Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Zezi—Limem Semin, Laverite, ek Lavi

 SAPIT 40

Enn Leson lor Pardon

Enn Leson lor Pardon

LIK 7:36-50

  • ENN FAM KI AMENN ENN MOVE LAVI VERS DELWIL LOR LIPIE ZEZI

  • LEXANP LOR PARDON

Dapre seki bann dimounn ena dan zot leker, zot reazir dan diferan fason ar seki Zezi dir ek fer. Nou trouv sa bien kan Zezi ti dan lakaz enn Farizien ki apel Simon. Sa Farizien-la res Galile ek li’nn invit Zezi pou pran enn repa, kitfwa pou konn inpe plis lor sa zom ki pe fer bann mirak la. Zezi sirman trouv sa kouma enn lokazion pou prese. Alor, li aksepte so linvitasion, parey kouma li’nn deza aksepte linvitasion pou pran enn repa avek bann ramaser tax ek bann dimounn ki fer pese.

Selman, Zezi pa gagn lakey ki bann invite abitie gagne. Dan Palestine, ena boukou semin later ek kan bann dimounn mars lor sa bann semin-la ar zot sandalet, zot lipie sofe ek vinn sal. Alor, li dan koutim bann Zwif pou lav lipie zot bann invite avek delo fre. Se enn fason ki zot montre zot lospitalite. Me Zezi pa’nn gagn sa lakey-la. Normalman, dimounn ki pe resevwar-la anbras so bann invite pou akeyir zot. Ek li dan koutim osi pou vers inpe delwil lor latet bann invite, se enn sign bonte ek lospitalite. Me sa osi Zezi pa’nn gagne. Finalman, eski vremem Zezi inn gagn enn bon lakey?

Bann invite atab ek zot koumans manze. Pandan ki zot pe manze, enn fam ki pa finn invite rantre san fer tapaz. Bann dimounn ti konn li kouma “enn fam ki ti pe amenn enn move lavi.” (Lik 7:37) Tou dimounn inparfe fer pese. Me li paret ki sa fam-la ena enn lavi imoral, kitfwa li enn prostitie. Li posib ki li ti tann bann lansegnman Zezi ek osi so linvitasion pou ‘donn rekonfor tou bann ki pe rinte, ki pe sarye enn fardo bien lour.’ (Matie 11:28, 29) Sirman bann parol ek bann aksion Zezi inn bien tous li, ek akoz sa li’nn vinn get Zezi.

Fam-la vinn deryer Zezi ek li azenou kot so lipie. Li plore ek so larm koul lor lipie Zezi. Apre sa, li souy lipie Zezi ar so seve. Li anbras lipie Zezi avek boukou douser, ek li vers enn delwil parfime ki li’nn aste lor so lipie. Simon pe get sa aksion-la ek li pa kontan ditou. Li dir dan so leker: “Si vremem li ti enn profet li ti pou kone ki kalite fam pe tous li e ki li enn fam move lavi.”​—Lik 7:39.

Zezi kone ki Simon pe panse. Alor, li dir li: “Simon, mo ena enn kestion pou poz twa.” Simon reponn: “Koze Met.” Zezi dir Simon: “Ti ena de dimoun ki ti dwa enn kaser (enn dimounn ki pret larzan); enn ti dwa sink-san pies larzan (denier), lot ti dwa sinkant. Letan zot pa ti kapav ranbourse, li ti rey zot det. Dir mwa, kisannla pou plis kontan li?” Simon kitfwa pa interese ar seki Zezi pe dir, ek li reponn: “Mo sipoze seki ti ena pli gro det la.”​—Lik 7:40-43.

Zezi dir li ki li finn bien reponn. Zezi get fam-la ek dir Simon: “To trouv sa madam la? Mo finn rant kot twa, to pa finn donn mwa dilo pou lav mo lipie, me li, li finn tranp mo lipie ar so larm e li finn souy li ar so seve. To pa finn anbras mwa, me depi ki mo finn rantre, li pa finn aret anbras mo lipie. To pa finn vers delwil lor mo latet, me li finn frot mo lipie avek parfin [“delwil parfime,” NW].” Zezi finn trouve ki sa fam-la inn repanti sinserman. Alafin, Zezi dir Simon: “Ala mo dir twa, tou so pese finn pardone parski li finn montre boukou lamour. Dimoun ki gagn tigit pardon, montre tigit lamour”.​—Lik 7:44-47.

Zezi pa pe toler limoralite. Plito, li montre ki li ena konpasion ek ki li konpran bann dimounn ki regret bann pese grav ki zot inn fer, ek ki vinn ver li pou gagn soulazman. Ek sirman sa fam-la vremem santi enn soulazman kan Zezi dir li: “Tou to pese finn pardone. . . . To lafwa finn sov twa, al anpe.”​—Lik 7:48, 50.