Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 60

Transfigirasion: Enn Vizion Zezi Kris dan So Laglwar

Transfigirasion: Enn Vizion Zezi Kris dan So Laglwar

MATIE 16:28–17:13 MARK 9:1-13 LIK 9:27-36

  • TRANSFIGIRASION

  • BANN ZAPOT TANN LAVWA BONDIE

Zezi ek so bann zapot dan Sezare-Filip, ki trouv apepre 25 kilomet ar Montagn Ermon. Pandan ki li pe ansegn bann dimounn, li dir so bann zapot enn kitsoz ki sok zot: “Laverite mo dir zot, ena parmi zot ki pa pou konn lamor avan ki zot trouv Garson Limanite revini dan so Rwayom.”​—Matie 16:28.

Sirman bann disip pe sey konpran seki Zezi pe rod dir. Apepre enn semenn plitar, Zezi pran trwa parmi so bann zapot, Pier, Zak, ek Zan, ek zot al ansam lor enn montagn bien ot. Kitfwa zot fer sa larout-la aswar parski sa trwa zom la pe gagn somey. Pandan ki Zezi pe priye, so laparans sanze (transfigire) devan zot. Bann zapot trouv so figir briye kouma soley ek so linz eklere bien for kouma enn lalimier blan ki kas lizie.

Apre sa, de dimounn ki paret kouma “Moiz ek Eli,” aparet. Zot koumans koz avek Zezi lor so “depar ki ti pre pou realize dan Zerizalem.” (Lik 9:30, 31) Sa depar-la se lamor Zezi ek osi so rezireksion. Pa tro lontan, Zezi ti dir sa so bann disip. (Matie 16:21) Pier ti dir Zezi ki li pa ti pou konn enn lamor ki ti pou imilie li. Me konversasion ki Zezi inn gagne avek Moiz ek Eli, se enn prev ki li pa ti pou kapav evit sa lamor-la.

Sa trwa zapot la nepli gagn somey, ek zot gete ek ekoute avek boukou latansion. Se enn vizion, me sa vizion-la paret telman vre ki Pier anvi fer kitsoz. Li dir: “Rabi, li bien bon ki nou isi avek twa; anou ranz trwa latant, enn pou twa, enn pou Moiz ek enn pou Eli.” (Mark 9:5) Kitfwa Pier anvi ranz bann latant pou ki vizion-la dir pli lontan.

Pandan ki Pier pe koze, enn niaz ki briye bien for kouver zot ek enn lavwa dan sa niaz-la dir: “Samem mo Garson ki mo bien kontan, li donn mwa boukou lazwa [“ki mo finn aprouve,” NW], ekout li!” Kan zot tann lavwa Bondie, bann zapot gagn per, ek zot prosterne. Me Zezi dir zot: “Leve, pa gagn per.” (Matie 17:5-7) Kan zot leve, bann zapot pa trouv personn apart Zezi. Vizion-la inn fini. Kan lizour pe leve ek ki zot pe desann depi lor montagn, Zezi donn zot sa lord-la: “Pa rakont personn seki zot finn trouve tanki Garson Limanite pa resisite parmi bann mor.”​—Matie 17:9.

Akoz prezans Eli dan sa vizion-la, bann zapot demann Zezi: “Kifer bann dokter lalwa [“skrib,” NW] dir fodre ki Eli revini avan?” Zezi reponn: “Eli finn fini vini e bann la pa finn rekonet li.” (Matie 17:10-12) Zezi pe koz lor Zan Batis, ki ti fer mem travay ki Eli. Parey kouma Eli ti prepar sime pou Elize, Zan inn fer parey pou Zezi Kris.

Sa vizion-la sirman inn bien fortifie Zezi ek so bann zapot! Li’nn donn enn avangou lor laglwar ki Zezi Kris pou ena dan so Rwayom. Se koumsa ki bann disip ti trouv “Garson Limanite revini dan so Rwayom,” parey kouma Zezi ti promet. (Matie 16:28) Kan zot ti lor montagn, zot ti “temwin so laglwar extraordiner.” Kan bann Farizien ti demann Zezi pou donn zot enn sign pou prouve ki limem Lerwa ki Bondie inn swazire, Zezi ti refize. Me Zezi ti permet ki so bann disip bien pros trouv so transfigirasion, ek sa se enn prev ki bann profesi lor Rwayom zot vre. Se pou sa rezon-la ki Pier finn kapav ekrir plitar: “Sa finn fer nou ena plis konfians dan bann profesi.”​—2 Pier 1:16-19NW.