Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Zezi—Limem Semin, Laverite, ek Lavi

 SAPIT 35

Sermon lor Montagn: Pli Gran Sermon ki Finn Ena

Sermon lor Montagn: Pli Gran Sermon ki Finn Ena

MATIE 5:1–7:29 LIK 6:17-49

  • SERMON LOR MONTAGN

Avan li swazir so 12 zapot, Zezi inn pas enn lanwit pou priye. Sirman li bien fatige. Asterla, soley fini leve, me li ankor ena lafors ek dezir pou ed bann dimounn. Ek samem ki li fer lor versan enn montagn dan Galile, kitfwa pre ar Kafarnaom, lavil kot li abitie fer so bann aktivite.

Bann lafoul inn sorti bien lwin pou vinn get li. Sertin sorti dan lesid, depi Zerizalem ek Zide. Lezot sorti depi Tir ek Sidon, bann lavil ki trouv dan nor-wes ek ki lor lakot. Me kifer zot vinn get Zezi? “Zot ti vinn ekout li e pou gagn zot gerizon.” Ek samem ki arive: Zezi “geri zot tou.” Reflesi lor la! Tou bann ki ti malad inn geri. Zezi ed osi bann ki “tourmante par lespri malsin,” setadir bann demon.​—Lik 6:17-19.

Zezi trouv enn landrwa plat lor montagn ek lafoul rasanble antour li. So bann disip, sirtou so 12 zapot, sirman asiz pli pre ar li. Tou dimounn bien anvi ekout sa ansegnan ki pe kapav fer tou sa bann mirak-la. Zezi fer enn sermon ki fer boukou dibien bann dimounn ki pe ekout li. Depi sa zour-la, boukou lezot dimounn inn tir profi ar sa sermon-la. Nou osi nou kapav tir profi, parski Zezi inn prezant bann verite spiritiel bien profon dan enn fason sinp ek kler. Zezi servi bann lexanp ki bann dimounn konn bien, bann kitsoz ki dan lavi toulezour. Sa metod-la fer so lansegnman vinn pli fasil pou konpran pou tou bann dimounn ki anvi ena enn lavi meyer, ki an-akor avek volonte Bondie. Ki pwin inportan ena dan sa sermon-la ki donn li otan valer?

KISANNLA KI VREMEM ERE?

Tou dimounn anvi ere. Zezi konn sa bien. Alor, pou koumans so sermon, Zezi explike kisannla ki vremem ere. Mazine kouma sa kapte latansion bann dimounn ki pe ekout li. Me sirman ena bann kitsoz ki zot pa konpran.

Zezi dir: “Ere bann ki rekonet ki zot bizin direksion Bondie, parski Rwayom ki dan lesiel pou zot. Ere bann ki an dey, parski zot pou gagn konsolasion. . . . Ere bann ki fin ek swaf lazistis, parski zot pou rasazie. . . . Ere bann ki’nn gagn persekision akoz lazistis, parski Rwayom ki dan lesiel pou zot. Ere kan dimounn koz an mal lor zot, persekit zot . . . akoz mwa. Zot bizin kontan ek dan lazwa.”​—Matie 5:3-12NW.

Kan Zezi dir “ere,” ki li pe rod dir? Li pa pe koz lor lazwa ki enn dimounn gagne kan li pe pas enn bon moman. Vre lazwa li pli profon. Li inplik vre boner, enn santiman satisfaksion, ek santiman koumadir nou’nn akonpli kitsoz dan nou lavi.

Dapre Zezi, bann dimounn ki vremem ere se bann ki rekonet ki zot bizin direksion Bondie, ki sagrin parski zot bann dimounn ki fer pese, ek ki’nn aprann konn Bondie ek servi Li. Mem si sertin dimounn ena laenn pou zot ouswa persekit zot akoz zot pe fer volonte Bondie, zot ere. Kifer? Parski zot kone ki zot pe fer Bondie plezir, ek ki Li pou rekonpans zot kan Li pou donn zot lavi pou touletan.

Boukou dimounn panse ki galoup deryer bann plezir ek larises kapav rann zot ere. Me Zezi dir lekontrer. Li fer enn konparezon, ek sirman sa fer boukou dimounn ki pe ekout li reflesi. Zezi dir: “Maler lor zot, bann ki ris, parski zot pe deza gagn zot konsolasion. Maler lor zot,  bann ki rasazie asterla, parski zot pou gagn fin. Maler lor zot, bann ki pe riye asterla, parski zot pou an dey ek zot pou plore. Maler lor zot kan tou dimounn koz an bien lor zot, parski koumsa-mem ki zot bann anset ti fer avek bann fos profet.”​—Lik 6:24-26NW.

Kifer enn dimounn pou gagn maler kan li ena larises, kan li riye, ek kan li kontan kan lezot koz an bien lor li? Parski kan enn dimounn ena ek kontan sa bann kitsoz-la, kitfwa li pou negliz so servis pou Bondie, ek lerla li pa pou konn vre boner. Zezi pa pe rod dir ki enn dimounn ere kan li pov ouswa kan li gagn fin. Selman, bien souvan se bann malere ki aksepte bann lansegnman Zezi ek ki konn vre boner.

Zezi mazinn so bann disip kan li dir: “Zotmem disel pou lemonn.” (Matie 5:13) Biensir, li pa pe koz lor vre disel. An realite, disel ena kapasite pou konserv ouswa prezerv bann kitsoz. Pre ar lotel kot tanp Bondie, ti ena boukou disel ki ti servi pou fer bann ofrand vinn sale. Disel reprezant osi enn kitsoz ki pa dekonpoze, ni pouri. (Levitik 2:13; Ezekiel 43:23, 24) Bann disip Zezi zot “disel pou lemonn” parski zot kapav prezerv bann dimounn, setadir ed bann dimounn pou pa pouri lor plan spiritiel ek moral. Wi, zot mesaz kapav prezerv lavi bann dimounn ki ekout li ek met li an pratik.

Zezi dir so bann disip: “Zotmem lalimier pou lemonn.” Bann dimounn pa met enn lalanp anba enn panie, me zot met li lor enn stenn kot li pou kapav donn lekleraz. Akoz sa, Zezi ankouraz zot: “Fer ki zot lalimier briye devan bann dimounn, pou ki bannla trouv zot bon travay ek donn laglwar zot Papa ki dan lesiel.”​—Matie 5:14-16NW.

BANN PRINSIP INPORTAN POU BANN DISIP

Pou bann sef relizie Zwif, Zezi pa respekte Lalwa Bondie, ek zot fek fer konplo pou touy li. Akoz sa, Zezi dir: “Pa panse ki mo finn vini pou aboli lalwa ek bann profet; mo pa finn vini pou aboli me pou akonpli zot.”​—Matie 5:17.

Zezi ena enn gran respe pou Lalwa Bondie, ek li ankouraz lezot osi pou ena sa kalite respe-la.  Akoz sa, li dir: “Si kikenn kas enn pli tipti sa bann komannman la e ansegn lezot pou fer parey, li pou konsidere kouma pli piti dan lesiel.” Zezi pe rod dir ki enn dimounn koumsa pa pou rant dan Rwayom Bondie. Selman, li azoute: “Me kikenn ki pratik e ansegn sa bann komannman la li pou konsidere kouma gran dan lesiel.”​—Matie 5:19.

Zezi kondann mem bann latitid ki fer enn dimounn dezobeir Lalwa Bondie. Li rapel bann dimounn sa komannman-la: “Fode pa to touy dimounn.” Apre sa, li dir: “Ninport kisannla ki kontigne ankoler ar so frer pou rann kont devan lakour.” (Matie 5:21, 22NW.) Li bien grav si nou kontign res ankoler ar enn dimounn, parski sa kapav fer nou fer enn krim. Akoz sa, Zezi explike ziska ki pwin enn dimounn bizin fer zefor pou fer lape. Li dir: “Alor, si to pe amenn to don devan lotel ek ki la to rapel ki to frer ena kitsoz kont twa, les to don la, devan lotel, ek ale. Dabor, al fer lape avek to frer, ek apre, retourne ek ofer to don.”​—Matie 5:23, 24NW.

Dan Lalwa, ena enn lot komannman ki kondann ladilter. Zezi dir: “Zot inn tande ki finn dir: ‘Fode pa to komet ladilter.’ Me mwa mo dir zot ki ninport kisannla ki kontign get enn fam ziska ki sa fer li gagn enn dezir pou li, inn fini komet ladilter avek li dan so leker.” (Matie 5:27, 28NW.) Zezi pa pe koz lor enn sinp panse imoral ki travers lespri enn dimounn. Plito, Zezi pe dir ki li danzere ki enn dimounn ‘kontigne gete’ parski bien souvan, sa kapav fer li gagn enn dezir bien for. Ek si enn lokazion prezante, li kapav komet ladilter. Ki enn dimounn bizin fer pou ki sa pa arive? Kitfwa li pou bizin fer bann gro zefor. Zezi dir: “Si to lizie drwat antrenn twa dan lemal, tir li, zet li; . . . Si to lame drwat antrenn twa dan lemal, koup li, zete.”​—Matie 5:29, 30.

Sertin dimounn finn aksepte sakrifie enn manb zot lekor ki ti bien malad pou kapav sap zot lavi. Dan mem fason, pou nou pa gagn bann panse imoral ek bann konsekans ki sa kapav amene, Zezi dir ki vomie nou ‘zet’ lwin ninport ki kitsoz, mem bann kitsoz ki ena valer kouma enn lizie ouswa enn lame. Zezi explike: “Li pli bon pou twa ki to perdi enn sel manb to lekor ki zet tou to lekor dan Lazeenn,” setadir destriksion pou touletan. (Lazeenn ti enn plas andeor Zerizalem kot ti bril bann salte.)

Zezi donn osi bann konsey lor fason ki bizin reazir kan enn kikenn bles nou. Li dir: “Pa bizin zot fer rezistans kont move dimoun. Si kikenn kalot twa lor to lazou drwat, donn li osi to lazou gos.” (Matie 5:38, 39) Sa pa vedir ki enn kikenn pa gagn drwa defann li ouswa defann so fami si bann dimounn pe atak zot. Zezi pe koz lor enn kalot, ek kan donn enn kalot, se pa pou bles enn dimounn ouswa pou touy li, me plito pou imilie  li. Zezi pe rod dir ki si enn kikenn pe rod lager ouswa diskit ar nou, si li donn nou enn kalot ouswa si li insilte nou, fode pa nou reazir parey.

Sa konsey-la an-akor avek lalwa Bondie ki dir ki nou bizin ena lamour pou nou prosin. Akoz sa, Zezi donn sa konsey-la bann ki pe ekout li: “Me mwa, mo dir zot: kontan zot lennmi e priye pou bann ki persekit zot. E zot pou vinn zanfan zot Papa ki dan lesiel, parski li fer so soley lev lor bann bon kouma lor bann move e li fer lapli tom lor bann zis kouma lor bann inzis.”​—Matie 5:44, 45.

Zezi fer enn rezime sa parti so sermon la ek dir: “Zot bizin parfe parey kouma zot Papa ki dan lesiel li parfe.” (Matie 5:48) Li kler ki Zezi pa pe rod dir ki bann dimounn kapav vinn parfe net. Me selman, kan nou imit Bondie, nou pou kapav fer nou lamour vinn telman gran ki nou pou kontan mem nou bann lennmi. Lerla, nou pou ena ‘enn leker ranpli ar mizerikord parey kouma Bondie nou Papa.’​—Lik 6:36.

LAPRIYER EK KONFIANS DAN BONDIE

Zezi kontign so sermon, ek li donn sa konsey-la: “Fer bien atansion pou pa fer seki drwat devan bann zom, zis pou ki bannla remark zot.” Zezi kondann bann ipokrit ki fer sanblan zot atase ar Bondie. Li dir: “Alor, kan to donn bann pov, pa sonn tronpet devan twa, parey kouma bann ipokrit.” (Matie 6:1, 2, NW.) Alor, kan nou donn kitsoz bann pov, li pli bon ki nou fer sa an prive.

Apre sa, Zezi dir: “Kan zot fer lapriyer, pa fer kouma bann ipokrit ki kontan vinn devan pou priye dan sinagog e dan kat kwin lari pouki dimoun trouv zot.” Okontrer, li dir zot: “Me twa, kan to priye, rant dan to lasam, ferm twa andan e priye to Papa ki la dan sekre avek twa.” (Matie 6:5, 6) Zezi pa pe rod dir ki li pa dakor ar bann lapriyer ki fer an piblik, parski limem li’nn deza priye an piblik. Seki li pa kontan, se bann lapriyer ki sertin fer dan enn fason pou inpresionn lezot ek pou gagn bann konpliman.

Li donn lafoul sa konsey-la: “Kan zot priye, pa repet touletan mem kitsoz, parey kouma bann dimounn dan bann lezot nasion.” (Matie 6:7, NW.) Zezi pa pe dir ki li pa bon ki nou priye pou mem kitsoz plizir fwa. Me plito, li pa dakor ki dimounn repet bann fraz ki zot inn aprann par ker, ek rabase san reflesi. Apre sa, Zezi donn enn model lor fason pou fer lapriyer, ek dan sa lapriyer-la ena set demann. Trwa premie demann koz lor drwa ki Bondie ena pou dirize ek lor so proze, setadir ki so nom sanktifie, ki so Rwayom vini, ek ki so volonte realize. Se apre ki nou finn priye pou sa bann kitsoz-la, ki nou kapav demann bann kitsoz personel kouma manze ki nou bizin azordi ek pardon nou bann pese. Nou kapav  osi demann Bondie pou ed nou reziste kont bann tantasion ki nou pa kapav siporte ek pou delivre nou ar seki move.

Ki linportans nou bann dibien materyel bizin ena pou nou? Zezi dir lafoul: “Pa ramas trezor lor later, la kot lever ek larouy kapav detrir li, e kot voler kapav defonse pou kokin.” Enn bon konsey, pa vre? Bann dibien materyel pa pou dire pou touletan, ek zot pa donn nou plis valer devan Bondie. Akoz sa, Zezi dir: “Ramas . . . trezor plito dan lesiel.” Nou kapav fer sa kan nou fer servis Bondie vinn nou priorite dan lavi. Personn pa kapav gat nou bon repitasion devan Bondie. Personn osi pa kapav anpes nou gagn lavi pou touletan, rekonpans ki enn bon repitasion devan Bondie kapav fer nou gagne. Alor, Zezi ena rezon pou dir: “La kot to trezor ete, to leker osi li lamem.”​—Matie 6:19-21.

Pou fer bann dimounn bien konpran sa pwin-la, Zezi donn sa lexanp-la: “Lizie, li lalanp nou lekor. Si to lizie fixe lor enn sel kitsoz, tou to lekor pou dan lalimier. Me si to lizie li move, tou to lekor pou dan teneb.” (Matie 6:22, 23NW.) Kan nou lizie sinbolik fonksionn bien, li kouma enn lalanp pou nou lekor. Me pou li fonksionn bien, li bizin fixe lor enn sel kitsoz sinon nou lavi riske pran enn move direksion. Si nou lespri fixe lor bann dibien materyel olie ki nou servi Bondie, savedir ki nou lekor net “dan teneb,” ek kitfwa mem nou pou anvi fer seki move.

Asterla, Zezi servi enn lexanp bien for: “Personn pa kapav travay kouma enn esklav pou de met; parski swa li pou ena laenn pou enn, ek li pou kontan lot-la, swa li pou atas li ar enn ek li pou mepriz lot-la. Zot pa kapav travay kouma bann esklav pou Bondie ek pou Larzan toulede.”​—Matie 6:24NW.

 Sertin dimounn ki pe ekout Zezi kitfwa pe reflesi lor fason ki zot konsider bann kitsoz ki zot bizin lor plan materyel. Akoz sa, li rasir zot ki zot pena pou trakase, si zot met servis Bondie an priorite dan zot lavi. Li dir zot: “Get bann zwazo dan lezer, zot pa ni seme, ni rekolte, ni ramase dan grenie, e pourtan Bondie Papa ki dan lesiel nouri zot.”​—Matie 6:26.

Ki nou kapav dir lor bann fler ki ena lor montagn? Zezi dir ki “mem Salomon dan tou so laglwar pa finn zame abiye kouma sa bann fler la.” Ki sa fer nou konpran? “Si Bondie abiy enn karo lerb [“bann plant,” NW] parey, ki zordi pe pouse e dime pou brile dan dife, eski li pa pou abiy zot ankor pli zoli ki sa?” (Matie 6:29, 30) Zezi donn sa bon konsey-la: “Fode zame zot trakase ek zot dir: ‘Ki nou pou manze?’ ouswa: ‘Ki nou pou bwar?’ ouswa: ‘Ki nou pou mete?’ . . . Zot Papa ki dan lesiel, kone ki zot bizin tousala. Alor, avan tou kitsoz, kontign rod Rwayom Bondie ek so lazistis, ek zot pou gagn osi tou sa bann lezot kitsoz-la.”​—Matie 6:31-33NW.

KOUMA KAPAV GAGN LAVI

Bann zapot ek bann lezot dimounn ki sinser anvi viv dan enn fason ki fer Bondie plezir. Me akoz sertin sitiasion, li pa fasil pou zot. Par exanp, boukou Farizien kritik lezot ek ziz lezot dan enn fason bien dir. Akoz sa, Zezi donn bann dimounn sa konsey-la: “Pa ziz lezot e Bondie pa pou ziz zot. Parski Bondie pou ziz zot parey kouma zot ziz lezot e mezir ki zot servi pou lezot, samem li pou servi pou zot.”​—Matie 7:1, 2.

Zezi donn enn lexanp pou montre kifer li danzere pou swiv direksion bann Farizien. Li dir: “Eski enn aveg kapav gid enn lot aveg? . . . Toulede pa pou tom dan trou?” Me kouma eski bann ki pe ekout Zezi bizin tret lezot? Fode pa zot kritik lezot, parski sa li enn fot bien grav. Zezi dir: “Kouma to kapav dir to prosin, ‘Frer, les mo retir lapay ki dan to lizie,’ kan tomem to pa trouv poto dan to prop lizie? Twa ipokrit, tir poto ki dan to lizie avan, lerla to pou trouv kler pou tir lapay dan lizie to prosin.”​—Lik 6:39-42.

Zezi pa pe rod dir ki fode pa so bann disip ziz personn. Li dir so bann disip: “Pa donn lisien seki sakre, e pa zet zot perl ar koson.” (Matie 7:6) Bann verite ki ena dan Parol Bondie zot ena boukou valer, parey kouma bann perl. Si sertin dimounn azir kouma bann zanimo kan zot pa montre okenn respe pou sa bann verite-la, bann disip bizin les zot, ek rod lezot dimounn ki pou apresie sa bann verite-la.

Zezi rekoz lor lapriyer, ek li montre linportans pou kontign priye: “Kontign demande, ek pou donn zot.” Bondie dispoze pou reponn bann lapriyer. Zezi explik sa kan li dir: “Kisannla parmi zot, ki si so garson dimann dipin, li donn li enn ros? . . . Move kouma zot move, zot kone kouma donn bon kado zot zanfan, alor ki kantite bon kiksoz anplis zot Papa ki dan lesiel pou donn zot kan zot dimann li.”​—Matie 7:7-11.

Apre sa, Zezi dir enn kitsoz ki’nn vinn enn prinsip bien seleb ek ki konsern konportman  bann dimounn: “Alor tou seki zot anvi ki lezot fer pou zot, fer parey pou lezot osi.” Nou tou nou bizin pran kont sa konsey-la ek met li an pratik dan fason ki nou konport nou avek lezot. Selman, parfwa li kapav difisil pou fer sa. Zezi dir: “Rant par laport ki sere, parski laport ki gran ek semin ki larz amenn ver destriksion ek ena boukou dimounn ki pe pas par la; me laport ki sere ek semin ki tipti amenn ver lavi, ek zis enn tigit ki trouv li.”​—Matie 7:12-14NW.

Zezi averti so bann disip kont bann dimounn ki pou esey anpes zot res lor semin ki amenn ver lavi. Li dir zot: “Fer atansion bann fos profet ki vini kouma bann mouton me ki anverite zot bann loulou feros.” (Matie 7:15) Zezi explike ki se par so bann frwi ki kapav kone si enn pie li bon ouswa li pa bon. Pou bann dimounn osi parey. Nou kapav rekonet bann fos profet par zot bann lansegnman ek zot bann aksion. Zezi explike ki se pa zis par bann parol ki enn kikenn vinn so disip, me osi par bann aksion. Sertin dimounn dir ki Zezi se zot Segner. Me ki pou ariv zot si zot pa fer volonte Bondie? Zezi pou dir zot: “Zame mo pa finn konn zot; sorti la ale, zot ki komet lemal.”​—Matie 7:23.

Pou terminn so sermon, Zezi dir: “Tou dimoun ki ekout saki mo fek dir e met li anpratik, li parey enn zom [“ki ena sazes,” NW] ki finn ranz so lakaz lor fondasion solid. Lapli tonbe, linondasion vini, divan soufle lor lakaz la, li pa kraze, akoz li finn konstrir lor ros.” (Matie 7:24, 25) Kifer lakaz-la inn tini? Parski sa zom-la inn “fouy enn transe bien fon,” ek li’nn “poz fondasion la lor enn pavaz ros.” (Lik 6:48) Alor, li inportan ki nou pa zis tann bann parol Zezi, me nou bizin fer zefor pou ‘met zot an pratik.’

Me ki pou ariv enn dimounn ki tann laparol me ki “pa met li anpratik”? Sa dimounn-la pou kouma enn dimounn “bet ki finn ranz so lakaz lor disab.” (Matie 7:26, NW.) Lapli, inondasion, ek divan pou kraz sa lakaz-la.

Lafoul inpresione par fason ki Zezi ansegne. Li ansegne kouma enn dimounn ki ena lotorite, pa kouma bann sef relizie. Sirman boukou dimounn ki ti pe ekout li inn vinn so disip.