Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 70

Zezi Geri enn Zom Ki Aveg Depi So Nesans

Zezi Geri enn Zom Ki Aveg Depi So Nesans

ZAN 9:1-18

  • GERIZON ENN MANDIAN KI AVEG DEPI SO NESANS

Zezi ankor dan Zerizalem zour Saba. Kan li ek so bann disip pe marse dan lavil, zot trouv enn mandian ki aveg depi so nesans. Bann disip demann Zezi: “Kifer li [“li’nn ne,” NW] aveg, akoz so pese ou bien akoz pese so fami?”​—Zan 9:2.

Bann disip pa pe rod dir ki sa zom-la inn fer pese dan enn lavi ki li ti ena avan. Me, kitfwa zot ti pe panse ki enn dimounn kapav fer pese kan li dan vant so mama. Zezi reponn: “Pa akoz so pese, ni akoz pese so fami, me li aveg pouki dimoun trouv travay Bondie.” (Zan 9:3) Alor, ni sa zom-la, ni so bann paran pa finn fer enn erer ouswa enn pese ki’nn fer sa zom-la vinn aveg. Me se akoz pese Adan ki tou dimounn ne inparfe, ek sertin gagn bann andikap, par exanp, vinn aveg. Me andikap sa zom-la donn Zezi lokazion pou montre travay Bondie, parey kouma li’nn fer avan, kan li’nn geri maladi bann lezot dimounn.

Zezi explike ki sa bann travay-la, zot irzan. Li dir: “Tanki ankor lizour, nou bizin fer travay Sa-Enn [“sa Kikenn,” NW] ki finn avoy mwa la; lanwit pe vini kot personn pa kapav travay. Tanki mo dan lemonn, momem lalimier lemonn.” (Zan 9:4, 5) Biento, kan Zezi pou mor, li pou nepli kapav fer nanye parski li pou dan tom, dan nwarte. Me an-atandan, li enn lalimier pou lemond.

Me eski Zezi pou geri sa zom-la, ek si li fer li, kouma eski li pou fer sa? Zezi kras anba ek fer inpe labou ar so lakras. Li met inpe sa labou-la lor lizie sa zom aveg la, ek li dir li: “Al lav to figir dan pisinn Siloe.” (Zan 9:7) Zom-la obeir Zezi, ek li trouv kler! Sey mazinn so lazwa: Se premie fwa dan so lavi ki li trouv kler!

Bann vwazin ek bann dimounn ki konn li, zot etone. Zot demande: “Pa limem ki ti abitie asiz la pou demann sarite?” Sertin dir: “Limem sa.” Lezot pa’le krwar ek zot dir: “Pa li sa, me kikenn ki parey kouma li.” Me zom-la reponn: “Momem sa.”​—Zan 9:8, 9.

Alor, zot demann li: “Ki finn arive pouki to trouv kler?” Li reponn: “Sa dimoun ki apel Zezi la, limem finn fer labou, finn pas sa lor mo lizie e finn dir mwa, ‘Al lav to figir dan pisinn Siloe.’ Alors mo finn ale e letan mo finn fini lav mo figir, mo finn trouv kler.” Lerla, zot demann li: “Kot li ete?” Mandian-la reponn: “Mo pa kone.”​—Zan 9:10-12.

Lerla, zot amenn zom-la ar bann Farizien, ki anvi kone zot osi kouma li’nn geri. Zom-la dir: “Li finn met labou lor mo lizie, mo finn al lav mo figir e asterla mo trouve.” Eski bann Farizien kontan ki sa mandian-la inn geri? Non.  Okontrer, sertin Farizien dir konsernan Zezi: “Sa dimoun ki finn fer sa la, pa posib ki li sorti kot Bondie, parski li pa respekte saba.” Me ena lezot ki dir: “Kouma enn peser kapav fer sa kalite mirak la?” (Zan 9:15, 16) Ant zotmem zot pa dakor!

Parski zot pa pe reisi tom dakor ant zot, zot demann mandian-la: “Ki to ena pou dir lor sa dimoun ki finn ouver to lizie la?” Mandian-la pena okenn dout lor Zezi ek li dir: “Li enn Profet.”​—Zan 9:17.

Me bann Farizien pa’le krwar ki li enn profet. Kitfwa zot panse ki Zezi ek sa zom-la inn fer enn plan pou anbet bann dimounn. Alor, pou regle sa sitiasion-la, zot desid pou demann bann paran sa zom-la si vremem li ti aveg.