Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 76

Zezi Manz kot enn Farizien

Zezi Manz kot enn Farizien

LIK 11:37-54

  • ZEZI KONDANN BANN FARIZIEN IPOKRIT

Dan Zide, Zezi invite pou al dezene kot enn Farizien. (Lik 11:37, 38) Avan ki zot manze, bann Farizien lav zot lame ziska zot koud. Se enn tradision ki zot swiv. Me Zezi pa fer sa. (Matie 15:1, 2) Sa pa kont Lalwa Bondie pou lav lame ziska koud, me se pa enn kitsoz ki Bondie inpoze.

Farizien-la etone ki Zezi pa swiv sa tradision-la. Zezi remark sa ek li dir: “Ala kouma zot ete bann Farizien. Zot netway andeor zot koup ek zot lasiet bien prop, me andan zot ranpli ar lespri rapas ek mesanste. Bann tilespri [“zom derezonab,” NW]! Eski Bondie ki finn fer andeor, li pa finn fer osi seki andan?”​—Lik 11:39, 40.

Se pa lav lame avan manze ki enn problem, problem-la se ki sa bann ansegnan Lalwa la ti bann ipokrit. Bann Farizien ek bann lezot ki ti swiv tradision pou lav lame pa ti netway zot move leker. Alor, Zezi donn zot sa konsey-la: “Kan zot donn bann pov, donn seki sorti dan zot leker, koumsa zot pou pirifie dan tou kitsoz.” (Lik 11:41, NW.) Wi, kan nou donn enn kitsoz, sa bizin sorti dan enn bon leker, pa ar dezir pou inpresionn lezot ek pou fer zot krwar ki swadizan nou enn bon dimounn.

Sa pa vedir ki sa bann zom-la pa donn nanye. Zezi dir zot: “Zot donn enn diziem prodwi zot zardin kouma lamant, [« la rue, » NW] e tou kalite legim; me zot bliye lazistis ek lamour Bondie; pourtan samem ki zot ti bizin fer san bliye leres.” (Lik 11:42) Dapre Lalwa Bondie, bann Zwif ti bizin pey ladim, setadir donn enn diziem seki zot rekolte. (Deteronom 14:22) Parmi sa bann kitsoz-la, ena lamant ek bann lezot plant ki servi pou fer manze gagn gou. Bann Farizien vey bien pou donn enn diziem sa bann plant-la, me zot negliz bann kitsoz pli inportan dan Lalwa, kouma pratik lazistis ek ena modesti.​—Mika 6:8.

Zezi dir zot: “Maler lor zot bann Farizien! Zot kontan bann premie plas dan sinagog e zot kontan loner lor laplas piblik. Maler lor zot! Zot parey kouma bann tom ki dimoun pa remarke, e lor ki zot marse san kone!” (Lik 11:43, 44) Wi, bann dimounn ti kapav tap ar sa bann tom-la ek vinn inpir dapre Lalwa. Zezi servi sa lexanp-la pou montre ki inpirte bann Farizien pa ti okler.​—Matie 23:27.

Me enn spesialis dan Lalwa dir: “Met, kan to koz koumsa to pe ofans nou!” Selman, bann zom koumsa bizin konpran ki zot pa pe reisi ed lezot. Zezi reponn: “Maler lor zot osi bann dokter lalwa! Zot dimann dimoun sarye bann fardo bien lour, me zot, zot mem pa lev zot ti ledwa pou donn enn koudme sarye sa pwa la. Maler lor zot! Zot konstrir tom pou bann profet ki zot anset finn touye.”​—Lik 11:45-47.

Bann fardo ki Zezi pe koze se bann tradision ek fason ki bann Farizien interpret Lalwa. Sa bann zom-la ti konplik lavi bann dimounn. Zot ti obliz lezot pou swiv zot bann reg ek sa ti vremem enn fardo bien lour. Depi Abel, zot bann anset ti touy bann profet Bondie. Ek asterla, zot fer swadizan zot pe donn loner bann profet kan zot aranz bann tom pou zot, me zot pe imit latitid ek aksion zot bann anset. Zot mem anvi touy pli gran Profet Bondie. Zezi dir zot ki zot ena enn kont pou rande devan Bondie. Ek se seki finn arive 38 an plitar, lane 70 Nou Lepok.

Zezi dir: “Maler lor zot, dokter lalwa! Zot finn aras lakle konesans me zotmem zot pa rantre, e zot anpes lezot osi rantre.” (Lik 11:52) Sa bann zom-la ti sipoze donn bann dimounn “lakle konesans,” setadir ansegn zot Parol Bondie.  Me olie sa, zot pa donn bann dimounn lokazion pou konpran ek pou konn Parol Bondie.

Kouma bann Farizien ek bann skrib reazir? Zot ankoler! Ek kouma Zezi ale, zot opoz ar li ek zot poz li enn ta kestion. Zot pa fer sa parski zot anvi ki li ansegn zot. Me plito, zot anvi piez li. Zot anvi fer li dir enn kitsoz ki zot pou kapav servi kont li pou aret li.