Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 71

Bann Farizien Kestionn Sa Zom Ki Ti Aveg La

Bann Farizien Kestionn Sa Zom Ki Ti Aveg La

ZAN 9:19-41

  • BANN FARIZIEN KESTIONN SA ZOM KI TI AVEG LA

  • BANN SEF RELIZIE “AVEG”

Bann Farizien pa dakor ki Zezi inn fer enn zom ki’nn ne aveg trouv kler, alor zot apel so bann paran. Bann paran-la kone ki ena enn posibilite ki bann Zwif ‘met zot deor dan sinagog.’ (Zan 9:22) Si sa arive, bann lezot Zwif pa ti pou frekant zot, ek sa ti pou ena bann move konsekans lor lavi lafami ek zot finans.

Bann Farizien demande: “Zot garson mem sa? Limem ki zot dir finn ne aveg? Kouma li kapav trouv kler asterla?” Bann paran-la reponn: “Wi, nou kone li nou garson e li finn ne aveg. Kouma li trouv kler asterla, sa nou pa kone e nou pa kone kisannla finn ouver so lizie.” Mem si zot garson inn rakont zot seki’nn arive, bann paran-la fer bien atansion ar fason ki zot reponn, ek zot dir: “Al demann li, li ase gran pou reponn par limem.”​—Zan 9:19-21.

Alor, bann Farizien apel zom-la ek rod fer li gagn per kan zot dir li ki zot ena bann prev kont Zezi. Zot dir li: “Dir laverite devan [“donn laglwar,” NW] Bondie, nou kone ki sa dimoun la enn peser.” Zom ki ti aveg la pa pran kont zot lakizasion ek dir: “Mo pa kone si li enn peser; antouleka, mo kone ki mo ti aveg e ki asterla mo trouv kler.”​—Zan 9:24, 25.

Me bann Farizien anvi regle sa sitiasion-la, ek zot demann li: “Ki li finn fer ar twa? Kouma li finn fer pou ouver to lizie?” Zom-la reponn ar kouraz: “Mo finn rakont zot tou, me zot pa finn ekoute; kifer zot anvi tann sa ankor? Kikfwa, zot osi, zot anvi vinn so disip?” Bann Farizien bien ankoler, ek zot reponn li: “Si twa to enn so bann disip, nou, nou bann disip Moiz. Nou, nou kone ki Bondie finn koz ar Moiz, me li, nou pa mem kone kot li sorti.”​—Zan 9:26-29.

Mandian-la etone ek dir: “Li bien-bien drol seki zot pe dir! Zot pa kone kot li sorti alors ki li finn ouver mo lizie.” Lerla li dir sa rezonnman lozik la: “Nou kone ki Bondie pa ekout bann peser me si kikenn ador Bondie e fer so volonte, Bondie ekout li. Zame depi ki lemonn existe, . . . finn tann kikenn ouver lizie enn dimoun ki finn ne aveg.” Ek pou terminn so rezonnman, li dir: “Nek dimoun ki sorti kot Bondie ki kapav fer kiksoz parey.”​—Zan 9:30-33.

Bann Farizien pa kapav dir nanye kont sa rezonnman-la. Alor zot maltret zom-la: “To dan pese depi to nesans e asterla to vinn pres nou moral? Montre nou seki nou bizin fer?” Lerla, zot zet li deor.​—Zan 9:34.

Kan Zezi aprann seki’nn arive, li al rod zom-la ek demann li: “Eski to krwar [“ena lafwa,” NW] dan Garson Limanite?” Zom-la reponn: “Misie, kisannla sa, pou mo krwar [“ena lafwa,” NW] dan li?” Lerla, Zezi dir li: “To finn trouv li. Sa dimoun ki pe koz ar twa la, limem sa.”​—Zan 9:35-37.

Zom-la reponn: “Segner, mo ena lafwa an li.” Li tom azenou devan Zezi, pou montre so lafwa ek so respe. Zezi dir: “Mo finn vinn lor later pou rann zizman e pouki dimoun ki pa trouv kler, trouve, e pouki dimoun ki trouv kler, vinn aveg.”​—Zan 9:38, 39.

Bann Farizien, ki la dan sa ler-la, kone ki zot pa aveg. Me eski zot pe asim bien zot rol antan ki bann gid spiritiel? Zot agase, ek zot demann Zezi: “To pe rod dir ki nou osi nou aveg?” Zezi reponn: “Si zot ti aveg, zot pa ti pou koupab [“zot pa ti pou ena pese,” NW], me aster ki zot pe dir, zot trouv kler, zot res dan zot pese.” (Zan 9:40, 41) Si zot pa ti bann ansegnan dan Izrael, kitfwa nou ti pou konpran ki zot pa aksepte Zezi kouma Lemesi. Me akoz konesans ki zot ena lor Lalwa, kan zot rezet Zezi zot fer enn pese bien grav.