Skip to content

Skip to table of contents

 SEKSION 4

Minister Zezi dan Zide

“Sipliye Met rekolt pou li avoy bann zouvriye.”​—Lik 10:2NW

Minister Zezi dan Zide

DAN SA SEKSION-LA

SAPIT 66

Dan Zerizalem pou Fet Bann Tabernak

Kifer bann dimounn ki ti ekout Zezi kitfwa ti krwar ki li ti ena enn demon?

SAPIT 67

“Zame Personn Pa Finn Koz Koumsa”

Mazorite bann manb lakour siprem Zwif kont Zezi, me enn manb pran par Zezi avek kouraz.

SAPIT 68

Garson Bondie Li “Lalimier dan Lemonn”

Zezi inn dir ki “laverite pou rann zot lib.” Me libere ar ki kitsoz?

SAPIT 69

Kisannla Zot Papa: Abraam Ouswa Lediab?

Zezi explike kouma kapav rekonet bann zanfan Abraam, ek osi kisannla so Papa ete.

SAPIT 70

Zezi Geri enn Zom Ki Aveg Depi So Nesans

Bann disip demann Zezi kifer enn zom inn ne aveg. Eski li’nn fer pese? Eski so bann paran inn fer pese? Bann dimounn reazir dan diferan fason kan Zezi geri sa zom-la.

SAPIT 71

Bann Farizien Kestionn Sa Zom Ki Ti Aveg La

Rezonnman lozik sa zom ki ti aveg la fer bann Farizien ankoler. So bann paran per pangar bann Farizien met li deor dan sinagog, ek se samem ki arive.

SAPIT 72

Zezi Avoy 70 Disip Prese

Dan Zide, Zezi avoy 70 disip prese de par de ek li dir zot pres lor Rwayom. Kotsa bann disip bizin zwenn bann dimounn​—dan bann sinagog ouswa dan zot lakaz?

SAPIT 73

Enn Samaritin Azir Kouma enn Vre “Prosin”

Kouma eski Zezi servi parabol bon Samaritin pou ansegn enn leson bien for?

SAPIT 74

Bann Leson lor Lospitalite ek Lapriyer

Zezi vizit Mari ek Mart kot zot. Ki li ansegn zot lor lospitalite? Ek plitar, kouma li ansegn so bann disip kouma pou priye?

SAPIT 75

Zezi Explike Kouma Kapav Vremem Ere

Zezi koz ar so bann opozan lor ‘ledwa Bondie’ ek osi kouma Rwayom Bondie finn vinn kot zot. Li explik osi kouma enn kikenn kapav vremem ere.

SAPIT 76

Zezi Manz kot enn Farizien

Zezi montre kouma bann Farizien ek bann skrib zot bann ipokrit. Ki fardo bien lour zot fer bann dimounn sarye?

SAPIT 77

Zezi Donn Bann Konsey lor Larises

Zezi donn lexanp enn zom ris ki ti ranz bann grenie pli gran. Ki konsey Zezi redone lor bann danze ki ena kan rod larises?

SAPIT 78

Pare, Administrater Fidel!

Zezi montre ki li interese ar lasante spiritiel so bann disip. Ki responsabilite administrater-la ena? Kifer li inportan ki nou “pare”?

SAPIT 79

Kifer Destriksion Bien Pre?

Zezi dir ki bann dimounn ki li pe sey ede riske detrir si zot pa repanti. Eski zot pou konpran leson inportan ki Zezi pe sey ansegn zot lor zot relasion ar Bondie?

SAPIT 80

Bon Berze ek Bann Lanklo

Relasion ki enn berze ena ar so bann mouton, se enn bon lexanp ki montre santiman ki Zezi ena pou so bann disip. Eski zot pou rekonet so bann lansegnman ek swiv li?

SAPIT 81

Dan ki Fason Zezi ek So Papa Zot Enn Sel?

Sertin dimounn ki opoz ar Zezi akiz li, ki li pe fer li vinn egal ar Bondie. Kouma Zezi montre dan enn fason bien kler ki zot lakizasion fos?