Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Zezi—Limem Semin, Laverite, ek Lavi

 SAPIT 37

Zezi Resisit Garson enn Vev

Zezi Resisit Garson enn Vev

LIK 7:11-17

  • ENN REZIREKSION DAN LAVIL NAINN

Inpe apre ki li’nn geri serviter enn ofisie Romin, Zezi kit Kafarnaom. Asterla, li al Nainn, enn lavil ki trouv apepre 32 kilomet dan sid-wes. Zezi pa tousel. So bann disip ek enn gran lafoul pe akonpagn li. Zot ariv pre ar Nainn tar dan lapremidi. Laba, zot zwenn enn kantite Zwif ki pe al enn lanterman. Zot pe sarye lekor enn zenn zom andeor lavil pou al anter li.

Parmi zot tou, se mama sa zenn zom-la ki pli tris. Li enn vev, ek asterla, so sel zanfan inn mor. Kan so mari inn mor, omwin li ti ena so garson ki li bien kontan. Mazine ki kantite li ti pros ar so garson. Sirman li ti met tou so lespwar dan sa garson-la, ek dan lavenir, so sekirite ti pou depann lor li. Me asterla, li osi li’nn mor. Kisannla ki pou soutenir li lor plan afektif ek materyel?

Kan Zezi trouv sa madam-la, so leker kase kan li trouv so lapenn ek so sitiasion bien tris. Avek boukou tandres ek avek lasirans osi, Zezi dir li: “Aret plore.” Me, Zezi fer plis ankor. Li vinn pli pre ek tous sivier kot lekor sa garson-la ete. (Lik 7:13, 14NW.) Aksion ek latitid Zezi fer bann dimounn ki ti pe plore aret marse. Sirman sa bann dimounn-la demann zotmem kifer Zezi inn dir sa, ek ki li pou fer.

Bann dimounn ki vwayaz avek Zezi finn deza trouv li fer boukou mirak extraordiner, ek geri bann malad. Me zame zot pa finn trouv li resisit enn dimounn ki’nn mor. Dan lepase, dimounn finn deza resisite. Me eski Zezi kapav fer sa? (1 Lerwa 17:17-23; 2 Lerwa 4:32-37) Zezi donn sa lord-la: “Zennom, mo dir twa, leve.” (Lik 7:14) Ek samem ki arive! Zom-la leve, asize, ek koumans koze! Zezi amenn li avek so mama ki pa’le krwar seki’nn arive, me li extra kontan! Li nepli tousel asterla.

Kan bann dimounn trouve ki sa zenn zom-la inn resisite, zot donn louanz Zeova, Limem Lasours Lavi. Sertin dimounn dir: “Enn gran profet  finn leve parmi nou.” Lezot ki konpran linportans sa mirak-la dir: “Bondie finn okip so pep.” (Lik 7:16NW.) Boukou dimounn aprann seki Zezi inn fer, mem bann dimounn dan Nazaret, landrwa kot Zezi inn grandi ek ki trouv anviron 10 kilomet pli lwin. Mem dan Zide, dan lesid, sa nouvel-la inn fane.

Zan Batis bien interese ar bann kitsoz ki Zezi pe akonpli ek li ankor dan prizon. So bann disip rakont li bann mirak ki Zezi pe fer. Kouma li reazir?