Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 26

“To Bann Pese Finn Pardone”

“To Bann Pese Finn Pardone”

MATIE 9:1-8 MARK 2:1-12 LIK 5:17-26

  • ZEZI PARDONN BANN PESE ENN ZOM PARALIZE EK GERI LI

Asterla, bann dimounn dan diferan landrwa inn tann koz lor Zezi. Boukou al mem dan bann landrwa retire pou ekout Zezi ansegne ek pou trouv li fer bann mirak. Apre de-trwa zour, Zezi retourn lor bor Lamer Galile, dan lavil Kafarnaom, kot li abitie reste pandan so minister. Bien vit, bann dimounn dan lavil aprann ki Zezi inn retourne. Alor, boukou dimounn vinn get li dan lakaz kot li pe ansegne. Parmi zot, ena bann Farizien ek bann dokter Lalwa ki sorti inpe partou dan Galile, dan Zide, ek mem dan Zerizalem.

‘Lakaz-la telman ranpli ar dimounn, ki mem deor devan laport pena plas, ek Zezi koumans ansegn zot laparol.’ (Mark 2:2) Seki pou arive asterla vremem extraordiner. Sa pou montre nou ki Zezi ena pouvwar pou tir tou seki fer bann dimounn soufer ek pou redonn enn bon lasante ninport kisannla li anvi.

Pandan ki Zezi pe ansegne dan enn lasam ranpli ar dimounn, kat zom amenn enn dimounn paralize lor enn brankar (sivier). Zot anvi ki Zezi geri zot kamarad. Me akoz lafoul, zot pa “kapav koste kot Zezi.” (Mark 2:4) Sey mazine ki kantite sa desevwar zot! Alor, zot mont lor lakaz ek tir inpe twil lor so twa pou fer enn louvertir. Apre sa, zot fer zot kamarad ki lor brankar pas par sa louvertir-la ek zot desann li dan lakaz.

Eski Zezi ankoler parski zot inn deranz li? Non. Okontrer, li extra inpresione par zot lafwa ek li dir zom paralize-la: “To bann pese finn pardone.” (Matie 9:2) Me eski Zezi vremem kapav pardonn bann pese? Bann skrib ek bann Farizien soke kan zot tann sa ek zot dir dan zot leker: “Pou ki li pran li pou li koz koumsa? Zot pa trouve li pe blasfeme! Kisannla kapav pardonn bann pese apart Bondie tousel?”​—Mark 2:7.

Zezi kone ki zot pe panse ek li dir zot: “Kifer zot pans koumsa? Ki pli fasil pou dir paralize la, ‘To pese finn pardone’ ou bien, ‘Debout, ramas to brankar, marse’?” (Mark 2:8, 9) Gras-a sakrifis ki li pou fer plitar, Zezi bien kapav pardonn bann pese sa zom-la.

Lerla, Zezi montre lafoul ek osi bann ki pe kritik li, ki li ena lotorite pou pardonn bann pese lor later. Li get sa zom paralize la ek li donn li lord: “Ekout mwa, leve, ramas to brankar, al to lakaz.” Deswit, devan tou dimounn, sa zom-la leve, ramas so brankar, ek li ale. Tou dimounn inpresione! Zot glorifie Bondie ek dir: “Zame nou finn trouv sa kalite kiksoz la ar nou lizie”!​—Mark 2:11, 12.

Nou remarke ki Zezi inn fer enn lien ant pese ek bann maladi, ek osi ant pardon bann pese ek gerizon bann maladi. Labib ansegne ki nou premie paran, Adan, ti fer pese ek ki nou tou nou’nn gagn bann konsekans so pese kouma leritaz, bann konsekans kouma maladi ek lamor. Me kan Rwayom Bondie pou dirize, Zezi pou pardonn pese tou bann ki kontan ek ki servi Bondie. Lerla, maladi pou disparet pou touletan.​—Romin 5:12, 18, 19.