Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 38

Zan Anvi Konn Plis lor Zezi

Zan Anvi Konn Plis lor Zezi

MATIE 11:2-15 LIK 7:18-30

  • ZAN BATIS POZ KESTION KONSERNAN ROL ZEZI

  • ZEZI KOZ AN BIEN LOR ZAN

Zan Batis dan prizon depi anviron enn an. Malgre sa, li tann koz lor bann kitsoz extraordiner ki Zezi pe fer. Mazine seki Zan resanti kan so bann disip dir li ki Zezi inn resisit garson enn vev dan lavil Nainn. Selman, Zan anvi konn sinifikasion sa bann mirak-la, ek li anvi ki Zezi limem explik li sa. Akoz sa, Zan avoy de disip al get Zezi. Kifer? Pou demann li: “Tomem ki sipoze vini la, oubien nou bizin atann enn lot?”​—Lik 7:19.

Kestion-la paret drol, pa vre? Zan enn dimounn ki fidel. Kan li ti batiz Zezi de-z-an avan, Zan ti trouv lespri Bondie desann lor Zezi. Li ti mem tann lavwa Bondie dir ki Li aprouv Zezi. Nou pena okenn rezon pou panse ki lafwa Zan inn vinn feb. Sinon, Zezi pa ti pou koz an bien lor Zan, parey kouma li pe fer asterla. Me si Zan pena okenn dout lor Zezi, kifer li’nn poz sa kestion-la?

Kitfwa Zan zis anvi ki Zezi konfirme ki se limem Lemesi. Sa ti pou ankouraz Zan ki pe soufer dan prizon. Me kitfwa ena enn lot rezon osi kifer Zan poz sa kestion-la. Li konn bien bann profesi Biblik ki predir ki sa Kikenn ki Bondie inn swazir la, ti pou vinn enn lerwa ek enn sover. Asterla, sa fer plizir mwa depi ki Zezi inn batize, ek Zan dan prizon. Alor, Zan pe demande si pou ena enn lot dimounn ki pou vini pou ranplas Zezi, ek akonpli tou seki Lemesi sipoze fer dapre bann profesi.

Selman, Zezi pa dir bann disip Zan: “Biensir, momem sa Kikenn ki ti bizin vini la.” Me plito, li donn zot bann prev ki li ena soutien Bondie. Kouma? Li geri boukou dimounn ki ena tou sort kalite maladi. Lerla, li dir bann disip Zan: “Al rakont Zan seki zot finn tande ek trouve: bann aveg pe trouv kler, bann andikape pe marse, bann lepre pe pirifie, bann sourd pe tande, bann mor pe resisite e bann pov pe tann Bonn Nouvel ki pe anonse.”​—Matie 11:4, 5.

Kitfwa Zan inn poz sa kestion-la pou kone si Zezi pou fer plis ki sa, kitfwa mem tir li dan prizon. Selman, Zezi pe rod fer Zan konpran ki fode pa ki li atann plis ki seki li deza pe fer.

Kan bann disip Zan ale, Zezi explik lafoul ki Zan li plis ki enn profet. Zan, limem “mesaze” Zeova ki’nn predir dan Malaki 3:1. Ek li osi profet Eli ki’nn anonse dan Malaki 4:5, 6. Zezi explike: “Laverite mo dir zot, parmi tou dimoun ki finn ne lor later, pena enn pli gran ki Zan Batis; pourtan sa ki pli tipti dan rwayom lesiel, pli gran ki li.”​—Matie 11:11.

Kan Zezi dir ki seki pli tipti dan Rwayom ki dan lesiel, li pli gran ki Zan, Zezi pe montre ki Zan pa pou dan Rwayom ki dan lesiel. Zan finn prepar semin pou Zezi, me Zan inn mor avan ki Lekris ouver semin ki al dan lesiel. (Ebre 10:19, 20) Kanmem sa, Zan enn fidel profet Bondie, ek li pou enn sitwayen Rwayom Bondie ki pou viv lor later.