Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 49

Predikasion dan Galile ek Formasion Bann Zapot

Predikasion dan Galile ek Formasion Bann Zapot

MATIE 9:35–10:15 MARK 6:6-11 LIK 9:1-5

  • ZEZI FER ANKOR ENN KANPAGN PREDIKASION DAN GALILE

  • LI AVOY SO BANN ZAPOT PRESE

Sa fer anviron de-z-an ki Zezi bien aktif dan so minister. Eski inn ariv ler aster pou li pran enn ti vakans? Non! Okontrer, Zezi ogmant so laktivite predikasion ek li ‘al partou dan Galile, li ansegn dan bann sinagog, ek li proklam Bonn Nouvel Rwayom Bondie. Li geri bann dimounn ki ena tou sort kalite malad.’ (Matie 9:35) Seki li trouve konvink li ki li bizin ogmant so laktivite predikasion. Me kouma li pou fer sa?

Pandan ki li pe vwayaze, Zezi remarke ki bann dimounn bizin gerizon lor plan spiritiel ek rekonfor gras-a laverite. Sa bann dimounn-la kouma bann mouton ki pena berze, ki meg ek bien fay. Li ena pitie pou zot ek li dir so bann disip: “Ena enn gran rekolt, me pena ase travayer. Alor, priye [“sipliy,” NW] met larekolt pou avoy travayer.”​—Matie 9:37, 38.

Zezi kone ki li bizin fer. Alor, li apel so 12 zapot ek li avoy zot prese de par de. Li donn zot bann instriksion bien kler: “Pa bizin al dan rezion bann payin [“nasion,” NW], pa rant dan okenn lavil bann Samaritin, al plito kot bann brebi perdi dan Izrael. Lor zot sime, anons, ‘Rwayom Bondie pe aprose.’”​—Matie 10:5-7.

Rwayom ki zot bizin anonse se Rwayom ki Zezi ti mansione dan so lapriyer model. Kan zot dir ‘Rwayom Bondie pe aprose,’ savedir ki Lerwa ki Bondie inn swazir, Zezi Kris, li lamem. Me ki kitsoz pou montre ki bann disip Zezi, zot vremem reprezant sa Rwayom-la? Zezi donn zot  pouvwar pou geri bann malad ek mem pou resisit bann mor, ek zot fer tousala gratis. Me kouma bann zapot pou gagn seki zot bizin, par exanp, zot manze toulezour?

Zezi dir so bann disip pou pa fer okenn preparasion materyel pou sa kanpagn-la. Zot bizin pa pran ni lor, ni larzan, ni kwiv avek zot. Pou zot vwayaz, zot bizin pa pran okenn sak manze, ni linz resanz, ni enn lot per sandalet. Kifer? Zezi donn zot sa lasirans-la: “Enn travayer merit so saler [“manze,” NW].” (Matie 10:10) Bann dimounn ki pou aksepte zot mesaz pou donn zot seki zot bizin. Zezi dir zot: “Kan zot rant dan enn lakaz, res labamem ziska zot kit landrwa la.”​—Mark 6:10.

Zezi donn zot bann instriksion osi lor fason ki zot bizin koz avek bann dimounn lor mesaz Rwayom Bondie. Li dir zot: “Kan zot rant dan enn lakaz, dir bonzour bann dimounn ki res la; ek si sa bann dimounn-la dign, ki lape ki zot swete pou bannla, res lor bannla; me si bann dimounn-la pa dign, ki lape ki zot swete pou bannla, revinn ar zot. Partou kot kikenn pa akeyir zot ouswa pa ekout zot parol, kan zot sorti dan sa lakaz-la ouswa dan sa lavil-la, sakouy lapousier ki ena lor zot lipie.”​—Matie 10:12-14NW.

Li posib ki enn vilaz ouswa enn lavil an-antie pa aksepte zot mesaz. Ki pou ariv enn landrwa koumsa? Zezi dir ki sa landrwa-la pou gagn enn zizman bien sever. Li dir: “Vremem mo dir zot, Zour Zizman pou pli fasil pou siporte pou Sodom ek Gomor ki pou sa lavil-la.”​—Matie 10:15NW.