ZAN 7:11-32

  • ZEZI ANSEGNE DAN TANP

De-trwa lane inn pase depi ki Zezi inn pran batem ek asterla li enn dimounn bien popiler. Bann milye Zwif inn trouv bann mirak ki li’nn fer, ek partou dan pei bann dimounn pe koz lor la. Asterla, pou Fet bann Tabernak (fête des Huttes) dan Zerizalem, boukou dimounn pe rod li.

Bann dimounn ena diferan lopinion lor Zezi. Sertin dir: “Li enn bon dimoun,” alor ki lezot dir: “Li anbet dimoun.” (Zan 7:12) Pandan bann premie zour fet, boukou ti pe koz lor la dousman-dousman. An realite, personn pena kouraz pou pran par Zezi ek pou temwagn lor li an piblik, parski zot per reaksion bann sef Zwif.

Pandan fet, Zezi ariv dan tanp. Boukou dimounn inpresione ar fason extraordiner ki li ansegne. Zame li pa’nn al dan enn lekol ki ansegn larelizion Zwif, alor boukou demande: “Kouma sa zom-la konn bien bann Lekritir koumsa, alor ki li pa’nn etidie dan bann lekol relizie?”​—Zan 7:15NW.

Zezi explike: “Seki mo ansegne pa mo prop lansegnman, me li sorti kot Sa-Enn [“sa kikenn,” NW] ki finn avoy mwa la. Dimoun ki anvi fer so volonte pou kone si mo lansegnman sorti kot Bondie oubien si mo pe koz dapre mo prop lide.” (Zan 7:16, 17) Seki Zezi ansegne, li an-akor avek Lalwa Bondie. Alor, li normal ki li donn laglwar Bondie ek ki li pa rod so prop laglwar.

Apre sa, Zezi dir: “Eski Moiz pa finn donn zot lalwa? Pa pou sa ki zot [“Pena enn parmi zot ki,” NW] obeir lalwa. Kifer zot pe rod touy mwa?” Sertin dan lafoul, kitfwa bann dimounn ki res andeor lavil, pa konn sa sitiasion-la. Pou zot, li inposib ki enn kikenn anvi touy enn ansegnan kouma li. Alor, zot panse ki Zezi ena enn problem, ek ki akoz sa ki li’nn koz koumsa. Zot dir li: “To ena enn demon lor twa. Kisannla pe rod touy twa?”​—Zan 7:19, 20.

An realite, enn an edmi avan, bann sef Zwif ti anvi touy Zezi apre ki li ti geri enn zom pandan enn Saba. Asterla, Zezi servi enn rezonnman bien for pou montre ki pena okenn lozik dan seki zot ti pe rod fer. Li rapel zot ki, dapre Lalwa, enn ti-garson bizin sirkonsi lor witiem zour, mem si sa zour-la enn Saba. Lerla, Zezi demande: “Si zot fer sirkonsizion lor enn garson zour saba pouki lalwa Moiz pa kase, be, ki fer alors, zot ankoler ar mwa parski mo finn geri antie lekor enn dimoun zour saba? Pa ziz dapre laparans me ziz dapre lazistis.”​—Zan 7:23, 24.

Bann abitan Zerizalem ki konn sa sitiasion-la dir: “Pa limem ki bannla [bann sef Zwif] anvi touye? Ala li pe koz anpiblik e personn pa dir li nanye. Eski bann lotorite finn rekonet ki Limem Lekris?” Me alor, kifer bann dimounn pa krwar ki Zezi li Lekris? Bann dimounn dir: “Nou bien kone kot li sorti, me kan Lekris pou vini, personn pa pou kone kot li sorti.”​—Zan 7:25-27.

Depi dan tanp mem, Zezi reponn zot: “Zot konn mwa ek zot kone kot mo sorti. Mo pa finn vinn la par momem, me sa Kikenn ki finn avoy mwa la, Li existe vremem, ek zot pa konn Li. Mwa mo konn Li, parski mo so reprezantan, ek Limem ki finn avoy mwa.” (Zan 7:28, 29, NW.) Kan zot tann sa, sertin rod trap li pou met li dan prizon ouswa pou touy li. Selman, zot pa reisi, parski pankor ariv ler pou Zezi mor.

Kanmem sa, boukou ena lafwa an Zezi akoz bann mirak extraordiner ki li’nn fer. Li’nn mars  lor delo, kalme bann tanpet, nouri bann milye dimounn avek de-trwa dipin ek pwason, geri bann malad, fer bann bwate marse, ouver lizie bann aveg, geri bann dimounn ki ti ena lalep, ek mem resisit bann mor. Wi, zot ena rezon pou demande: “Kan Lekris pou vini, eski li pou fer pli boukou mirak ki sennala?”​—Zan 7:31.

Kan bann Farizien tann seki lafoul pe dir, zot ek bann sef parmi bann pret avoy bann gard pou aret Zezi.