MATIE 4:23-25 MARK 1:35-39 LIK 4:42, 43

  • ZEZI PRES PARTOU DAN GALILE AVEK SO KAT DISIP

  • BOUKOU DIMOUNN TANN KOZ LOR SO PREDIKASION EK SO BANN MIRAK

Zezi ek so kat disip ti bien okipe azordi. Dan lasware, bann abitan Kafarnaom amenn bann dimounn malad ar Zezi pou ki li geri zot. Zezi pa finn gagn enn minit pou limem.

Landemin gramatin boner, alor ki ankor fer nwar, Zezi leve ek al deor tousel. Li trouv enn plas bien trankil kot li kapav priye so Papa. Me sa moman-la bien kourt. Kifer? Parski kan zot realize ki Zezi nepli la, “Simon ek so bann kamarad” rod li partou. Kitfwa Pier ki’nn pran sa desizion-la parski Zezi pe res kot li.​—Mark 1:36; Lik 4:38.

Kan zot reisi trouv Zezi, Pier dir li: “Tou dimoun pe rod twa.” (Mark 1:37) An realite, bann abitan Kafarnaom anvi ki Zezi res dan zot lavil. Zot bien kontan seki li’nn fer alor zot esey “gard li lamem, pouki li pa kit zot.” (Lik 4:42) Me, pou ki rezon prinsipal Zezi inn vinn lor later? Eski se zis pou fer bann mirak? Ek eski li pou fer so bann laktivite zis dan sa landrwa-la? Ki Zezi panse lor la?

Zezi reponn so bann disip: “Anou al inpe pli lwin dan bann lezot landrwa; laba osi, mo bizin proklam Bonn Nouvel. Akoz samem mo finn vini.” Ek Zezi dir osi ar bann dimounn ki anvi li reste: “Mo bizin anons Bonn Nouvel Rwayom Bondie dan lezot lavil osi; akoz samem Bondie finn avoy mwa.”​—Mark 1:38; Lik 4:43.

Wi, enn parmi bann rezon prinsipal kifer Zezi inn vinn lor later se pou pres lor Rwayom Bondie. Sa Rwayom-la pou sanktifie nom so Papa ek pou regle tou bann problem ki dimounn gagne. Bann mirak ki Zezi fer se enn prev ki se Bondie ki finn avoy li. Plizir santenn lane avan, Moiz osi ti fer bann mirak pou montre ki se Bondie ki ti avoy li.​—Exod 4:1-9, 30, 31.

Alor, Zezi kit Kafarnaom ar so kat disip pou al pres dan bann lezot lavil. Sa kat disip-la se Pier ek so frer Andre, ek Zan ek so frer Zak. Enn semenn avan, Zezi ti invit zot pou akonpagn li aplintan.

Zot predikasion dan Galile gagn enn gran sikse! Bann dimounn inpe partou-partou tann koz lor Zezi. “So repitasion finn al partou dan [“Siri,” NW],” dan rezion kot ena dis lavil, ki apel Dekapol, ek osi lot kote Larivier Zourdin. (Matie 4:24, 25) Bann lafoul dimounn ki sorti dan sa bann rezion-la ek depi Zide koumans swiv Zezi ek so bann disip. Boukou amenn bann dimounn malad ar Zezi ek li pa desevwar zot. Li geri bann malad ek expilse bann demon ki dan bann dimounn posede.