Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 30

Relasion ki Zezi Ena Avek So Papa

Relasion ki Zezi Ena Avek So Papa

ZAN 5:17-47

  • ZEZI LI GARSON BONDIE

  • PROMES REZIREKSION

Kan sertin Zwif akiz Zezi ki li’nn dezobeir lalwa lor Saba parski li’nn geri enn zom sa zour-la, Zezi reponn zot: “Mo Papa inn kontign travay ziska asterla, ek mwa osi mo pe kontign travay.”​—Zan 5:17NW.

Non, seki Zezi pe fer zour Saba pa ti defann par lalwa Bondie. Kan li prese ek geri bann dimounn, Zezi pe imit bann bon aksion Bondie. Alor, toulezour Zezi kontign fer seki bon. Me seki li’nn dir bann Zwif fer zot gagne pli laraz ankor, ek zot rod touy li. Kifer?

Sa bann Zwif-la pa zis panse ki Zezi pe dezobeir lalwa lor Saba. Me seki fer zot pli ankoler se kan Zezi dir ki li Garson Bondie. Pou zot, kan Zezi dir ki Bondie se so Papa, se enn blasfem, koumadir li pe dir ki li egal ar Bondie. Selman, Zezi pa per zot. Li mem donn zot plis detay lor relasion spesial ki li ena avek Bondie. Li dir: “Papa la kontan so Garson e li montre li tou seki li fer.”​—Zan 5:20.

Sa Papa-la, se Limem ki donn lavi, ek dan lepase Li’nn montre sa kan Li’nn donn pouvwar bann zom pou resisit bann mor. Zezi dir: “Parey kouma Papa la lev dimoun mor e donn zot lavi, Garson la osi donn lavi dimoun ki li anvi.” (Zan 5:21) Sa bann parol-la donn enn lespwar pou lavenir! Mem asterla, sa Garson-la pe donn lavi bann dimounn ki’nn mor lor plan spiritiel. Zezi explike: “Dimoun ki tann mo parol e krwar dan Sa-Enn [“sa Kikenn,” NW] ki finn avoy mwa la, li posed lavi eternel; li pa pou kondane me li finn pas par lamor pou gagn lavi.”​—Zan 5:24.

Ziska ler, Zezi pankor resisit personn me li dir bann ki pe akiz li, ki pou ena rezireksion. Li dir zot: “Ler pe vini kot tou dimoun ki dan tom pou tann so lavwa . . . pou sorti.”​—Zan 5:28, 29.

Mem si Zezi ena enn rol bien inportan, li dir dan enn fason bien kler ki li anba lotorite Bondie. Li dir: “Mo pa kapav fer nanye par mo prop lotorite . . . mo pa pe rod fer mo volonte me volonte Sa-Enn [“sa kikenn,” NW] ki finn avoy mwa la.” (Zan 5:30) Se premie fwa ki Zezi explik an piblik rol inportan ki li ena dan proze Bondie. Me bann ki pe akiz Zezi pena zis so parol ek so bann aksion kouma temwaniaz. Zezi fer zot rapel: “Zot finn avoy dimoun get Zan [Batis] e li finn rann temwagnaz lor seki vre.”​—Zan 5:33.

Kitfwa bann ki pe akiz Zezi ti tann seki Zan ti dir bann sef relizie Zwif apepre de-z-an avan. Zan ti dir ki sa Kikenn ki ti pou vinn apre li la ti pou apel “Profet” ek “Lekris.” (Zan 1:20-25) Zezi fer zot rapel ki zot ti ena enn gran respe pou Zan avan ki li al dan prizon. Li dir: “Pou enn moman, zot leker ti dan lazwa letan zot ti pe profit so lalimier.” (Zan 5:35) Me Zezi finn donn ek pou kontign donn enn temwaniaz ki pli gran ki seki Zan Batis finn done.

Zezi dir zot: “Travay ki mo Papa finn donn mwa pou akonpli [parmi ena gerizon ki li’nn fek fer], samem ase pou montre zot, ki vremem mo Papa finn avoy mwa. Mo Papa ki finn avoy mwa, finn donn so prop temwagnaz lor mwa.” (Zan 5:36, 37) Par exanp, Bondie ti donn enn temwaniaz lor Zezi kan Zezi ti batize.​—Matie 3:17.

An realite, bann ki pe akiz Zezi pena okenn rezon pou rezet li. Zot pretann ki zot konn bann Lekritir, alor ki bann Lekritir mem rann temwaniaz lor Zezi. Zezi dir zot: “Si zot ti krwar dan Moiz, zot ti pou krwar dan mwa, parski limem ki finn ekrir lor mwa. Me si zot pa krwar dan seki li finn ekrir, kouma zot pou krwar dan mo parol?”​—Zan 5:46, 47.