Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Zezi—Limem Semin, Laverite, ek Lavi

 SAPIT 78

Pare, Administrater Fidel!

Pare, Administrater Fidel!

LIK 12:35-59

  • ADMINISTRATER FIDEL BIZIN PARE

  • ZEZI INN VINN MET DIVIZION

Zezi finn explike ki se zis enn “ti troupo” ki pou gagn enn plas dan Rwayom ki dan lesiel. (Lik 12:32) Me enn rekonpans extraordiner koumsa, se enn kitsoz ki bien-bien serye. Akoz sa, Zezi met laksan lor linportans pou ena enn bon latitid pou kapav form parti dan Rwayom.

Alor, Zezi ankouraz so bann disip pou fini pare pou so retour. Li dir zot: “Pare e gard zot lalanp alime. Zot bizin kouma bann dimoun ki pe atann zot met retourne apre enn maryaz; kouma li tap laport, zot fini pare pou ouver. . . . Ere bann serviter ki zot met pou trouv dibout [“trouv zot pe veye,” NW] kan li rantre.”​—Lik 12:35-37.

Bann disip kapte bien vit latitid ki Zezi pe explike dan so lexanp. Bann serviter, ki Zezi inn mansione, fini pare ek zot pe atann retour zot met. Zezi explike: “Si li (met) vini damilie lanwit (depi nef-er ziska minwi), oubien boner gramatin (depi minwi ziska trwa-z-er) e li trouv zot lamem, . . . ere sa bann serviter la!”​—Lik 12:38.

Zezi pa donn sa konsey-la pou ankouraz bann serviter fer bien zot travay. Nou konpran sa kan Zezi, Garson limanite, aplik sa lexanp-la ar limem. Li dir so bann disip: “Zot osi zot bizin pare, parski ler ki Garson Limanite pou vini personn pa pou atann.” (Lik 12:40) Dan lavenir, pou ariv enn moman kot Zezi pou retourne. Ek li anvi ki so bann disip, sirtou bann ki form parti “ti troupo,” fini pare pou so retour.

Pier anvi konpran seki Zezi pe rod dir, alor li demande: “Segner, to pe rakont sa parabol la pou nou tousel oubien pou tou dimoun?” Olie ki li reponn Pier direk, Zezi servi enn lot lexanp: “Kisannla ki vremem sa administrater fidel ki saz, ki so met pou etabli lor tou so bann serviter pou kontign donn zot, zot porsion manze dan ler ki bizin? Ere sa esklav-la si ler so met retourne trouv li pe fer sa! Vremem mo dir zot, li pou etabli li lor tou so bann dibien.”​—Lik 12:41-44NW.

Dan premie lexanp-la, li kler ki ‘met-la’ se Zezi, Garson limanite. Alor, li lozik ki sa “administrater fidel” la se bann zom ki form parti “ti troupo” ki pou gagn Rwayom. (Lik 12:32) Zezi pe rod dir ki sertin manb “ti troupo” ti pou donn “tou so bann serviter” “zot porsion manze dan ler ki bizin.” Alor Pier ek bann lezot disip, ki Zezi pe ansegne ek nouri lor plan spiritiel, konpran ki pou ena enn moman dan lavenir kot Garson limanite pou retourne. Ek dan sa moman-la, pou ena bann dispozision pou nouri lor plan spiritiel bann disip Zezi, setadir tou “bann serviter” Met-la.

Dan enn lot fason, Zezi montre so bann disip linportans pou res lor zot gard ek vey bien lor zot latitid. Kifer? Parski li kapav arive ki zot vinn neglizan ouswa mem ki zot opoz zot ar zot bann frer ek ser. Zezi dir: “Me si sa esklav-la dir dan so leker, ‘Mo met pe tarde pou retourne,’ ek li koumans bat bann servant ek bann serviter, ek manze, bwar ek sou, met sa esklav-la pou vini enn zour ki li pa atann ek enn ler ki li pa kone, ek li pou pini li dan enn fason bien-bien sever ek li pou tret li kouma tret bann ki pa fidel.”​—Lik 12:45, 46NW.

Zezi dir ki li’nn vini pou met “enn dife lor later.” Ek sa vre, parski Zezi koz lor bann size ki so, ki met dife ant dimounn ek kree bann dezakor. Alafin, se bann fos lansegnman ek bann fos tradision ki brile ek fini net kouma lasann. Sa bann size-la met dezakor mem ant bann dimounn  ki sipoze ena enn bon relasion ant zot kouma “papa kont garson, garson kont papa; mama kont tifi, tifi kont mama; belmer kont belfi, belfi kont belmer.”​—Lik 12:49, 53.

Zezi dir sa bann parol-la sirtou pou so bann disip. Apre sa, Zezi get lafoul. Laplipar dimounn touzour pa’le krwar ki Zezi li Lemesi, malgre bann prev ki zot ena. Alor, li dir zot: “Kan zot trouv niaz leve dan lwes, deswit zot dir, ‘Lapli pou tonbe’; samem ki arive. Kan divan lesid soufle zot dir, ‘Pou fer so,’ samem ki arive. Ipokrit! Zot konpran ki pase lor later ek dan lesiel e zot konn dir ki letan pou fer me kifer zot pa konn interpret seki pe pase zordi?” (Lik 12:54-56) Li kler ki sa bann dimounn-la pankor pare.