Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 67

“Zame Personn Pa Finn Koz Koumsa”

“Zame Personn Pa Finn Koz Koumsa”

ZAN 7:32-52

  • BANN GARD VINI POU ARET ZEZI

  • NIKODEM PRAN PAR ZEZI

Zezi ankor dan Zerizalem pou Fet bann Tabernak (fête des Huttes). Li bien kontan ki “boukou dimoun dan lafoul ti pe krwar [“ena lafwa,” NW] dan Li.” Me bann sef relizie pa kontan ditou. Zot avoy bann gard pou aret Zezi. (Zan 7:31, 32) Me Zezi pa esey kasiet.

Okontrer, Zezi kontign ansegne an piblik dan Zerizalem. Li dir: “Mo pou avek zot pou ankor inpe letan, apre sa mo pou al kot Sa-Enn [“sa Kikenn,” NW] ki finn avoy mwa la. Zot pou rod mwa e zot pa pou trouv mwa parski la kot mo ete, zot pa kapav vini.” (Zan 7:33, 34) Bann Zwif pa konpran seki li pe dir, alor zot dir ant zot: “Ki kote li pe ale pou nou pa kapav trouv li? Eski li . . . pou al kot bann Zwif ki finn emigre kot bann Grek, e laba li pou ansegn bann Grek osi? Ki li pe rod dir kan li dir nou, ‘Zot pou rod mwa, zot pa pou trouv mwa parski la kot mo ete, zot pa kapav vini’?” (Zan 7:35, 36) An realite, Zezi pe koz lor so lamor ek so rezireksion dan lesiel, ek so bann lennmi pa kapav swiv li laba.

Inn ariv setiem zour fet. Toule gramatin, pandan fet, enn pret vers delo ki sorti dan Pisinn Siloe dan enn basin ek delo-la koul ziska baz lotel tanp. Sirman pou fer bann dimounn rapel sa pratik-la, Zezi dir: “Si kikenn gagn swaf, les li vinn ar mwa, mo pou donn li bwar. Kouma finn dir dan Lekritir: ‘Seki krwar [“ena lafwa,” NW] dan mwa, enn larivier dilo ki donn lavi pou sorti dan so leker.’”​—Zan 7:37, 38.

Zezi pe explike seki pou arive kan so bann disip pou gagn lespri sin ek pou gagn lesperans pou al viv dan lesiel. Sa pou arive apre lamor Zezi, pandan Lapantkot lane prosenn. Sa zour-la, bann disip ki’nn gagn lespri sin pou koumans ansegn bann dimounn laverite ek se  koumsa ki bann larivier delo ki donn lavi pou koumans koule.

Kan zot tann lansegnman Zezi, sertin dir: “Vremem, limem Profet la sa.” Sirman zot pe pans profet ki ti predir pou vini ek ki pli gran ki Moiz. Lezot dir: “Limem Lekris.” Me ena ki pa dakor ek ki dir: “Eski Lekris kapav sorti Galile? Eski Lekritir pa finn dir ki Lekris enn desandan David e ki li pou sorti dan vilaz Betleem kot David ti reste?”​—Zan 7:40-42.

Lafoul ena diferan lopinion lor Zezi. Mem si sertin anvi ki ferm Zezi dan prizon, personn pa rod met lame lor li. Kan bann gard retourn kot bann sef relizie san Zezi, bann sef pret ek bann Farizien demann zot: “Kifer zot pa finn amenn li?” Bann gard-la reponn: “Zame personn pa finn koz koumsa.” Bann sef relizie ankoler. Zot boufonn ek maltret sa bann gard-la: “Eski zot finn les li anbet zot osi? Okenn sef, ni okenn Farizien pa finn ena lafwa an li, pa vre? Me sa lafoul ki pa konn Lalwa la, zot bann dimounn modi.”​—Zan 7:45-49NW.

Dan sa moman-la, Nikodem, enn Farizien ek enn manb Sanedrin, koumans koze, ek avek kouraz li pran par Zezi. Apepre de-z-an edmi avan, Nikodem ti al get Zezi aswar ek li ti fer Zezi kone ki li ti ena lafwa an li. Asterla, Nikodem dir: “Eski lalwa permet nou pas kikenn anzizman si nou pa finn ekout li dabor e si nou pa finn fer enn lanket lor li?” Bann lezot sef relizie rod defann zotmem ek zot dir: “To sort Galile, twa osi? Rode to pou trouve ki okenn profet pa [“pou,” NW] sorti Galile.”​—Zan 7:51, 52.

Bann Lekritir pa dir dan enn fason direk ki enn profet pou sorti dan Galile. Selman, Parol Bondie dir ki Lekris pou sorti laba. Dan enn profesi, li’nn anonse ki ti pou trouv “enn gran lalimier” dan “Galile bann nasion.” (Izai 9:1, 2; Matie 4:13-17NW.) Anplis, parey kouma ti predir, Zezi ti ne dan Betleem, ek li ti enn desandan David. Mem si kitfwa bann Farizien ti ena sa ransegnman-la, sirman zot ti fann bann fos rimer lor Zezi.