touletan. Zezi dir: “Si Garson la liber zot, alors vremem zot pou lib.”​—Zan 8:36.