Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 72

Zezi Avoy 70 Disip Prese

Zezi Avoy 70 Disip Prese

LIK 10:1-24

  • ZEZI SWAZIR 70 DISIP EK AVOY ZOT PRESE

Nou ver lafin lane 32 Nou Lepok, ek sa fer apepre trwa-z-an ki Zezi inn pran batem. Zezi ek so bann disip fek fini asiste Fet Bann Tabernak, ek kitfwa zot ankor dan lezanviron Zerizalem. (Lik 10:38; Zan 11:1) Zezi res sis mwa pou akonpli so minister, ek li pas mazorite sa letan-la dan Zide ouswa dan distrik Pere, ki trouv lot kote Larivier Zourdin. Laba osi bann dimounn bizin tann so mesaz.

Apre Pak lane 30 Nou Lepok, Zezi ti pres plizir mwa dan Zide avan ki li travers Samari pou al dan Galile. Ek ver Pak 31 Nou Lepok, bann Zwif dan Zerizalem ti esey touy li. Apre sa, pandan enn an edmi, Zezi inn ansegn sirtou dan lenor, dan Galile. Pandan sa letan-la, boukou dimounn inn vinn so bann disip. Dan Galile, Zezi ti form so bann zapot ek ti avoy zot prese. Li ti donn zot sa instriksion-la: “Anons, ‘Rwayom Bondie pe aprose.’” (Matie 10:5-7) Asterla, Zezi pe organiz enn kanpagn predikasion dan Zide.

Zezi swazir 70 disip ek li avoy zot prese de par de. Alor, ena 35 group predikater Rwayom dan teritwar, kot “rekolt-la li gran, me bann travayer zot tigit.” (Lik 10:2NW.) Zot al dan bann landrwa kot kitfwa Zezi pou ale, me zot al avan li. Laba, zot bizin geri bann malad ek pres mem mesaz ki Zezi pe prese.

Sa bann disip-la pa pou pres dan bann sinagog. Zezi dir zot al pres kot bann dimounn. Li dir: “Ninport kotsa zot rant dan enn lakaz, dir avan: ‘Lape dan sa lakaz la!’ Ek si la ena enn dimounn ki kontan lape, zot lape pou res avek li.” Ek ki mesaz zot bizin anonse? “Rwayom Bondie finn vinn pre ar zot.”​—Lik 10:5-9NW.

Bann instriksion ki Zezi donn sa 70 disip la parey kouma seki li ti donn so 12 zapot apepre enn an avan. Li averti zot ki pa tou dimounn ki pou bien akeyir zot. Me zot predikasion pou prepar bann dimounn ki interese. Kouma? Kan zot Met pou vini plitar, boukou pou anvi zwenn li ek aprann ar li.

Kan sa 70 predikater Rwayom la retourne, avek lazwa zot dir Zezi: “Segner, mem bann demon soumet kan nou servi to nom!” Sirman Zezi bien kontan kan li tann sa, parski li dir: “Mo . . . trouv Satan tonbe kouma zekler depi lesiel. Ekoute, mo finn donn zot lotorite pou mars lor serpan, lor skorpion.”​—Lik 10:17-19.

Par sa bann parol-la, Zezi donn so bann disip lasirans ki zot pou kapav gagn laviktwar lor bann kitsoz ki kapav fer zot ditor, koumadir zot pe kraz bann serpan ek bann skorpion. Anplis, zot kapav sir ki dan lavenir Satan pou gagn  pouse dan lesiel. Zezi explik osi so 70 disip seki vremem inportan kan li dir: “Pa gagn lazwa akoz bann lespri soumet devan zot, me gagn lazwa parski zot nom finn anrezistre dan lesiel.”​—Lik 10:20.

Zezi bien kontan ek li loue so Papa an piblik, parski Li pe servi bann sinp serviter ki ena limilite pou fer bann kitsoz extraordiner. Li get so bann disip, ek li dir zot: “Ere lizie ki trouv seki zot pe trouve! Krwar mwa mo dir zot, boukou profet ek lerwa finn anvi trouv seki zot pe trouve, e zot pa finn trouve, e pou tann seki zot pe tande, e zot pa finn tande.”​—Lik 10:23, 24.