LIK 13:1-21

  • ZEZI TIR ENN LESON LOR DE SITIASION TRAZIK

  • ZEZI GERI ENN FAM ANDIKAPE ZOUR SABA

Dan diferan fason, Zezi inn ankouraz bann dimounn pou reflesi lor zot relasion avek Bondie. Asterla, apre ki li fini koz ar lafoul devan lakaz enn Farizien, Zezi gagn enn lot lokazion pou fer sa.

Sertin dimounn pe koz lor enn sitiasion trazik ki’nn arive. Zot pe explike kouma Gouverner Romin Pons Pilat finn “melanz disan bann Galileen avek disan bann sakrifis ki zot ti ofer.” (Lik 13:1NW.) Ki zot ti pe rod dir?

Pilat ti pran larzan dan lakes tanp pou aranz enn pon pou amenn delo dan Zerizalem. Kitfwa Pilat ti gagn sa larzan-la ar bann dimounn ki responsab tanp. Me bann milye Zwif pa ti dakor ek zot ti proteste. Lerla, bann Romin ti touy sertin Galileen, ek se kitfwa lor zotmem ki bann dimounn pe koze. Sa bann dimounn-la kitfwa panse ki bann Galileen-la ti gagn sa maler-la akoz bann move aksion ki zot ti fer. Me Zezi pa dakor.

Li demann zot: “Eski zot panse ki sa bann Galileen la pli gran peser ki tou lezot Galileen parski zot finn soufer koumsa?” Zezi dir zot non, me li servi sa sitiasion-la pou donn bann Zwif sa lavertisman-la: “Si zot pa repanti, zot pou mor.” (Lik 13:2, 3) Apre sa, Zezi koz lor enn lot sitiasion ki kitfwa ti fek arive, ek li posib ki sa ti ena enn lien avek konstriksion sa pon-la. Li demann zot:

“Ki zot panse lor latour Siloe ki finn kraz lor dizwit dimoun e finn touy zot tou? Eski zot krwar ki bannla ti pli koupab ki tou lezot abitan Zerizalem?” (Lik 13:4) Kitfwa lafoul ti panse ki sa bann dimounn-la ti mor akoz zot bann pese. Ankor enn fwa, Zezi pa dakor ar zot. Li kone ki “bann moman ek bann levennman ki personn pa atann” kapav arive, ek sirman samem ki’nn arive dan sa sitiasion-la. (Ekleziast 9:11) Bann dimounn bizin tir enn leson lor sa sitiasion-la. Zezi dir zot: “Si zot pa repanti, zot pou mor parey.” (Lik 13:5) Me kifer eski Zezi swazir sa moman-la pou tir sa leson-la?

Zezi swazir sa moman-la parski sa ena enn lien ar so minister. Li servi enn lexanp pou explik sa: “Enn dimoun ti plant enn pie fig dan enn karo rezin. Li vinn rod fri lor so pie fig me li pa gagn nanye. Li dir ar planter rezin la, ‘Get sa, sa fer trwa-zan ki mo finn rod fri lor sa pie fig la me mo pa gagn nanye. Koup li. Kifer li bar plas pou nanye?’ Me li reponn propriyeter la, ‘Misie, donn li enn sans sa lane la ankor. Mo pou bim later la e mo pou met fimie ar li. Lerla li pou raporte lane prosenn. [“Si li raporte dan lavenir, bien bon,” NW] Sinon nou ava koup li.’”​—Lik 13:6-9.

Depi plis ki trwa-z-an, Zezi inn esey fer bann Zwif ena lafwa. Me so travay pa finn donn boukou frwi parski bien tigit dimounn inn vinn so disip. Asterla, dan katriem lane so minister, Zezi fer pli boukou zefor ankor. Kan Zezi pe prese ek ansegne dan Zide ek Pere, se koumadir li pe fouye ek met fimie otour enn pie fig ki reprezant bann Zwif. Ki rezilta li’nn gagne? Zis enn tigit Zwif mem ki’nn reazir. Me antan ki enn  nasion, mazorite bann Zwif pa ti repanti ek sa ti pou amenn zot ver zot destriksion.

Inpe letan apre, pandan enn Saba, move latitid bann Zwif reaparet. Zezi pe ansegne dan enn sinagog. Li trouv enn fam ki’nn res kourbe depi 18 an akoz enn demon. Zezi ena pitie pou li ek li dir li: “Fam, to finn delivre depi to maladi.” (Lik 13:12) Zezi poz so lame lor li ek deswit li drese, ek li koumans glorifie Bondie.

Kan prezidan sinagog trouv sa, li ankoler ek dir: “Ena sis zour pou travay; vinn rod gerizon dan sa bann zour la, me pa zour saba.” (Lik 13:14) Prezidan-la pa pe met an dout ki Zezi ena pouvwar pou geri bann dimounn. Plito, li pe kondann bann dimounn ki’nn vinn rod zot gerizon zour Saba. Zezi reponn li kare-kare: “Ipokrit! Eski zour saba, zot pa larg zot toro oubien zot bourik depi dan lekiri pou amenn li bwar dilo deor? Eski zour saba, pa ti bizin liber sa madam la, ki enn tifi Abraam, e ki Satan finn atase pandan dizwit-an?”​—Lik 13:15, 16.

Bann opozan Zezi gagn onte, me lafoul zwaye kan zot trouv bann kitsoz extraordiner ki li pe fer. Apre sa, Zezi repet de lexanp profetik lor Rwayom, ki li ti deza rakonte kan li ti dan bato lor Lamer Galile.​—Matie 13:31-33; Lik 13:18-21.