Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 50

Zezi Prepar Zot pou Prese Malgre Persekision

Zezi Prepar Zot pou Prese Malgre Persekision

MATIE 10:16–11:1 MARK 6:12, 13 LIK 9:6

  • ZEZI FORM BANN ZAPOT EK AVOY ZOT PRESE

Zezi fek donn so bann zapot bann instriksion lor fason ki zot bizin prese, ek li’nn avoy zot de par de. Me li pa fer zis sa. Avek bonte, li averti zot ki zot pou zwenn bann opozan. Li dir zot: “Get bien, mo pe avoy zot kouma bann mouton parmi bann loulou . . . Fer bien atansion, akoz ena pou amenn zot devan tribinal e pou fwet zot dan zot sinagog; akoz mwa, zot pou pas devan bann gouverner ek bann lerwa.”​—Matie 10:16-18.

Wi, bann disip Zezi pou gagn bann gran persekision, me li fer zot enn promes ki rasir zot: “Kan pou livre zot, pa trakase kouma zot pou koze ouswa ki zot pou dir, parski dan sa ler-la, pou donn zot bann parol ki zot bizin dir; parski se pa zis zot ki pou koze, me se lespri zot Papa ki pe koz par zot. Anplis, enn frer pou denons so frer ek pou provok so lamor; enn papa pou fer parey avek so zanfan; ek bann zanfan pou revolte kont zot paran ek pou provok zot lamor. Ek tou dimounn pou ena laenn pou zot akoz mo nom, me seki andire ziska lafin, limem ki pou sape.”​—Matie 10:19-22NW.

Predikasion enn travay telman inportan ki Zezi dir so bann disip ki zot bizin bien pridan. Koumsa, zot pou res an liberte ek zot pou kapav kontign prese. Li dir zot: “Letan zot gagn persekite dan enn lavil, sove al dan enn lot; laverite mo dir zot, avan ki zot reysi al dan tou lavil Izrael Garson Limanite pou finn fini vini.”​—Matie 10:23.

Zezi inn donn so 12 zapot bann instriksion, bann lavertisman, ek bann lankourazman ki vremem extraordiner, pa vre? Sa bann parol-la konsern osi tou bann ki pou partisip dan travay predikasion apre lamor ek rezireksion Zezi. Nou konpran sa kan Zezi dir so bann disip ki “tou dimounn pou ena laenn” pou zot, pa zis bann dimounn ver ki bann zapot pe al prese. Anplis, Labib pa dir ki bann zapot ti al devan bann gouverner ek bann lerwa, pandan sa kourt kanpagn predikasion ki zot inn fer dan Galile la. Ek li pa dir osi ki bann manb zot fami finn livre zot pou ki touy zot.

Li kler ki Zezi pe pans lavenir kan li’nn dir sa bann parol-la so bann zapot. Zezi dir ki so bann disip pa pou reisi al dan tou lavil ‘avan ki Garson Limanite vini.’ Li pe rod dir ki so bann disip pa pou terminn zot predikasion lor Rwayom Bondie avan ki Zezi Kris, antan ki Lerwa, arive dan so laglwar kouma ziz ki Bondie inn etabli.

 Bann zapot bizin pa etone kan zot pou fer fas ar lopozision dan zot laktivite predikasion. Kifer? Zezi dir zot: “Enn disip, pa pli siperyer ki so met; ni enn esklav ki so patron.” Seki Zezi pe dir bien kler. Bann dimounn finn maltret li ek persekit li, parski li finn pres Rwayom Bondie. Alor, so bann disip osi pou gagn parey. Selman, Zezi ankouraz zot: “Pa per bann ki touy lekor imin, me ki pa kapav touy so nam; okontrer per saki kapav detrir toulede, nam ek lekor dan [“Lazeenn, NW].”​—Matie 10:24, 28.

Dan sa domenn-la, Zezi inn donn lexanp. San okenn laper, li finn andire ziska lamor ek li pa finn fer okenn konpromi konsernan so fidelite anver Zeova. Zis Bondie Tou-Pwisan ki kapav detrir enn dimounn so “nam” (posibilite pou viv dan lavenir) ouswa ki kapav resisit li pou profit lavi pou touletan. Sirman sa bann parol-la bien rasir bann zapot!

Zezi servi enn lexanp pou montre so bann disip lamour ek latansion ki Bondie pou donn zot. Li dir zot: “Eski zot pa vann de mwano pou enn sou [“enn pies larzan ki ena enn tigit valer,” NW]? Pourtan, pa enn sel tom anba san ki Bondie nou Papa kone. . . . Alor, pa bizin per, zot ena plis valer ki [“boukou,” NW] mwano.”​—Matie 10:29, 31.

Mesaz ki bann disip Zezi prese pou diviz bann fami, parski sertin dan lafami pou aksepte mesaz-la ek lezot non. Zezi explike: “Pa panse ki mo finn vini pou amenn lape lor later.” Vremem, bizin kouraz pou ki enn manb enn fami aksepte laverite ki ena dan Labib. Zezi dir: “Ninport kisannla ki ena plis lafeksion pou so papa ouswa so mama, ki pou mwa, li pa dign pou vinn mo disip. Ek ninport kisannla ki ena plis lafeksion pou so garson ouswa so tifi, ki pou mwa, li pa dign pou vinn mo disip.”​—Matie 10:34, 37NW.

Kanmem sa, sertin pou akeyir bien bann disip Zezi. Li dir zot: “Laverite mo dir zot, si kikenn donn enn ver dilo enn sa bann pli tipti parmi zot, akoz li mo disip, les mo dir zot, li pou gagn so rekonpans.”​—Matie 10:42.

Asterla ki zot bien prepare gras-a bann instriksion, lavertisman ek lankourazman ki Zezi inn donn zot, bann disip “al dan bann vilaz, zot amenn Bonn Nouvel laba e zot geri bann malad partou kot zot pase.”​—Lik 9:6.