Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 39

Maler lor enn Zenerasion Insansib

Maler lor enn Zenerasion Insansib

MATIE 11:16-30 LIK 7:31-35

  • ZEZI REPROS BANN ABITAN SERTIN LAVIL

  • LI DONN SOULAZMAN EK REKONFOR

Zezi ena boukou lestim pou Zan Batis, me kouma eski laplipar dimounn konsider Zan? Zezi dir: “Sa zenerasion-la . . . parey kouma bann zanfan ki pe asize dan bazar ek ki dir zot bann kamarad: ‘Nou finn zwe laflit pou zot, me zot pa finn danse; nou finn plore ek plegne, me zot pa finn tap zot lestoma pou montre ki zot dan lapenn.’”​—Matie 11:16, 17NW.

Ki Zezi pe rod dir? Li explike: “Zan finn vini, li pa finn manze ni bwar, e zot finn dir, ‘Li enn posede!’ Garson Limanite finn vini, li manze, li bwar e zot dir, ‘Li enn gourman, li soular, li frekant bann ramaser tax ek bann move dimoun [“bann dimounn ki fer pese,” NW].’” (Matie 11:18, 19) Zan ti viv enn lavi sinp, kouma enn Nazirein, ek li pa ti bwar divin. Pourtan, sa zenerasion-la ti dir ki li posede. (Nonb 6:2, 3; Lik 1:15) Me Zezi li, li ti viv kouma tou dimounn. Li ti manze ek bwar dan enn fason ekilibre, me bann dimounn ti dir ki swadizan li exazere. Sa bann dimounn-la zame satisfe!

Zezi konpar sa zenerasion-la ar bann ti zanfan ki dan bazar ek ki pa’le danse kan lezot zanfan zwe laflit, ouswa ki pa’le plore kan lezot zanfan dan lapenn. Zezi dir: “Me selman, nou rekonet sazes enn dimounn par so bann aksion.” (Matie 11:16, 19, NW.) Wi, Zan ek Zezi inn montre par zot “bann aksion” ki bann akizasion ki ena kont zot li fos.

Apre ki Zezi inn dir ki sa zenerasion-la insansib, li repros bann lavil Korazinn, Betsaid, ek Kafarnaom, kot li ti fer bann gran mirak. Li explike ki si sa bann mirak-la ti ariv dan lavil Tir ek Sidon, ki trouv dan Fenisi, sa bann lavil-la ti pou’nn repanti. Li koz osi lor Kafarnaom, landrwa kot li’nn reste pandan enn tan. Mem laba, bann dimounn pa ti reazir ar so mesaz. Konsernan bann abitan sa lavil-la, Zezi dir: “Zour zizman li pou pli dir pou zot ki pou Sodom.”​—Matie 11:24.

Apre sa, Zezi loue so Papa, ki kasiet bann verite spiritiel ki ena boukou valer ar bann dimounn ‘saz ek intelizan,’ me ki revel sa bann kitsoz-la ar bann ki ena limilite, bann dimounn ki parey kouma bann zanfan. (Matie 11:25) Zezi donn zot sa linvitasion-la: “Vinn kot mwa zot tou ki fatige [“pe rinte,” NW], ki pe sarye enn fardo bien lour, mo pou donn zot repo [“rekonfort zot,” NW]. Met mo fardo lor zot ledo, e vinn aprann ar mwa parski mo karakter li dou e mo leker ranpli ar imilite, [“ek zot pou gagn rekonfor,” NW]. Mo zoug li fasil sarye e mo fardo li leze.”​—Matie 11:28-30.

Kouma eski Zezi donn rekonfor? Bann sef relizie finn etabli boukou tradision ki kouma bann fardo bien lour pou lepep. Par exanp, zot finn etabli bann reg konsernan Saba ki interdi lepep fer boukou kitsoz. Parkont, Zezi rekonfort bann dimounn kan li ansegn zot laverite lor Bondie, verite ki pa’nn afekte par tradision bann imin. Bann dimounn ki kraze anba bann lotorite politik ek bann ki akable akoz zot prop pese, Zezi montre zot kouma pou gagn soulazman. Wi, li montre zot kouma zot kapav gagn pardon pou zot bann pese ek kouma zot kapav viv anpe avek Bondie.

Tou bann dimounn ki aksepte sarye zoug Zezi, zot kapav vwe zot lavi ar Bondie, ek servi nou Papa ki ena mizerikord ek konpasion. Servi Bondie pa enn fardo, parski so bann komannman pa difisil pou swiv.​—1 Zan 5:3.