Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Zezi—Limem Semin, Laverite, ek Lavi

 SAPIT 21

Dan Sinagog Nazaret

Dan Sinagog Nazaret

LIK 4:16-31

  • ZEZI LIR DAN ROULO IZAI

  • BANN ABITAN NAZARET ESEY TOUY ZEZI

Nazaret bien anime. Enn an avan ki li batize par Zan, Zezi ti enn sarpantie dan Nazaret. Me asterla, bann dimounn konn li kouma enn kikenn ki fer bann gran mirak. Ek bann abitan dan landrwa bien anvi trouv li fer bann mirak.

Zot vinn pli inpasian ankor kan Zezi, kouma li abitie fer, al dan sinagog. Laba, fer bann lapriyer ek lir bann porsion dan bann liv ki Moiz inn ekrir, parey kouma abitie fer “dan bann sinagog . . . sak zour saba.” (Zistwar Bann Apot 15:21) Dan sinagog, lir osi bann porsion dan bann liv ki bann profet inn ekrir. Kan Zezi leve pou lir, sirman li rekonet boukou dimounn parski li finn al dan sa sinagog-la pandan plizir lane. Enn kikenn donn li roulo profet Izai. Zezi trouv pasaz ki koz lor sa Kikenn ki Zeova finn swazir par so lespri la. Azordi, sa text-la trouv dan Izai 61:1, 2.

Zezi lir ki sa Kikenn-la ti pou anons ar bann prizonie ki zot pou libere ek bann aveg ki zot pou retrouv kler, ek anons lane kot Zeova pou montre so faver. Apre sa, Zezi rann roulo-la serviter sinagog ek li asize. Zot tou zot lizie fixe lor li. Lerla, li koumans koze ek kitfwa li koze pandan enn bon bout letan, me dan seki li dir, ena sa bann parol inportan la: “Azordi sa Parol ki zot finn tande la, li finn akonpli.”​—Lik 4:21.

Zot tou inpresione par “bann zoli parol ki sorti dan so labous,” ek zot dir ar zot kamarad: “Pa garson Zozef sa?” Me Zezi rann li kont ki zot anvi trouv li fer bann mirak, parey kouma zot inn tann dir li’nn fer. Lerla, Zezi dir zot: “Sirman zot pou sit mwa sa proverb ki dir, ‘Dokter, geri twa tomem. Nou okouran tou seki to finn fer dan Kafarnaom, fer parey isi dan to prop lavil.’” (Lik 4:22, 23) Bann abitan Nazaret kitfwa ti ofanse. Kifer? Parski sirman zot ti panse ki Zezi ti bizin geri bann dimounn dan so prop lavil avan.

Zezi kone ki zot pe panse, ek li rapel zot sertin levennman dan listwar zot pei, Izrael. Li dir zot ki dan lepok Eli, ti ena boukou vev dan Izrael. Pourtan, Bondie pa ti avoy Eli kot okenn parmi zot, me plito kot enn vev ki pa ti enn Izraelit, ki ti res dan lavil Sarepta, pre ar Sidon. Laba, Eli ti fer enn mirak ki ti sov lavi sa vev-la ek so fami. (1 Lerwa 17:8-16) Ek dan lepok Elize, ti ena boukou dimounn ar lalep dan Izrael, me profet Elize ti geri zis Naamann, enn Sirien.​—2 Lerwa 5:1, 8-14.

Bann dimounn ki dan sinagog konpran ki sa bann lexanp-la montre ki zot egois ek pena ase lafwa. Kouma zot reazir? Zot ankoler, zot leve, ek zot trenn Zezi andeor lavil. Zot amenn li lor some montagn kot zot lavil ete ek zot rod zet li anba. Me Zezi reisi sape ek al lwin ar zot. Asterla, Zezi al Kafarnaom, ki trouv dan nor-wes Lamer Galile.